Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP VVV. Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 17. 4. 2015 zaslán programový.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP VVV. Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 17. 4. 2015 zaslán programový."— Transkript prezentace:

1 OP VVV

2 Aktuální stav OP VVV byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi zaslán programový dokument k zapracování technických připomínek Duben/květen 2015 plánováno zveřejnění prvních Avíz o parametrech výzvy Květen 2015 předpoklad oficiálního schválení OP VVV ze strany Evropské komise.

3 Prioritní osa 1 Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2: Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou Specifický cíl 3: Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely na VŠ Specifický cíl 4: Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni Alokace celkem: € Jedná se o investice z EFRR

4 Oprávnění žadatelé Subjekty splňující definici Výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací Další subjekty provádějící výzkum Orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené organizace Další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS3 strategií na národní a regionální úrovni

5 Prioritní osa 2 Specifický cíl 1: Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce - důraz na bakalářské a magisterské programy a obory zaměřené na praxi Specifický cíl 2: Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socioekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů Specifický cíl 3: Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách Specifický cíl 4: Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol

6 Prioritní osa 2 Specifický cíl 5: Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje Alokace celkem: € Jedná se o ESF Specifický cíl ERDF: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol. Alokace celkem: € Jedná se o investice z EFRR

7 Oprávnění žadatelé Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Výzkumné organizace, Vyšší odborné školy, korporace (vč. obchodních), orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené organizace, NNO a další instituce – pro aktivity ve specifickém cíli 2 - podmínkou projektové žádosti bude jejich spolupráce alespoň s 1 VŠ Výzkumné organizace, korporace (vč. obchodních), orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené organizace, NNO a subjekty působící v oblasti popularizace vědy – pro aktivity ve specifickém cíli 5 Partnerem: I další subjekty podílející se na realizaci cílů SC 1-4

8 Prioritní osa 3 Začlenění investiční priority 9.2 Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové (čl 3. bod 1 b) ii) nařízení o ESF). Investiční priorita 1 Specifický cíl 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ Specifický cíl 2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích Specifický cíl 3: Rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání Specifický cíl 4: Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků Specifický cíl 5: Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

9 Prioritní osa 3 Investiční priorita 2 Specifický cíl 1 - Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání Investiční priorita 3 Specifický cíl 1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání –zkvalitnění vzdělávání zejména v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami –řešení specifických situací v inkluzívním vzdělávání romských dětí a žáků a ostatních dětí, které čelí podobným překážkám ve vzdělávání v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu Alokace celkem: € Jedná se o ESF.

10 Oprávnění žadatelé Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšší odborné školy. Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. Orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků nebo sdružení a jimi zřízené a podřízené organizace. Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, které připravují budoucí pedagogické pracovníky.

11 Hodnocení projektů Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období – Metodiku výběru projektů a hodnotící kritéria na výzvu schvaluje Monitorovací výbor – Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti – Věcné hodnocení – hodnotitelé (arbitr, případně zapojení hodnotící komise) – Proces výběru projektů - výběrová komise – Individuální projekty systémové – realizaci schvaluje Monitorovací výbor – Velké projekty – realizaci schvaluje EK před podáním projektové žádosti, věcné hodnocení a výběr projektů, schválení EK dle čl. 101 a 102 Obecného nařízení

12 Hodnocení projektů Věcné hodnocení probíhá na základě kritérií, která mohou být dle jejich funkce: vylučovací – při nesplnění kritéria je žádost o podporu vyloučena ze schvalovacího procesu, hodnotící – za splnění / nesplnění kritéria se přiděluje bodové hodnocení, kombinovaná – za splnění / nesplnění kritéria se přidělují body, při nesplnění minimální hranice bodů, která je stanovena výzvou, je žádost o podporu vyloučena ze schvalovacího procesu.

13 Výběr a hodnocení hodnotitelů Otevřené výběrové řízení – výběr na základě odborného zaměření doloženého praxí Nízký rating hodnotitele z OP VK a OP VaVpI – vylučovací kritérium Řízený pohovor zaměřený na prověření praxe uchazeče a znalostí odborné problematiky v tématu hodnocení, ve kterém chce uchazeč hodnotit Písemný test a cvičný projekt Zahraniční hodnotitelé - především pro projekty VaV, ale i systémové projekty Rating hodnotitele - po každém provedeném hodnocení probíhá hodnocení kvality provedené práce – nekvalitní hodnocení – vyřazení z databáze hodnotitelů

14 Finanční ukazatele Rozdělení finančního plánu podle prioritní osy, fondu, kategorie regionů a tematického cíle Prioritní osaFond Kategorie regionu Podpora z EU Národní spolufinancování Celkový příspěvek Prioritní osa 1 EFRRMRR EFRRVRR Prioritní osa 2 EFRRMRR EFRRVRR ESFMRR ESFVRR Prioritní osa 3 ESFMRR ESFVRR ESFMRR ESFVRR Prioritní osa 4 ERDFMRR EFRRVRR CelkemESF, EFRR

15 Finanční ukazatele Fond Kategorie regionu Milník 2018 n+3 Milník 2019 n+3 Milník 2020 n+3 Milník 2021 n+3 Milník 2022 n+3 Milník 2023 n+3 EFRR V méně rozvinutých regionech EFRR Ve více rozvinutých regionech EFRRCelkem ESF V méně rozvinutých regionech ESF Ve více rozvinutých regionech ESFCelkem Celkem

16 Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "OP VVV. Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 17. 4. 2015 zaslán programový."

Podobné prezentace


Reklamy Google