Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP VVV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP VVV."— Transkript prezentace:

1 OP VVV

2 Aktuální stav OP VVV byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi byly zahájeny kroky k oficiálnímu zahájení auditu designace – kontrola nastavení řídicích a kontrolních systémů OP VVV Únor a březen – realizace základních seminářů k jednotlivým prioritním osám V dubnu 2015 je plánováno vyhlášení prvních výzev Předpoklad oficiálního schválení OP VVV ze strany Evropské komise – červen 2015

3 Přehled prioritních os

4 Prioritní osa 1 Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2: Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou Specifický cíl 3: Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely Specifický cíl 4: Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni

5 Oprávnění žadatelé – PO1 + relevantní aktivity SC5, PO2
Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací Další subjekty provádějící výzkum Orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené organizace Další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS3 strategií na národní a regionální úrovni

6 Cílové skupiny Pracovníci výzkumných organizací Studenti VŠ
Pracovníci veřejné správy v oblasti VaVaI Pracovníci médií Výzkumní pracovníci v soukromém sektoru Pracovníci veřejné správy (státní správy a samosprávy)

7 Partneři Organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI Výzkumné organizace ze zahraničí Soukromý sektor – podniky (v některých výzvách povinně) V případě mezinárodních mobilit je partnerství povinné.

8 Základní východiska Důraz na Specifická doporučení Rady pro ČR – intervence z OP VVV musí prioritně směřovat k naplňování cílů těchto Specifických doporučení Důraz na koncentraci vynakládaných prostředků a podložení jejich potřebnosti analýzou či strategií s nutností zohlednit intervence z období 2007 – 2013 – návaznost na předchozí programové období Každá oblast musí být podložena strategií (např. oblast VaV bude pokryta RIS 3, strategie jednotlivých VŠ - koncentrace, efektivita, využitelnost) Důkladná příprava výzev a zaměření intervencí, včetně přípravy projektů Zjednodušení administrativní náročnosti v průběhu realizace projektů – maximální využití zjednodušených forem vykazování

9 Základní východiska Projekty napříč specifickými cíli a investičními prioritami – ne napříč PO - nelze vyhlásit výzvu napříč prioritními osami Projekty realizované formou zjednodušeného vykazování – max. 2 až 3 roky realizace koncepční nebo strategické projekty – PO 1 realizace až 7 let PO 2 realizace až 5 let PO 3 realizace až 5 let Ukončení realizace projektů –

10 Základní východiska Není omezen počet projektů na příjemce, nicméně cílem je koncentrace prostředků a menší množství projektů na jednoho příjemce – dáno věcným zaměřením výzev Délka vyhlášení výzev – předmětem jednání při přípravě výzev Maximální využití zjednodušených forem vykazování

11 Základní východiska Specifický cíl 5, prioritní osa 2, komplementarita k PO1 – měkké aktivity doplňující ERDF Strategické řízení VaV – krajská úroveň Využít již dosažené je základním paradigmatem pro další intervence v OP VVV – zhodnocení, vytíženost, využitelnost – nastartování nových procesů, zvýšení kvality

12 Infrastruktury V regionech mimo Prahu není možné budovat nová výzkumná centra Dobudování, modernizace nebo upgrade: Dobudování – rozšíření nebo dokončení existující kapacity VaV centra vázané na pořízení či využívání nových technologií, pokud možno v rámci existujících budov. Nelze financovat – sklady, koleje, menzy, administrativní budovy (bude specifikováno výzvou) a další obslužnou infrastrukturu, která neslouží k věcným aktivitám. V rámci rekonstrukcí – pláště, střechy, provozní technologie (kotle, vytápění apod.)

13 Udržitelnost Obecně nelze z OP VVV hradit náklady na udržitelnost infrastruktur a lidských zdrojů – fondy ESIF jsou určeny pro podporu rozvoje nových aktivit, nastartování nové spolupráce Nelze financovat udržitelnost stávajících infrastruktur Nelze financovat udržitelnost stávajících vědeckých týmů Lze financovat dobudování, modernizaci či upgrade infrastruktur Lze financovat stávající týmy, pokud se zapojí do nových, inovovaných aktivit – mezinárodní projekty, nové projekty v ČR, rozšíření vědecké činnosti o nové úkoly, rozšíření týmů o zahraniční členy apod.

14 Další informace Zjednodušené formy
Nepřímé náklady - maximální možná výše dle nařízení 40% ESF, 15% ERDF V OP VVV se nyní řeší – zvlášť pro ERDF/ESF – bude upraveno ve výzvě Unit costs Výše úvazků Obecně 1,2 úvazku na jednoho zaměstnavatele, možnost výjimky na excelentní/klíčové pracovníky realizačního týmu Změny podmínek v průběhu realizace projektů: pravidla pro žadatele/podmínky realizace se budou vázat k právnímu aktu.

15 Spolufinancování Pravidla spolufinancování evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 20 Podíl se bude vztahovat k celkovým způsobilým výdajům (čl. 120 odst. 2a obecného nařízení), kdy do výpočtu míry spolufinancování budou zahrnuty i soukromé výdaje. OSS a příspěvkové organizace 0% Školy a školská zařízení (rejstřík) – min 5%, ŘO může rozhodnout, že 0% Územní samosprávné celky, jejich příspěvkové organizace – ERDF min 10%, ESF min 5% Veřejné VŠ a VO – min 5% NNO ve vymezených oblastech – 5%, ve čtyřech specifikovaných případech 0% Ostatní (podnikatelské subjekty a NNO ostatní) – min. 15% - veřejná podpora – ve v případě financování více rozvinutého regionu (Praha) – min. 50%

16 Monitorovací indikátory
Návaznost na OP VaVpI

17 Indikativní harmonogram výzev na rok 2015

18 Výzvy PO1 Téma výzvy Specifický cíl Žadatel Alokace na výzvu
Alokace na výzvu Předpokládaný termín vyhlášení Strategické řízení VaVaI na národní úrovni specifický cíl 4 orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené organizace Podpora výzkumných excelentních týmů specifický cíl 1 výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI  000 Kč Teaming  000 Kč Výzkumné infrastruktury, centra excelence a excelentní výzkumné týmy  000 Kč Fázované projekty Výzkumně-vzdělávací infrastruktury - budování a modernizace specifický cíl 3 Projekty v předaplikační fázi specifický cíl 2 výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI, další subjekty provádějící výzkum 250  Kč Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

19 Výzvy PO2 Téma výzvy Specifický cíl Žadatel Alokace na výzvu
Alokace na výzvu Předpokládaný termín vyhlášení Implementace RIS3 strategie na krajské úrovni – tzv. Smart Accelerator Specifický cíl 5 Územní samosprávný celek, ústřední orgán státní správy, další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS 3 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI Budování expertních kapacit - transfer technologií Mezinárodní mobility Vysílající subjekt- VO/VŠ, spolufinancování: 1) z MSCA COFUND, u aktivit 2) a 3) z české VO/VŠ. V rámci projektů bude bonifikována spolupráce s podnikovou sférou a podpora žen ve výzkumu.

20 Informace o OP VVV v sekci Strukturální fondy – záložka OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Odkaz:

21 Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "OP VVV."

Podobné prezentace


Reklamy Google