Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Agentura pro sociální začleňování Brána k příležitostem 25.11.2014 Koordinovaný přístup k problematice sociálního vyloučení a strategický plán sociálního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Agentura pro sociální začleňování Brána k příležitostem 25.11.2014 Koordinovaný přístup k problematice sociálního vyloučení a strategický plán sociálního."— Transkript prezentace:

1 Agentura pro sociální začleňování Brána k příležitostem 25.11.2014 Koordinovaný přístup k problematice sociálního vyloučení a strategický plán sociálního začleňování Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 – Malá Strana

2 Koordinovaný přístup – základní informace -V programovém období ESIF 2014-2020 v rámci priority „Boj s chudobou a sociální začleňování“, více než 20% z alokace ESF věnováno na problematiku sociálního vyloučení -Koordinovaná spolupráce třech operačních programů (OP Z, OP VVV a IROP) a Agentury pro sociální začleňování pro 70 měst a obcí (s výskytem sociálně vyloučených lokalit) -Podmínka: Zpracování SPSZ podle společně dojednané metodiky (cíle, typové projekty, soustava indikátorů, náklady) -OP Z, OP VVV a IROP budou vypisovat specifické cílené výzvy v návaznosti na stanovené potřeby vyjádřené ve strategickém plánu sociálního začleňování -Specifická situace Ostravy: -Porady na klíčových ministerstvech 3. září (MPSV a MŠMT), kde došlo ke stvrzení společného postupu -Příprava plánu má pravidla přiměřená potřebám města a zapojených aktérů

3 Koordinovaný přístup k problematice sociálního vyloučení Evropská komise Nabízí dostatečné prostředky na řešení problematiky sociálního vyloučení Vyžaduje jasné měření dopadů a naplňování cílů Ministerstva Vyčleňují prostředky pro obce, kde existují sociálně vyloučené lokality, vypíší speciální výzvy Vyžadují strategický plán, kde bude přesně vyjádřená vazba mezi potřebami, stanovenými cíli a požadovanými prostředky Strategický plán sociálního začleňování

4 Operační programy a sociálně vyloučené lokality IROPOPZOPVVV

5 Strategický plán sociálního začleňování Žadatelé Nabízejí precizní znalost velikosti a potřeb cílové skupiny, mají know-how pro řešení problémů Potřebují prostředky k realizaci aktivit Město Nabízí koordinaci a poskytuje podporu integračním aktivitám, samo realizuje aktivity Požaduje provázanost aktivit a měřitelnost dopadů Strategický plán sociálního začleňování

6 Operační programy a sociálně vyloučené lokality v Ostravě SPSZ OP Z OP VVV IROP

7 Strategický plán sociálního začleňování Plní funkci spojnice mezi záměry a cílí Evropské komise a ministerstev na jedné straně a lokálními potřebami na straně druhé Integruje všechny tematické oblasti, které se váží k problematice sociálního vyloučení (poskytování sociálních služeb, zaměstnanost, bydlení, vzdělávání, zdraví) Musí být dostatečně konkrétní v oblasti stanovení cílové skupiny, jejích potřeb, stanovených cílů, očekávaných dopadů, finančních nároků Musí být snadno monitorovatelný a porovnatelný s ostatními plány v rámci ČR Agentura na základě komunikace s ministerstvy a partnerskými městy vytvořila jednotnou metodiku tvorby plánu

8 Role zapojených aktérů s ohledem na strategický plán sociálního začleňování Informuje o potřebách z hlediska rozsahu a obsahu, vyplňuje projektový záměr Stává se žadatelem a příjemcem dotace Jednotlivý žadatel Vytváří podmínky pro přípravu plánu, podílí se na jeho přípravě, schvaluje jej, vystavuje vyjádření k projektům, stává se jeho nositelem a podporuje jeho naplňování Může být žadatelem a příjemcem dotace Statutární město Ostrava Připravují výzvy, alokují prostředky, konzultují záměry, posuzují plán Přijímají žádosti, hodnotí je, přijímají pravidelnou zprávu o naplňování indikátorů a čerpání prostředků Ministerstva

9 Role zapojených aktérů s ohledem na strategický plán sociálního začleňování Konzultuje otázky spojené s potřebami cílové skupiny, je informován o přípravě plánu, konzultuje otázky udržitelnosti, sumarizuje informace o čerpání dotací v rámci celého kraje a všech tematických oblastí Sám je žadatelem a příjemcem dotací v oblasti sociálního začleňování Moravskoslezský kraj Významný žadatel a příjemce dotací v oblasti OP Z 1 Spolupracující organizace v přípravě projektů v oblasti zaměstnanosti Úřad práce ČR, krajská pobočka

10 Role Agentury pro sociální začleňování Při přípravě metodiky Zpracovává metodiku koordinovaného přístupu a strategického plánování, konzultuje potřeby v lokalitách a konzultuje podobu připravovaných výzev Při zpracování plánu Metodicky podporuje zpracování plánu, sbírá podklady od jednotlivých zapojených subjektů, konzultuje s ministerstvy projektové záměry, sumarizuje je a zpřehledňuje, dotváří rozpočet projektu, připravuje plán ke konzultaci s ministerstvy a ke schválení partnery a v orgánech města Při naplňování plánu Poskytuje trojstupňové projektové poradenství 1. Interpretuje výzvy, konzultuje záměry 2. Spolupracuje na přípravě projektových záměrů 3. Spolupracuje na přípravě vybraných projektových žádostí Při vyhodnocování plánu Vyhodnocuje naplňování indikátorů Monitoruje čerpání prostředků

11 Východiska pro plánování v Ostravě Ostrava realizovala řadu výzkumů, má řadu příkladů dobré praxe, má tři čerstvě schválené tematicky relevantní dokumenty (4. Komunitní plán sociálních služeb a návazných činností, Plán prevence kriminality SMO na léta 2015-2016, Program Sociální inkluze Ostrava) SPSZ musí vycházet: - z výsledků výzkumů - z místních zkušeností, dobrých praxí a projektových záměrů - z naplánovaných cílů Jedná se o proces provázání, prohloubení a rozšíření dosavadních výsledků

12 Základní informace a struktura strategického plánu Plán bude sestavený na tři roky, po roce se bude vyhodnocovat, po dvou letech revidovat, na plán a jeho revizi bude navázána alokace finančních prostředků 1)Popisná část (výběr lokality a popis spolupráce, představení KPSVS a ASZ, popis LP a partnerů 2)Metoda a proces (návaznost na strategické dokumenty) 3)Vize a shrnutí 4)Analýza (shrnutí situace ve vyloučených lokalitách a popis problémových oblastí, výběr tematicky zaměřených výzkumů) 5)Priority a cíle 6)Akční plán 7)Přílohy (rozpočet projektu, přehled projektů, přehled alokací, indikátorová soustava)

13 Akční plán = srdce dokumentu Oblast a priorita Obecný cíl Specifický cíl Částka Výsledky, výstupy a dopady = indikátory

14 Postup plánovacího procesu a harmonogram AktivityHarmonogram Analýza stávajících dokumentů, sestavení základního souboru priorit a cílů, projednání postupu se Statutárním městem Ostrava 10/2014 Informování aktérů prostřednictvím pracovních skupin a „Brány k příležitostem“ 10 - 11/2014 Individuální projednání se zapojenými organizacemi 12/2014 – 1/2015 Stanovení vize, porovnání cílů, setřídění a provázání projektových záměrů 2 - 3/2015 Odevzdání částek zapojeným ministerstvům 2 - 3/2015 Dokončení a schválení plánu 5 - 6/2015 Vypsání výzev 8/2015

15 Konkrétní postup spolupráce se zapojenými organizacemi Setkání „Brána k příležitostem“ Zaslání formuláře projektového záměru Individuální projednání projektových záměrů Sestavení záměru a jeho konzultace s řídícím orgánem

16 Sestavení projektového záměru Soubor informací relevantních k přípravě projektu: Soulad s programem Klíčové aktivity Dopady Realizační tým Rozpočet Udržitelnost

17

18 Část a celek Vytvoření projektového záměru bude společná práce Sestavení návrhu cílů Vytvoření indikátorové soustavy Vytvoření rozpočtu celého strategického plánu

19 Vážení kolegové, děkujeme Vám za pozornost a těšíme se na Vaše dotazy i dlouhodobou spolupráci Martin Navrátil navratil.martin@vlada.cz 725 736 355


Stáhnout ppt "Agentura pro sociální začleňování Brána k příležitostem 25.11.2014 Koordinovaný přístup k problematice sociálního vyloučení a strategický plán sociálního."

Podobné prezentace


Reklamy Google