Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERA Č NÍ PROGRAM VZD Ě LÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Mgr. Barbora Hošková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR září 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERA Č NÍ PROGRAM VZD Ě LÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Mgr. Barbora Hošková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR září 2008."— Transkript prezentace:

1 OPERA Č NÍ PROGRAM VZD Ě LÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Mgr. Barbora Hošková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR září 2008

2 Základní údaje o OP VK  spolufinancování z Evropského sociálního fondu  do roku 2015 k dispozici 2.151,4 mil. € (tj. ESF+ národní zdroje; cca 53,8 mld. Kč při kurzu 25 Kč)  podpora 13 regionů ČR, v rámci systémových aktivit realizovaných MŠMT podpora cílových skupin také z území hl.m. Prahy  až 100% podpora projektů  realizace ve spolupráci s 13 kraji, které jsou v roli Zprostředkujících subjektů (počáteční a další vzdělávání)

3 Prioritní osy Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 3 Další vzdělávání Prioritní osa 4 Systémový rámec celoživotního učení bez Prahy celá ČR

4 Prioritní osa 2 Oblasti podpory: 2.1. Vyšší odborné vzdělávání 2.1. Vyšší odborné vzdělávání 2.2. Vysokoškolské vzdělávání 2.2. Vysokoškolské vzdělávání 2.3. Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 2.3. Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 2.4. Partnerství a sítě 2.4. Partnerství a sítě Projekt může zaměřen jen na 1 oblast podpory, nikoli jich pokrývat 2 a více.

5 Oblast podpory 2.1 VOŠ Příklad podporovaných aktivit:  Inovace studijních programů  Podpora praxí a stáží studentů VOŠ u budoucích zaměstnavatelů  Tvorba, zavádění a realizace systémů hodnocení kvality  Zavádění a inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy studijních oborů  Podpora spolupráce VOŠ s vysokoškolským sektorem  Podpora spolupráce VOŠ se základními a středními školami za účelem motivace ke studiu

6 Kontaktní osoba pro konzultaci věcného obsahu oblasti podpory 2.1 PaedDr. Vladimír Krieg Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání Vladimir.Krieg@msmt.cz Telefon: 257 193 469

7 Oblast podpory 2.2 VŠ Příklad podporovaných aktivit:  Inovace studijních programů  Podpora spolupráce VŠ  Tvorba, zavádění, realizace a vyhodnocení systémů hodnocení kvality.  Zavádění a inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy studijních oborů.

8 Kontaktní osoba pro konzultaci věcného obsahu oblasti podpory 2.2 Mgr. Karolína Gondková Odbor vysokých škol Karolina.Gondkova@msmt.cz Telefon: 257 193 673

9 Oblast podpory 2.3. Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Příklad podporovaných aktivit:  Další specifické odborné vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje  Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje.Popularizace a komunikace, šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe, transferu technologií a v osvojování si znalostí o ochraně, ohodnocování a správě duševního vlastnictví pracovníků z oblasti výzkumu a vývoje  Podpora vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje, zejména inicializačních pracovních pozic a startovacích pracovních pozic  Příprava zapojení jedinců i týmů do mezinárodních sítí a projektů v oblasti výzkumu a vývoje  Aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost  Podpora systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s VaV

10 Kontaktní osoba pro konzultaci věcného obsahu oblasti podpory 2.3 PhDr. Alena Tříšková Odbor programů výzkumu a vývoje MŠMT alena.triskova@msmt.cz telefon: 257 193 623

11 Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě Příklad podporovaných aktivit:  Pracovní a studijní pobyty a odborné praxe studentů, pedagogů, akademických pracovníků a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru  Podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem  Vznik a podpora kontaktních míst institucí terciárního vzdělávání a výzkumných a vývojových institucí určených pro veřejnost a podnikatelský sektor

12 Kontaktní osoba pro konzultaci věcného obsahu oblasti podpory 2.4 PhDr. Zdena Hauznerová Odbor programů výzkumu a vývoje zdena.hauznerova@msmt.cz Telefon: 257 193 580

13 Cílové skupiny Prioritní osy 2  studenti vyšších odborných škol  studenti vysokých škol  pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci vyšších odborných škol  akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol  pracovníci VaV institucí  zájemci o studium na VOŠ a VŠ

14 Příjemci Prioritní osy 2  vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů  vyšší odborné školy (tj. právnická osoba vykonávající činnost vyšší odborné školy zapsaná ve školském rejstříku)  subjekty dle paragrafu 28, zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  veřejné výzkumné instituce dle zákona 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích  veřejná zdravotnická zařízení podle zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 483/2006 Sb., a právnické osoby provozující zdravotnické zařízení podle zákona č. 160/1992 Sb.,o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů  nestátní neziskové organizace ad.

15 Fáze hodnocení projektů 1. Formální hodnocení 2. Hodnocení přijatelnosti 3. Věcné hodnocení 4. Výběrová komise 5. Schválení/neschválení projektu Od výzvy do schválení projektu cca 6-7 měsíců.

16 Rozpočet projektu : 1.osobní výdaje související s realizací projektu 2. cestovní náhrady související s realizací projektu 3. z ařízení související s realizací projektu 4. místní kancelář 5. nákup služeb souvisejících s realizací projektu 6. stavební úpravy související s realizací projektu 7. Přímá podpora 8. Náklady vyplývající přímo ze smlouvy

17 Kritéria věcného hodnocení projektů 1. Zdůvodnění projektu (zdůvodnění záměru, přínos pro cílovou skupinu) 2. Cílová skupina (přiměřenost cílové skupiny a zapojení cílových skupin) 3. Realizace projektu (klíčové aktivity a stadia realizace, připravenost projektu na možná rizika, předchozí zkušenosti s řízením obdobných projektů, publicita, udržitelnost projektu) 4. Finanční řízení (přiměřenost rozpočtu, vzhledem k cílům a obsahu projektu, provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami, nastavení vnitřního kontrolního systému) 5. Výsledky a výstupy (kvantifikace a zajištění výsledků a výstupů, monitorování projektu) 6. Horizontální témata (rovné příležitosti, udržitelný rozvoj) 7. Specifické požadavky ( dle charakteru výzvy)

18 Podpora žadatelům  Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK  Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK  semináře v době výzev  konzultace v době výzev

19 Výzvy pro Prioritní osu 2 v roce 2008  19.9.2008 ukončení výzvy pro oblast podpory 2.2  září 2008 – prosinec 2008 výzva pro oblast podpory 2.3  prosinec 2008 – výzva pro oblast podpory 2.4

20 Další informace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Odbor řízení OP VK, Odbor CERA, Odbor programů výzkumu a vývoje  možnost registrace na webu – informace o akcích k ESF  www.msmt.cz (odkaz Strukturální fondy) www.msmt.cz


Stáhnout ppt "OPERA Č NÍ PROGRAM VZD Ě LÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Mgr. Barbora Hošková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR září 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google