Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celoživotní učení a Evropský sociální fond Barbora Hošková MŠMT ČR Betlémská kaple, Praha 30.října 2003.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celoživotní učení a Evropský sociální fond Barbora Hošková MŠMT ČR Betlémská kaple, Praha 30.října 2003."— Transkript prezentace:

1 Celoživotní učení a Evropský sociální fond Barbora Hošková MŠMT ČR Betlémská kaple, Praha 30.října 2003

2 Programové dokumenty pro využívání ESF v oblasti vzdělávání na období 2004 -2006  Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)  Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl.m.Praha (JPD 3) (JPD 3)  Iniciativa Společenství EQUAL

3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)  Priorita Rozvoj celoživotního učení  Zdroj pro formulaci opatření: Národní program rozvoje vzdělávání v ČR a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR  Cíle priority Rozvoj celoživotního učení: - Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ, SŠ, VOŠ a ve školských zařízeních a ustavení podpůrných systémů k rozvoji vzdělávání a jeho vazeb na trh práce - Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ, SŠ, VOŠ a ve školských zařízeních a ustavení podpůrných systémů k rozvoji vzdělávání a jeho vazeb na trh práce - Zvýšení uplatnitelnosti absolventů všech typů studijních programů a programů celoživotního vzdělávání na trhu práce a zvýšení odborné úrovně pracovníků institucí pro výzkum a vývoj. - Zvýšení uplatnitelnosti absolventů všech typů studijních programů a programů celoživotního vzdělávání na trhu práce a zvýšení odborné úrovně pracovníků institucí pro výzkum a vývoj. - Fungující systém dalšího vzdělávání odpovídající potřebám znalostní společnosti - Fungující systém dalšího vzdělávání odpovídající potřebám znalostní společnosti  MŠMT odpovědnost za 2 opatření  zdroje financování pro opatření v gesci MŠMT: Evropský sociální fond (75 %) a rozpočet MŠMT (25 %)

4 Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení 2004 -2006 Opatření 3.1: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání (18 % prostředků z OP RLZ) Opatření 3.2: Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje (6 % prostředků z OP RLZ) Opatření 3.3: Rozvoj dalšího profesního vzdělávání (11,4 % prostředků z OP RLZ) (11,4 % prostředků z OP RLZ)

5 Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Specifické činnosti pro cílové skupiny zahrnou: a) v případě aktivit zaměřených na podporu jedinců:  tvorbu a realizaci programů integrace znevýhodněných žáků a studentů do výuky v běžných třídách  tvorbu a realizace programů zkvalitňování vzdělávání v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy  organizování činností zaměřených na vzdělávací a výchovné potřeby v daném místě (programy multikulturní spolupráce, využití školy jako společenského centra),  tvorbu a realizaci školních vzdělávacích programů, včetně diferenciace a individualizace vzdělávání  tvorbu a realizaci programů dalšího vzdělávání učitelů a odborných pracovníků ve školství

6 Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání b) v případě systémových aktivit:  další vzdělávání učitelů a odborných pracovníků ve školství  zvyšování kvality nabídky vzdělávacích příležitostí na SŠ a VOŠ (důraz na odbornou praxe)  vytváření sítě škol s inovací pedagogické práce  příprava pilotních školních vzdělávacích programů na vybraných školách  realizace informačního systému o uplatnění absolventů na trhu práce  tvorba programů pro oblast kariérového poradenství na školách  realizace přípravného a dalšího vzdělávání v oblasti kariérového poradenství  podpora vytváření národního systému certifikace získaných kvalifikací  vytvoření komplexního systému monitorování a hodnocení, včetně zřízení a podpory Centra pro hodnocení výsledků vzdělávání

7 Opatření 3.2: Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Specifické činnosti pro cílové skupiny budou zaměřeny na:  prohloubení vnitřní diferenciace a podporu zejména kvalitativního rozvoje bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů,  podporu modulového uspořádání studijních programů (včetně kreditního systému),  spolupráci škol s podniky a dalšími institucemi z praxe,  zvýšení kvality studijních programů učitelů všech stupňů vzdělávání,  rozvoj programů pedagogické způsobilosti pro absolventy vysokoškolských programů nepedagogického zaměření,  rozšíření nabídky dalšího vzdělávání na VŠ,  podpora dalšího vzdělávání pracovníků z oblasti výzkumu a vývoje.

8 Partnerství a spolupráce  Ministerstvo práce a sociálních věcí  Ministerstvo financí  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Příspěvkové organizace (zejm. pedagogická centra)  Kraje  Školy, NNO, obce ad.

9 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS II Praha (JPD 3)  Řídící orgán – Ministerstvo práce a sociálních věcí  Platební orgán – Ministerstvo financí  Zprostředkující orgány – Správa služeb zaměstnanosti MPSV, Magistrát hlavního města Prahy, NROS  MŠMT bude mít zastoupení v Monitorovacím výboru programu  Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení Opatření 3.1 Rozvoj počátečního vzdělání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí Opatření 3.1 Rozvoj počátečního vzdělání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí Opatření 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání Opatření 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání

10 Iniciativa Společenství EQUAL  nová iniciativa EU, součást Evropské strategie zaměstnanosti  hlavní cíle: Zvýšení a zkvalitnění zaměstnanosti, Podpora rovného přístupu k zaměstnání, Prosazení nových prostředků k odstranění diskriminace a nerovností na trhu práce  hlavní principy: - Tvorba ucelených rozvojových partnerství, založená na spolupráci různých typů organizací - Tvorba ucelených rozvojových partnerství, založená na spolupráci různých typů organizací - Tématický přístup - Tématický přístup - Inovativní způsob řešení výstupu projektů - Inovativní způsob řešení výstupu projektů - Nadnárodní spolupráce - Nadnárodní spolupráce - Účast partnerů a cílových skupin na implementaci projektů - Účast partnerů a cílových skupin na implementaci projektů  6 priorit, součástí je opatření Podpora celoživotního učení a pracovních postupů směřujících k zaměstnávání osob ohrožených diskriminací a nerovností ve vztahu k trhu práce

11 Alokace prostředků ze strukturálních fondů Celková alokace ze strukturálních fondů 1684,9 mil. EUR z toho ESF cca 27 %, tj. 454,6 mil. EUR  OP RLZ 318,8 mil EUR  JPD 3 58,8 mil. EUR  CIP EQUAL 32,1 mil. EUR  SROP 44,9 mil. EUR

12 Phare 2001 Dokončení struktur a opatření ke zvýšení absorbční kapacity na národní a regionální úrovni  Projekt MMR zaměřený na zvýšení absorbční kapacity (tj. podpoření vzniku a dopracování dostatečného počtu vhodných projektů financovatelných ze strukturálních fondů) a na zvyšování administrativní kapacity (tj. rozvoj a zvyšování znalosti pracovníků příslušných administrativních struktur na centrální a regionální úrovni)  Působení dlouhodobých expertů v regionech  Pracovní skupiny v NUTS II mapují stav připravenosti regionů (resp. připravené projekty a administrativní kapacitu)  Dotazníkové šetření předběžného zájmu o realizaci a podporu ze strukturálních fondů EU (mapování projektové kapacity) - sběr projektů ukončen 20.10.2003  Z výsledků šetření by mělo být vybráno cca 10 projektů za každý NUTS II, na kterých by se mělo spolupracovat s expertem, aby nabyl podoby projektové žádosti vhodné pro grant ze strukturálních fondů

13 Phare 2002 Budování implementační kapacity (twinningový projekt)  Partnerský projekt pro jednotné řízení a implementaci OP RLZ a JPD 3  Dlouhodobí zahraniční experti v ČR (tzv.twinneři)  Twinner p. Phil McVey na MŠMT  Twinning Covenant - základní podmínky plnění; objem finanční pomoci z fondu Phare Plánované aktivity pro období září – prosinec 2003 příprava manuálů pro řízení a implementaci OP RLZ a JPD 3 příprava manuálů pro řízení a implementaci OP RLZ a JPD 3 příprava pomocných materiálů pro konečné příjemce a konečné uživatele pomoci z ESF (informační materiály, příručky) příprava pomocných materiálů pro konečné příjemce a konečné uživatele pomoci z ESF (informační materiály, příručky) proškolení týmu ESF v rámci MŠMT (odbor 54 a další zapojené odbory) proškolení týmu ESF v rámci MŠMT (odbor 54 a další zapojené odbory) proškolení konečných příjemců (nositelé projektů) a dalších pracovníků zapojených do implementace programů proškolení konečných příjemců (nositelé projektů) a dalších pracovníků zapojených do implementace programů

14 Další kroky  informační kampaň  vzdělávací akce  společná setkání zástupců MŠMT, twinnera a dalších partnerů

15 Kontakty a další informace  Odbor evropské integrace a mezinárodních vztahů MŠMT  www.msmt.cz (odkaz Evropská integrace a programy EU, pododkaz Evropský sociální fond) www.msmt.cz  E-mail: esf@msmt.cz esf@msmt.cz


Stáhnout ppt "Celoživotní učení a Evropský sociální fond Barbora Hošková MŠMT ČR Betlémská kaple, Praha 30.října 2003."

Podobné prezentace


Reklamy Google