Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autoevaluace školy a zřizovatel Má škola sdělovat výsledky autoevaluace svému zřizovateli?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autoevaluace školy a zřizovatel Má škola sdělovat výsledky autoevaluace svému zřizovateli?"— Transkript prezentace:

1 Autoevaluace školy a zřizovatel Má škola sdělovat výsledky autoevaluace svému zřizovateli?

2 Autoevaluace nebo vlastní hodnocení? Autoevaluace (ve vzdělávání) vyjadřuje souhrnně teorii, metodologii a praxi veškerého sebehodnocení nejrůznějších vzdělávacích jevů. Je to termín odborný, uplatňovaný ve vědeckém a výzkumném okruhu komunikace. Termín vlastní hodnocení se častěji používá v širších kontextech běžné školní praxe v souvislosti se sebehodnocením určitých subjektů vzdělávání – např. se hovoří o vlastním hodnocení žáků, učitelů, apod.; v platné školské legislativě o vlastním hodnocení školy.

3 Definice autoevaluace (vlastního hodnocení) školy „Autoevaluace školy slouží k systematickému posuzování činnosti školy plánované ve školním vzdělávacím programu; výsledky autoevaluace slouží jako zpětná vazba ke korekci vlastní činnosti a jako východisko pro další práci školy; autoevaluaci provádějí účastníci vzdělávacího procesu – vedení školy, učitelé, žáci;…“ in Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (VÚP, Praha, 2005, str. 121).

4 Zakotvení autoevaluace v právních předpisech (I) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní inspekcí. Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy a jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí.

5 Zakotvení autoevaluace v právních předpisech (II) Vl astní hodnocení školy je vždy zaměřeno na: a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti, b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech, c) oblasti uvedené v odstavci 2, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření, d) účinnost opatření podle písmene c) obsažených v předchozím vlastním hodnocení.

6 Kdo je oprávněn hodnotit školu? Kromě školy samotné (v rámci autoevaluace) jen: Česk á školní inspekc e; zřizovatel školy podle kritérií, která předem zveřejní.

7 Úkoly zřizovatele při hodnocení školy Stanovení cíle a kritérií hodnocení Schválení a zveřejnění kritérií Zajištění zdrojů informací o činnosti školy Realizace hodnocení školy Projednání výsledků hodnocení a jejich využití pro zřizovatele, školu a veřejnost

8 Zdroje informací o činnosti školy Inspekční zprávy ČŠI Výroční zprávy o činnosti školy Statistické údaje Ekonomické ukazatele Zapojení školy do projektů Výsledky kontrol zřizovatele a dalších institucí Podněty a připomínky školské rady a veřejnosti Výsledky anket Místní šetření Výstupy vlastního hodnocení školy (?)

9 Výroční zpráva o činnosti školy a vlastní hodnocení školy „ Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy …“ (§ 12 odst. 2 školského zákona). Obsah výroční zprávy stanovený § 7 odst. 1 vyhl. č. 15/2005 Sb. nevyžaduje promítnutí výsledků vlastního hodnocení školy do této zprávy. Výroční zprávy jsou zpravidla popisem stavu, a pokud obsahují prvky vlastního hodnocení, slouží k prezentaci pozitivních informací o činnosti školy. Výroční zprávy neposkytují objektivní obraz o činnosti školy.

10 Vlastní hodnocení školy a ČŠI „… a jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí.“ (§ 12 odst. 2 školského zákona). Zřizovatel by se tak měl dozvědět o pozitivech a negativech v činnosti školy zjištěných v procesu autoevaluace zprostředkovaně z inspekčních zpráv.

11 Má škola sdělovat výsledky autoevaluace svému zřizovateli? Právní předpisy tento problém neřeší, resp. neukládají řediteli školy žádnou povinnost. Informování zřizovatele o výsledcích autoevaluace je fakultativní a v praxi není běžné. Podle většinového názoru ředitelů škol mají zůstat výsledky autoevaluace interní záležitostí školy především z důvodu obavy o dezinterpretaci výsledků nebo jejich zveřejnění v případě negativních zjištění. Důsledkem by mohlo být umělé „vylepšování“ výsledků autoevaluace školou. Není tomu tak již dnes, kdy autoevaluace slouží jako podklad pro hodnocení Českou školní inspekcí?

12 Jak zajistit informace o skutečném stavu činnosti školy pro zřizovatele (veřejnost)? Východiskem by mohl být skotský model výroční zprávy školy. Skotské školství má dlouhodobé zkušenosti jak s evaluací, tak i autoevaluací škol. Skotský evaluační systém zahrnuje všechny potřebné oblasti a je vysoce funkční, protože má dostatečnou materiální i personální podporu a jeho podoba byla výsledkem konsensu všech aktérů, nikoliv mocenským prosazením „shora“. Všechny kompetence jednotlivých aktérů evaluačních procesů jsou přesně vymezeny a respektovány. Kritéria a nástroje jsou přesně popsány v obecně akceptovatelném dokumentu.

13 Skotský model výroční zprávy školy Výroční zprávu o činnosti školy zpracovává mimoškolní hodnotící tým a je založena na porovnání reality se školním programem. Výroční zpráva má výrazně hodnotící charakter; informace získává hodnotící tým na základě pozorování, rozhovorů se žáky, učiteli a rodiči, dotazníků a podkladů poskytnutých školou. Vlastní sledování činnosti školy se zaměřuje na některé klíčové oblasti školního programu a jedno téma vyhlášené nadřízenými orgány. Výroční zpráva vždy uvádí silné stránky školy v uvedené oblasti i možnosti pro zlepšení. Zpráva je velmi podrobná a uvádí příklady plnění vytyčených úkolů, případně popisuje i to, co není v pořádku.

14 Děkuji Vám za pozornost. PhDr. Mgr. Pavel Drtina, ředitel odboru školství, mládeže a tělovýchovy MHMP


Stáhnout ppt "Autoevaluace školy a zřizovatel Má škola sdělovat výsledky autoevaluace svému zřizovateli?"

Podobné prezentace


Reklamy Google