Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP VVV. Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 17. 4. 2015 zaslán programový.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP VVV. Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 17. 4. 2015 zaslán programový."— Transkript prezentace:

1 OP VVV

2 Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 17. 4. 2015 zaslán programový dokument k zapracování technických připomínek Duben/květen 2015 plánováno zveřejnění prvních Avíz o parametrech výzvy Květen 2015 předpoklad oficiálního schválení OP VVV ze strany Evropské komise.

3 Prioritní osa 1 Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2: Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou Specifický cíl 3: Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely na VŠ Specifický cíl 4: Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni Alokace celkem: € 1 006 013 636. Jedná se o investice z EFRR

4 Oprávnění žadatelé Subjekty splňující definici Výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací Další subjekty provádějící výzkum Orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené organizace Další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS3 strategií na národní a regionální úrovni

5 Prioritní osa 2 Specifický cíl 1: Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce - důraz na bakalářské a magisterské programy a obory zaměřené na praxi Specifický cíl 2: Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socioekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů Specifický cíl 3: Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách Specifický cíl 4: Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol

6 Prioritní osa 2 Specifický cíl 5: Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje Alokace celkem: € 350 609 567. Jedná se o ESF Specifický cíl ERDF: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol. Alokace celkem: € 415 295 229. Jedná se o investice z EFRR

7 Oprávnění žadatelé Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Výzkumné organizace, Vyšší odborné školy, korporace (vč. obchodních), orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené organizace, NNO a další instituce – pro aktivity ve specifickém cíli 2 - podmínkou projektové žádosti bude jejich spolupráce alespoň s 1 VŠ Výzkumné organizace, korporace (vč. obchodních), orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené organizace, NNO a subjekty působící v oblasti popularizace vědy – pro aktivity ve specifickém cíli 5 Partnerem: I další subjekty podílející se na realizaci cílů SC 1-4

8 Prioritní osa 3 Začlenění investiční priority 9.2 Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové (čl 3. bod 1 b) ii) nařízení o ESF). Investiční priorita 1 Specifický cíl 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ Specifický cíl 2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích Specifický cíl 3: Rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání Specifický cíl 4: Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků Specifický cíl 5: Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

9 Prioritní osa 3 Investiční priorita 2 Specifický cíl 1 - Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání Investiční priorita 3 Specifický cíl 1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání –zkvalitnění vzdělávání zejména v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami –řešení specifických situací v inkluzívním vzdělávání romských dětí a žáků a ostatních dětí, které čelí podobným překážkám ve vzdělávání v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu Alokace celkem: € 899 277 718. Jedná se o ESF.

10 Oprávnění žadatelé Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšší odborné školy. Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. Orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků nebo sdružení a jimi zřízené a podřízené organizace. Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, které připravují budoucí pedagogické pracovníky.

11 Hodnocení projektů Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014-2020 – Metodiku výběru projektů a hodnotící kritéria na výzvu schvaluje Monitorovací výbor – Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti – Věcné hodnocení – hodnotitelé (arbitr, případně zapojení hodnotící komise) – Proces výběru projektů - výběrová komise – Individuální projekty systémové – realizaci schvaluje Monitorovací výbor – Velké projekty – realizaci schvaluje EK před podáním projektové žádosti, věcné hodnocení a výběr projektů, schválení EK dle čl. 101 a 102 Obecného nařízení

12 Hodnocení projektů Věcné hodnocení probíhá na základě kritérií, která mohou být dle jejich funkce: vylučovací – při nesplnění kritéria je žádost o podporu vyloučena ze schvalovacího procesu, hodnotící – za splnění / nesplnění kritéria se přiděluje bodové hodnocení, kombinovaná – za splnění / nesplnění kritéria se přidělují body, při nesplnění minimální hranice bodů, která je stanovena výzvou, je žádost o podporu vyloučena ze schvalovacího procesu.

13 Výběr a hodnocení hodnotitelů Otevřené výběrové řízení – výběr na základě odborného zaměření doloženého praxí Nízký rating hodnotitele z OP VK a OP VaVpI – vylučovací kritérium Řízený pohovor zaměřený na prověření praxe uchazeče a znalostí odborné problematiky v tématu hodnocení, ve kterém chce uchazeč hodnotit Písemný test a cvičný projekt Zahraniční hodnotitelé - především pro projekty VaV, ale i systémové projekty Rating hodnotitele - po každém provedeném hodnocení probíhá hodnocení kvality provedené práce – nekvalitní hodnocení – vyřazení z databáze hodnotitelů

14 Finanční ukazatele Rozdělení finančního plánu podle prioritní osy, fondu, kategorie regionů a tematického cíle Prioritní osaFond Kategorie regionu Podpora z EU Národní spolufinancování Celkový příspěvek Prioritní osa 1 EFRRMRR 1 006 013 636 933 665 654164 764 5281 098 430 182 EFRRVRR72 347 982 144 695 964 Prioritní osa 2 EFRRMRR 415 295 229 355 031 21262 652 568417 683 780 EFRRVRR60 264 017 120 528 034 ESFMRR 350 609 567 311 525 75254 975 134366 500 886 ESFVRR39 083 815 78 167 630 Prioritní osa 3 ESFMRR 221 739 711 219 523 22638 739 393258 262 619 ESFVRR2 216 485 4 432 970 ESFMRR 677 538 007 637 076 761112 425 312749 502 073 ESFVRR40 461 246 80 922 492 Prioritní osa 4 ERDFMRR 96 865 960 90 300 79915 935 436106 236 235 EFRRVRR6 565 161 13 130 322 CelkemESF, EFRR 2 768 062 110 670 431 0713 438 493 186

15 Finanční ukazatele Fond Kategorie regionu Milník 2018 n+3 Milník 2019 n+3 Milník 2020 n+3 Milník 2021 n+3 Milník 2022 n+3 Milník 2023 n+3 EFRR V méně rozvinutých regionech 217 711 530361 848 543507 995 725655 363 750806 508 8011 378 997 665 EFRR Ve více rozvinutých regionech 21 972 82536 520 04351 270 14166 143 45281 397 965139 177 160 EFRRCelkem239 684 355398 368 586559 265 866721 507 202887 906 7661 518 174 825 ESF V méně rozvinutých regionech 184 419 776306 515 816430 314 638555 147 615683 180 0461 168 125 739 ESF Ve více rozvinutých regionech 12 908 23921 454 20330 119 35238 856 88547 818 36081 761 546 ESFCelkem197 328 016327 970 020460 433 990594 004 501730 998 4061 249 887 285 Celkem437 012 371726 338 6051 019 699 8561 315 511 7021 618 905 1722 768 062 110

16 Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "OP VVV. Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 17. 4. 2015 zaslán programový."

Podobné prezentace


Reklamy Google