Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení školy zřizovatelem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení školy zřizovatelem"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení školy zřizovatelem
Hodnocení školy se uskutečňuje na základě ustanovení § 12 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění , jako : Vlastní hodnocení školy Hodnocení ČŠI Hodnocení, které provádí zřizovatel, pokud předem zveřejní pravidla

2 Pedagogický slovník (Průcha, 2003) uvádí pod pojmem pedagogická evaluace:
„zjišťování, porovnávání a vysvětlování dat charakterizujících stav, kvalitu fungování, efektivnost škol, částí nebo celku vzdělávacího systému. Zahrnuje hodnocení vzdělávacích procesů, hodnocení vzdělávacích projektů, hodnocení vzdělávacích výsledků, hodnocení učebnic, aj. Má důležitou roli pro korekce a inovace vzdělávacího systému, pro strategie plánování jeho rozvoje, priorit aj. Je samostatnou vědní disciplínou, opírá se o rozsáhlou a propracovanou podteoretickou a metodologickou základnu“.

3 Hodnocení školy Hodnocení škol je součástí celkové pedagogické evaluace (Průcha, 1996 ) Společným rysem externího a interního hodnocení je obecný algoritmus , který nastává při jeho realizaci . (Vašťatková 2006 ) Skládá se ze čtyř kroků Stanovení cíle, oblasti, kritérií a indikátorů před započetím evaluačního procesu, volba vhodných metod, sběr dat a informací Vyhodnocování – přisuzování hodnoty, interpretace Hodnotící zpráva, včetně doporučení pro budoucí vývoj Přijímání opatření, inovací, změn včetně reflexe předchozího postupu

4 Kvalita školy obecně definuje kvalitu školy K. Rýdl 2002 jako : „ vlastnost určité jednotky nebo schopnosti naplnit zjištěné a předpokládané požadavky zákazníka a odběratele. Její zajištění vyžaduje stálý výzkum, evaluační audity, sebereflexní přístupy.“ Základní školy získaly větší svobodu, decentralizace přinesla více autonomie, a tím se zvětšil požadavek na jejich zodpovědnost za vlastní výsledky. Školy musí být schopny nabídnout kvalitní vzdělávání, což by mělo být cílem každé školy. „intenzivní snahou k získávání žáků, může být kvalita často hlavním faktorem, kterým se jednotlivé školy odlišují ….. „ Nezvalová, 2001

5 Kritéria hodnocení školy stanovená zřizovatelem
1. Naplnění cílů vzdělávacího programu 2. Efektivita využívání finančních prostředků státního rozpočtu rozpočtu zřizovatele z doplňkové činnosti 3. Získání dalších finančních prostředků prostřednictvím grantů sponzorských darů 4. Spolupráce školy s rodičovskou veřejností s dalšími subjekty 5. Významné mimoškolní aktivity, pořádání akcí nad rámec školy 6. Péče o volný čas žáků, účast v soutěžích

6 Cílem hodnocení školy zřizovatelem je :
zvýšení kvality a pestrosti vzdělávací nabídky stanovení vhodné strategie a taktiky dalšího rozvoje školy komplexní rozbor marketingu ( prostředí, demografický vývoj, konkurenti, analýzy, příležitosti, rizika ) pojmenování skutečných problémů a stanovení opatření, která pomohou škole plnit její poslání a cíle

7 Podmínky ke vzdělávání
Oblasti hodnocení Podmínky ke vzdělávání Materiální, technické, hygienické podmínky – prostory, pomůcky, technické prostředky Vliv personálních podmínek na vzdělávání Kvalita pracovního prostředí Efektivita využívaných finančních zdrojů

8 Řízení školy organizační struktura a vymezení delegování pravomocí
kvalita vzdělávání pedagogických pracovníků ekonomika školy – efektivita využívání finančních prostředků efektivita práce školy

9 Výsledky vzdělávání Výsledky vzdělávání – rozbor přijetí na střední školy Kvalita výchovného poradenství Kvalita prevence kriminality Vzájemné vztahy mezi školou, žáky a jejich dopad na vzdělávání Vztahy mezi školou a zřizovatelem a školskou radou Efektivita organizace školy Kontrolní systém

10 Průběh vzdělávání Klima vyučovacího procesu
Plánování a příprava na výuku Efektivnost a kvalita vyučovacích metod a forem práce

11 Výsledky práce školy prezentace školy a spolupráce s partnery v ČR a v zahraničí výsledky na soutěžích, projektech zapojení školy do vzdělávacích projektů testování žáků

12 CÍL Indikátory Nástroj Soulad ŠVP s RVP Úroveň pedagogického a výchovného procesu Personální obsazení Management Hodnocení znalostí, dovedností,aktivita, písemné práce,úroveň pedagogického sboru, vztahy ve škole, školní kurikulum, přístup k žákům se SPU, personalistika, image, kultura, klima, přijímací řízení ČŠI – zpráva Hodnocení zřizovatelem obcí, KÚ Hospodaření Hodnocení úrovně práce ředitele/ky školy Úroveň vědomostí Rozbory výkazů, plnění rozpočtů a závazných ukazatelů Výsledky dlouhodobé práce , kvalita vyžádaných rozborů … Výsledky testování Hodnocení zřizovatelem – RM Výroční zpráva SCIO testy

13 Smyslem vytváření komplexního systému evaluace vzdělávání je „ zpětná kontrola postupně zaváděné kurikulární reformy s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání tak, aby každý jedinec mohl co nejvíce rozvinout svůj potencionál a byl co nejlépe připraven pro život v dnešní společnosti. Proto je zapotřebí hodnotit výsledky vzdělávání nejen z hlediska plnění samotného vzdělávacího programu, ale neustále je konfrontovat s potřebami a očekáváními hlavních účastníků a partnerů vzdělávání …. žáků, rodičů, zřizovatelů….. (MŠMT;2005)


Stáhnout ppt "Hodnocení školy zřizovatelem"

Podobné prezentace


Reklamy Google