Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP VVV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP VVV."— Transkript prezentace:

1 OP VVV

2 Aktuální stav OP VVV byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi byly zahájeny kroky k oficiálnímu zahájení auditu designace – kontrola nastavení řídicích a kontrolních systémů OP VVV Únor a březen – realizace základních seminářů k jednotlivým prioritním osám V dubnu 2015 je plánováno vyhlášení prvních výzev Předpoklad oficiálního schválení OP VVV ze strany Evropské komise – červen 2015

3 Přehled prioritních os

4 Prioritní osa 2 Specifický cíl 1: Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce - důraz na bakalářské a magisterské programy a obory zaměřené na praxi Specifický cíl 2: Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů Specifický cíl 3: Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách Specifický cíl 4: Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol

5 Prioritní osa 2 Specifický cíl 5: Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje Specifický cíl ERDF: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol.

6 Oprávnění žadatelé Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Výzkumné organizace, Vyšší odborné školy, korporace (vč. obchodních), orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené organizace, NNO a další instituce– pro aktivity ve specifickém cíli 2 - podmínkou projektové žádosti bude jejich spolupráce alespoň s 1 VŠ NNO a subjekty působící v oblasti popularizace vědy – pro aktivity ve specifickém cíli 5

7 Partneři Další subjekty podílející se na realizaci cílů SC VŠ, Výzkumné organizace, Vyšší odborné školy, korporace (vč. obchodních), orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené organizace, další instituce podílející se na realizaci cílů SC 1- 4.

8 Cílové skupiny Studenti VŠ Účastníci celoživotního vzdělávání
Žáci ZŠ a SŠ, zájemci o studium na VŠ Akademičtí a ostatní pracovníci VŠ Pracovníci veřejné správy v oblasti strategického řízení vysokého školství Pracovníci výzkumných organizací Pracovníci zabývající se výzkumem v soukromém sektoru Pracovníci veřejné správy v oblasti řízení a implementace VaVaI Pracovníci center neformálního vzdělávání zaměřených na popularizaci vědy

9 Prioritní osa 1 Specifický cíl 3: Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely Oprávnění žadatelé: Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI (pozn. VŠ, výzkumné organizace, korporace (vč. obchodních), příspěvkové organizace státu a územních samosprávných celků, organizační složky státu atd.) Další subjekty provádějící výzkum Partner – povinně VŠ

10 Prioritní osa 1 Cílové skupiny: Studenti VŠ
Pracovníci výzkumných organizací Pracovníci veřejné správy v oblasti VaVaI Výzkumní pracovníci v soukromém sektoru Pracovníci médií Pracovníci veřejné správy (státní správy a samosprávy)

11 Prioritní osa 3 Specifický cíl 4: Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků Oprávnění žadatelé: Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, které připravují budoucí pedagogické pracovníky. vysoká škola má akreditovaný studijní program v oboru vhodném pro přípravu budoucích učitelů, jako je pedagogika, speciální pedagogika, učitelství nebo didaktika, vysoká škola, která má rozvoj oborů učitelství ve své strategii rozvoje vysoké školy. přednostně půjde podpora pedagogickým fakultám, tak aby mohly dosáhnout nastavených kritérií kvality a dále podpora spolupráce pedagogických fakult s ostatními fakultami, nebo katedrami napříč vysokou školou.

12 Prioritní osa 3 Cílové skupiny
Studenti VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci) Akademičtí pracovníci vzdělávající budoucí pedagogické pracovníky

13 Základní východiska Důraz na Specifická doporučení Rady pro ČR – intervence z OP VVV musí prioritně směřovat k naplňování cílů těchto Specifických doporučení Důraz na koncentraci vynakládaných prostředků a podložení jejich potřebnosti analýzou či strategií s nutností zohlednit intervence z období 2007 – 2013 – návaznost na předchozí programové období Každá oblast musí být podložena strategií (např. oblast VaV bude pokryta RIS 3, strategie jednotlivých VŠ - koncentrace, efektivita, využitelnost) Důkladná příprava výzev a zaměření intervencí, včetně přípravy projektů Zjednodušení administrativní náročnosti v průběhu realizace projektů – maximální využití zjednodušených forem vykazování v

14 Základní východiska Projekty napříč specifickými cíli a investičními prioritami – ne napříč PO - nelze vyhlásit výzvu napříč prioritními osami Projekty realizované formou zjednodušeného vykazování – max. 2 až 3 roky realizace koncepční nebo strategické projekty – PO 1 až 7 let realizace PO 2 až 5 let realizace PO 3 až 5 let realizace Ukončení realizace projektů –

15 Základní východiska Není omezen počet projektů na příjemce, nicméně cílem je koncentrace prostředků a menší množství projektů na jednoho příjemce – dáno věcným zaměřením výzev Využít již dosažené je základním paradigmatem pro další intervence v OP VVV – zhodnocení, vytíženost, využitelnost – nastartování nových procesů, zvýšení kvality Délka vyhlášení výzev – předmětem jednání při přípravě výzev

16 Infrastruktury V regionech mimo Prahu není možné budovat nová vědecká centra Dobudování, modernizace nebo upgrade: Dobudování – rozšíření nebo dokončení existující kapacity VaV centra vázané na pořízení či využívání nových technologií, pokud možno v rámci existujících budov. Nelze financovat – sklady, koleje, menzy, administrativní budovy a další obslužnou infrastrukturu, která neslouží k věcným aktivitám. V rámci rekonstrukcí – pláště, střechy, provozní technologie (kotle, vytápění apod.)

17 Infrastruktura VŠ Infrastruktury pro rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. Výstavba nové infrastruktury bude podporována v případech vzniku nových oborů (především technických), které jsou poptávány výzkumnými organizacemi a odvětvími náročnými na znalosti. Ze strany vysokých škol žádajících o podporu bude nutné jak u nových, tak u dobudovávaných infrastruktur doložit informace o aktuálním využívání a vytížení stávajících objektů a infrastruktur dané VŠ, včetně plánu na jejich další využívání, o plánovaných investicích VŠ v novém programovém období, včetně dopadů na využití/vytíženost stávajících objektů a infrastruktur i analýzy očekávaného vývoje počtu studentů v budoucích letech, o plánovaných způsobech kofinancování předložených projektů i o řešení udržitelnosti plánovaných nově vybudovaných infrastruktur. Návaznost na OP VaVpI

18 Infrastruktura VŠ Infrastruktura pro vzdělávání
Výstavba nové infrastruktury bude podporována v případech vzniku nových oborů (především technických), které jsou poptávané na trhu práce, či v případech rozšíření kapacit pro stávající obory, kde poptávka na trhu práce výrazně převyšuje nabídku absolventů. Ze strany vysokých škol žádajících o podporu bude nutné jak u nových, tak u dobudovávaných infrastruktur doložit informace o aktuálním využívání a vytížení stávajících objektů a infrastruktur dané VŠ, včetně plánu na jejich další využívání, o plánovaných investicích VŠ v novém programovém období, včetně dopadů na využití/vytíženost stávajících objektů a infrastruktur i analýzy očekávaného vývoje počtu studentů v budoucích letech, o plánovaných způsobech kofinancování předložených projektů i o řešení udržitelnosti plánovaných investic.

19 Udržitelnost Obecně nelze z OP VVV hradit náklady na udržitelnost infrastruktur a lidských zdrojů – fondy ESIF jsou určeny pro podporu rozvoje nových aktivit, nastartování nové spolupráce Nelze financovat udržitelnost stávajících infrastruktur Nelze financovat udržitelnost stávajících vědeckých týmů Lze financovat dobudování, modernizaci či upgrade infrastruktur Lze financovat stávající týmy, pokud se zapojí do nových, inovovaných aktivit – mezinárodní projekty, nové projekty v ČR, rozšíření vědecké činnosti o nové úkoly, rozšíření týmů o zahraniční členy apod.

20 Další informace Zjednodušené formy
Nepřímé náklady - v OP VVV se nyní řeší stanovení výše nepřímých nákladů na výzvy, dle zkušeností z realizace projektů OP VK a OP VaVpI – zvlášť pro ERDF/ESF – bude upraveno ve výzvě Unit costs Výše úvazků Obecně 1,2 úvazku na jednoho zaměstnavatele, možné výjimky pro excelentní/klíčové pracovníky realizačního týmu Změny podmínek v průběhu realizace projektů: pravidla pro žadatele/podmínky realizace se budou vázat k právnímu aktu

21 Spolufinancování Pravidla spolufinancování evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 20 Podíl se bude vztahovat k celkovým způsobilým výdajům (čl. 120 odst. 2a obecného nařízení), kdy do výpočtu míry spolufinancování budou zahrnuty i soukromé výdaje. OSS a příspěvkové organizace 0% Školy a školská zařízení (rejstřík) – min 5%, ŘO může rozhodnout, že 0% Územní samosprávné celky, jejich příspěvkové organizace – ERDF min 10%, ESF min 5% Veřejné VŠ a VO – min 5% NNO ve vymezených oblastech – 5%, ve čtyřech specifikovaných případech 0% Ostatní (podnikatelské subjekty a NNO ostatní) – min. 15% - veřejná podpora – ve v případě financování více rozvinutého regionu (Praha) – min. 50%

22 Indikativní harmonogram výzev na rok 2015

23 Výzvy PO1 Téma výzvy Specifický cíl Žadatel Alokace na výzvu
Alokace na výzvu Předpokládaný termín vyhlášení Výzkumně-vzdělávací infrastruktury - budování a modernizace specifický cíl 3 Výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI

24 Výzvy PO2 Téma výzvy Specifický cíl Žadatel Alokace na výzvu
Alokace na výzvu Předpokládaný termín vyhlášení ESF a ERDR výzva - 2 projekty 1 VŠ Napříč specifickými cíli 1 až 4, včetně SC ERDF Vysoké školy Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů Specifický cíl 5 Výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI Mezinárodní mobility Vysílající subjekt- VO/VŠ, spolufinancování: 1) z MSCA COFUND, u aktivit 2) a 3) z české VO/VŠ. V rámci projektů bude bonifikována spolupráce s podnikovou sférou a podpora žen ve výzkumu.

25 Výzvy PO3 Téma výzvy Investiční priorita/Specifický cíl Žadatel
Alokace na výzvu Předpokládaný termín vyhlášení Inkluzívní vzdělávání IP3/SC1 NNO, VŠ a další specifikovaní ve výzvě (např. školská zařízení v případě realizace inkluzívního vzdělávání, OPŘO) Budování kapacit pro rozvoj škol: 1) Profesní podpora pedagogů, 2) Klíčové kompetence v RVP MŠ a ZŠ, 3) Komunitní škola, 4) Formativní hodnocení IP1/SC1 až SC3 Školy a školská zařízení uvedená ve školském rejstříku Organizační složky státu (OSS) Ostatní přímo řízené organizace NNO, VŠ, Kraje Právnické osoby působící ve vzdělávání a v kariérovém poradenství (na úrovni systému, sociálního partnerství, přímého vzdělávání, výzkumu nebo popularizace vědy nebo kurikulární reformy) Zřizovatelé škol a školských zařízení a jejich svazky a sdružení.  Gramotnosti IP1/ SC1,2,4,5 IP2 NNO, VŠ  

26 Informace o OP VVV v sekci Strukturální fondy – záložka OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Odkaz:

27 Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "OP VVV."

Podobné prezentace


Reklamy Google