Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tematické setkání externí skupiny MŠMT 12. 4. 2013 Prioritní osa 4 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tematické setkání externí skupiny MŠMT 12. 4. 2013 Prioritní osa 4 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu."— Transkript prezentace:

1 Tematické setkání externí skupiny MŠMT 12. 4. 2013 Prioritní osa 4 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání

2 Specifický cíl 1 Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce Investiční priorita 2 Zlepšování přístupu k celoživotnímu učení, zdokonalování dovedností a schopností pracovníků a zvyšování významu systémů vzdělávání a odborné přípravy pro trh práce, včetně zlepšování kvality odborného vzdělávání a přípravy a zavedení a rozvoje programů učení založeného na pracovní činnosti a učňovských programů, jako jsou duální výukové systémy

3 Aktuální situace  odeslání předběžného návrhu na MMR 29. 3. 2013  intervenční logika – úprava a odeslání MMR 3. 4. 2013 Návrh bude dále rozpracováván a upřesňován v průběhu dubna v návaznosti na Vaše připomínky, připomínky pracovních skupin a upřesňování metodických podkladů.

4 Úkoly - duben  Zpracování finančního plánu OP VVV  Zpřesnění strategické části programu a popisu prioritních os  Zpřesnění indikátorové soustavy  Zpřesnění horizontálních principů  Dopracování integrovaných přístupů  Zpřesnění popisu řízení a implementace programu  Dopracování ex-ante a SEA hodnocení OP VVV Zahájení přípravy Prováděcího dokumentu

5 Celkový harmonogram 1. Do konce března 2013První návrhy programů předloženy MMR Do konce května 2013První návrhy programů předloženy vládě ČR pro informaci Spolu s programy vládě předložen návrh Dohody o partnerství 2. Červen – podzim 2013Programy dopracovávány Podzim 2013Předložení programů ke schválení vládě ČR Spolu s programy předložení Dohody o partnerství 3. NásledněProgramy předloženy Komisi

6 Struktura OP VVV  Osa 1 – Posilování kapacit pro kvalitní veřejný výzkum  Osa 2 – Rozvoj podmínek pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody  Osa 3 – Rozvoj vysokých škol  Osa 4 – Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání

7 Struktura PO4 1.Rozvoj inkluzívního vzdělávání 2.Zvýšení kvality a otevřenosti předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ 3.Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 4.Rozvoj systému hodnocení kvality a strategického řízení ve vzdělávání 5.Zkvalitnění pregraduální přípravy pedagogických pracovníků 1.Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce 2.Propojení počátečního a dalšího vzdělávání

8 SC Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce Východiska: Cílem je zvýšení relevance odborného vzdělávání vzhledem k uplatitelnosti na trhu práce prostřednictvím rozšíření spolupráce mezi školami, školskými zařízeními a zaměstnavateli. Spolupráce bude probíhat nejen v oblasti praktického vyučování, ale také v oblasti úpravy rámcových a školních vzdělávacích programů a kariérového poradenství. Zvýšení kvality poskytovaného odborného vzdělávání zároveň povede k vyšší motivaci žáků studovat zvolený obor vzdělání. Evropa 2020; ET 2020 Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2011-2015 Akční plán podpory odborného vzdělávání – nová opatření na období do r. 2015.

9 Očekávané měřitelné výsledky  Zvýšení úspěšnosti dokončování daného oboru vzdělání  Zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a relevance oborů vzdělání Zvýšení kvality všeobecné složky vzdělání. Kvalitní a intenzivní interakce mezi SŠ, VOŠ a zaměstnavateli. Bude podporován rozvoj systému duálního vzdělávání. RVP budou lépe respektovat otevřenost a prostupnost mezi vzdělávacími programy středoškolského studia. Zkvalitnění a rozšíření výchovy žáků k podnikání a podnikavosti. Rozvoj praktických dovedností a základů odborných kompetencí i na nižších stupních počátečního vzdělávání. Zkvalitnění vzdělávacího procesu prostřednictvím průběžného vzdělávání učitelů odborných předmětů a odborného výcviku a doplňováním jejich odborných znalostí.

10 Očekávané výsledky a navržené aktivity k dosažení cíle Kvalitní a intenzivní interakce mezi SŠ, VOŠ a zaměstnavateli umožní pružněji reagovat ve výuce na aktuální požadavky trhu práce, což se projeví i ve větší relevanci RVP i ŠVP příslušných středních škol. Absolventi oborů odborného vzdělávání budou lépe připraveni z hlediska odborných znalostí a praktických dovedností na pracovní činnost u zaměstnavatelů. Bude podporován rozvoj systému duálního vzdělávání. RVP budou lépe respektovat otevřenost a prostupnost mezi vzdělávacími programy středoškolského studia. Spolupráce škol a zaměstnavatelů, včetně zahraničních, při realizaci teoretického a praktického vyučování. Zvýšení podpory praxí a stáží studentů VOŠ u budoucích zaměstnavatelů, včetně zahraničních. Úpravy školních vzdělávacích programů ve spolupráci se zaměstnavateli k dosažení požadovaných klíčových a odborných kompetencí žáků k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce.

11 …výsledky a aktivity II. Zkvalitnění a rozšíření výchovy žáků k podnikání a podnikavosti a tím rozšíření možností jejich uplatnění na trhu práce. Dále bude více podporován rozvoj praktických dovedností a základů odborných kompetencí i na nižších stupních počátečního vzdělávání s cílem zlepšit uplatnitelnost žáků s vynikajícími výsledky v praktickém vyučování, ale se studijními problémy v teoretických předmětech. Rozvoj podnikatelských a pracovních dovedností žáků škol a školských zařízení. Zvyšování zájmu žáků o odborné vzdělávání, vědu a techniku užší spoluprací zaměstnavatelů /sociálních partnerů?? se školami a školskými zařízeními.

12 …výsledky a aktivity III. Zvýší se kapacity odborných škol v oblasti kariérového poradenství. V uplynulém období se vzdělávací systém zaměřil zejména na budování systému a s ním spojených podpůrných mechanismů, v současnosti je nutné dát důraz zejména na posílení kompetencí kariérových poradců přímo ve školách a na zlepšení motivace žáků ke studiu. Zvýšení kapacit pro kariérové poradenství ve školách s posílením vazeb na zaměstnavatele v příslušných regionech. Zkvalitnění vzdělávacího procesu prostřednictvím průběžného vzdělávání učitelů odborných předmětů a odborného výcviku a doplňováním jejich odborných znalostí ve spolupráci se zaměstnavateli. Pedagogičtí pracovníci získají také kompetence pro práci s žáky, kteří sice nedosahují vynikajících výsledků v teoretických předmětech, nicméně prokazují talent v praktických činnostech. DVPP, stáže pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů, včetně zahraničních, a podpora sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe zaměřené na inovace technologií, efektivní výuku odborných kompetencí a podporu žáků s vynikajícími výsledky v praktickém vyučování, ale se studijními problémy v teoretických předmětech.

13 Otázky k diskusi  Návrhy implementace (formy projektů)  Motivace neaktivních škol  Typy příjemců  Územní dimenze  Návrhy indikátorů výsledků a výstupů

14 Připomínky externí skupiny Kvalitní a intenzivní interakce mezi SŠ, VOŠ a zaměstnavateli umožní pružněji reagovat ve výuce na aktuální požadavky trhu práce, což se projeví i ve větší relevanci RVP i ŠVP příslušných středních škol. Absolventi oborů odborného vzdělávání budou lépe připraveni z hlediska odborných znalostí a praktických dovedností na pracovní činnost u zaměstnavatelů. Bude podporován rozvoj systému duálního vzdělávání. RVP budou lépe respektovat otevřenost a prostupnost mezi vzdělávacími programy středoškolského studia. Kvalitní a intenzivní interakce mezi školami, školskými zařízeními,zaměstnavateli, aktéry ve vzdělávání, výzkumu a vývoji a dalšími soc. partnery umožní pružněji reagovat ve výuce na aktuální požadavky trhu práce, což se projeví i ve větší relevanci RVP i ŠVP příslušných středních škol. Absolventi oborů odborného vzdělávání budou lépe připraveni z hlediska odborných znalostí a praktických dovedností na pracovní činnost u zaměstnavatelů. Bude podporován rozvoj systému duálního vzdělávání. RVP budou lépe respektovat otevřenost a prostupnost mezi vzdělávacími programy středoškolského studia.

15 …Bude podporován rozvoj systému duálního vzdělávání… Změnit na Bude podporován rozvoj kooperativního modelu spolupráce škol a zaměstnavatelů. Aktivity – změny: Spolupráce škol, školských zařízení a zaměstnavatelů, včetně zahraničních, při realizaci teoretického a praktického vzdělávání. Spolupráce škol, školských zařízení a ostatních aktérů ve vzdělávání, výzkumu a vývoji, včetně zahraničních, při realizaci teoretického a praktického vzdělávání.

16 Připomínky externí skupiny Zkvalitnění a rozšíření výchovy žáků k podnikání a podnikavosti a tím rozšíření možností jejich uplatnění na trhu práce. Dále bude více podporován rozvoj praktických dovedností a základů odborných kompetencí i na nižších stupních počátečního vzdělávání s cílem zlepšit uplatnitelnost žáků s vynikajícími výsledky v praktickém vyučování, ale se studijními problémy v teoretických předmětech. Změnit na Zkvalitnění a rozšíření výchovy žáků k podnikání a podnikavosti a tím rozšíření možností jejich uplatnění na trhu práce. Rozvoj polytechnického vzdělávání a základů odborných kompetencí i na nižších stupních počátečního vzdělávání mimo jiné s cílem zlepšit uplatnitelnost žáků s vynikajícími výsledky v praktickém vyučování, ale se studijními problémy v teoretických předmětech.

17 Aktivity do prováděcího dokumentu: Rozvoj podnikatelských a pracovních dovedností žáků škol a školských zařízení. Bude rozděleno na dvě samostatné aktivity: Rozvoj podnikatelských dovedností žáků škol a školských zařízení. Rozvoj polytechnického vzdělávání žáků škol a školských zařízení. Ad 2) doplnění: Spolupráce škol, školských zařízení a zaměstnavatelů, včetně zahraničních, při realizaci teoretického a praktického vzdělávání. Spolupráce škol, školských zařízení a ostatních aktérů ve vzdělávání, výzkumu a vývoji, včetně zahraničních, při realizaci teoretického a praktického vzdělávání. Zvýšení kapacit pro kariérového poradenství ve školách a školských zařízeních s posílením vazeb na zaměstnavatele v příslušných regionech. Zvyšování zájmu žáků o odborné vzdělávání, vědu a techniku užší spoluprací zaměstnavatelů, aktérů ve vzdělávání, výzkumu a vývoj a dalších sociálních partnerů se školami a školskými zařízeními.

18 Připomínky externí skupiny Zvýší se kapacity odborných škol v oblasti kariérového poradenství. Změnit na Zvýší se kapacity škol a školských zařízení v oblasti kariérového poradenství.

19 Zkvalitnění vzdělávacího procesu prostřednictvím průběžného vzdělávání učitelů odborných předmětů a odborného výcviku praktického vyučování a doplňováním jejich odborných znalostí ve spolupráci se zaměstnavateli

20 Aktivita v PD DVPP pro doplňování odborných kompetencí, stáže pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů, včetně zahraničních, a podpora sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe zaměřené na inovace technologií, efektivní výuku odborných kompetencí a podporu žáků s vynikajícími výsledky v praktickém vyučování, ale se studijními problémy v teoretických předmětech.

21 Děkujeme Vám za spolupráci! Ing. Dana Pražáková, PhD. Mgr. Pavla Růžková, PhD. PhDr. Dana Hamerníková


Stáhnout ppt "Tematické setkání externí skupiny MŠMT 12. 4. 2013 Prioritní osa 4 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu."

Podobné prezentace


Reklamy Google