Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP VVV. Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP VVV. Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání."— Transkript prezentace:

1 OP VVV

2 Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20. 1. 2015 byly zahájeny kroky k oficiálnímu zahájení auditu designace – kontrola nastavení řídicích a kontrolních systémů OP VVV Únor a březen – realizace základních seminářů k jednotlivým prioritním osám V dubnu 2015 je plánováno vyhlášení prvních výzev Předpoklad oficiálního schválení OP VVV ze strany Evropské komise – červen 2015

3 Přehled prioritních os

4 Prioritní osa 1 Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2: Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou Specifický cíl 3: Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely Specifický cíl 4: Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni

5 Oprávnění žadatelé – PO1 + relevantní aktivity SC5, PO2 Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací Další subjekty provádějící výzkum Orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené organizace Další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS3 strategií na národní a regionální úrovni

6 Cílové skupiny Pracovníci výzkumných organizací Studenti VŠ Pracovníci veřejné správy v oblasti VaVaI Pracovníci médií Výzkumní pracovníci v soukromém sektoru Pracovníci veřejné správy (státní správy a samosprávy)

7 Partneři Organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI Výzkumné organizace ze zahraničí Soukromý sektor – podniky (v některých výzvách povinně) V případě mezinárodních mobilit je partnerství povinné.

8 Základní východiska Důraz na Specifická doporučení Rady pro ČR – intervence z OP VVV musí prioritně směřovat k naplňování cílů těchto Specifických doporučení Důraz na koncentraci vynakládaných prostředků a podložení jejich potřebnosti analýzou či strategií s nutností zohlednit intervence z období 2007 – 2013 – návaznost na předchozí programové období Každá oblast musí být podložena strategií (např. oblast VaV bude pokryta RIS 3, strategie jednotlivých VŠ - koncentrace, efektivita, využitelnost) Důkladná příprava výzev a zaměření intervencí, včetně přípravy projektů Zjednodušení administrativní náročnosti v průběhu realizace projektů – maximální využití zjednodušených forem vykazování

9 Základní východiska Projekty napříč specifickými cíli a investičními prioritami – ne napříč PO - nelze vyhlásit výzvu napříč prioritními osami Projekty realizované formou zjednodušeného vykazování – max. 2 až 3 roky realizace koncepční nebo strategické projekty – PO 1 realizace až 7 let PO 2 realizace až 5 let PO 3 realizace až 5 let Ukončení realizace projektů – 31. 12. 2022

10 Základní východiska Není omezen počet projektů na příjemce, nicméně cílem je koncentrace prostředků a menší množství projektů na jednoho příjemce – dáno věcným zaměřením výzev Délka vyhlášení výzev – předmětem jednání při přípravě výzev Maximální využití zjednodušených forem vykazování

11 Základní východiska Specifický cíl 5, prioritní osa 2, komplementarita k PO1 – měkké aktivity doplňující ERDF Strategické řízení VaV – krajská úroveň Využít již dosažené je základním paradigmatem pro další intervence v OP VVV – zhodnocení, vytíženost, využitelnost – nastartování nových procesů, zvýšení kvality

12 Infrastruktury -V regionech mimo Prahu není možné budovat nová výzkumná centra -Dobudování, modernizace nebo upgrade: Dobudování – rozšíření nebo dokončení existující kapacity VaV centra vázané na pořízení či využívání nových technologií, pokud možno v rámci existujících budov. -Nelze financovat – sklady, koleje, menzy, administrativní budovy (bude specifikováno výzvou) a další obslužnou infrastrukturu, která neslouží k věcným aktivitám. V rámci rekonstrukcí – pláště, střechy, provozní technologie (kotle, vytápění apod.)

13 Udržitelnost -Obecně nelze z OP VVV hradit náklady na udržitelnost infrastruktur a lidských zdrojů – fondy ESIF jsou určeny pro podporu rozvoje nových aktivit, nastartování nové spolupráce -Nelze financovat udržitelnost stávajících infrastruktur -Nelze financovat udržitelnost stávajících vědeckých týmů -Lze financovat dobudování, modernizaci či upgrade infrastruktur -Lze financovat stávající týmy, pokud se zapojí do nových, inovovaných aktivit – mezinárodní projekty, nové projekty v ČR, rozšíření vědecké činnosti o nové úkoly, rozšíření týmů o zahraniční členy apod.

14 Další informace Zjednodušené formy Nepřímé náklady - maximální možná výše dle nařízení 40% ESF, 15% ERDF V OP VVV se nyní řeší – zvlášť pro ERDF/ESF – bude upraveno ve výzvě Unit costs Výše úvazků Obecně 1,2 úvazku na jednoho zaměstnavatele, možnost výjimky na excelentní/klíčové pracovníky realizačního týmu Změny podmínek v průběhu realizace projektů: pravidla pro žadatele/podmínky realizace se budou vázat k právnímu aktu.

15 Spolufinancování Pravidla spolufinancování evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 20 Podíl se bude vztahovat k celkovým způsobilým výdajům (čl. 120 odst. 2a obecného nařízení), kdy do výpočtu míry spolufinancování budou zahrnuty i soukromé výdaje. OSS a příspěvkové organizace 0% Školy a školská zařízení (rejstřík) – min 5%, ŘO může rozhodnout, že 0% Územní samosprávné celky, jejich příspěvkové organizace – ERDF min 10%, ESF min 5% Veřejné VŠ a VO – min 5% NNO ve vymezených oblastech – 5%, ve čtyřech specifikovaných případech 0% Ostatní (podnikatelské subjekty a NNO ostatní) – min. 15% - veřejná podpora – ve v případě financování více rozvinutého regionu (Praha) – min. 50%

16 Monitorovací indikátory

17 Indikativní harmonogram výzev na rok 2015

18 Výzvy PO1 Téma výzvySpecifický cíl Žadatel Alokace na výzvu Předpokládaný termín vyhlášení Strategické řízení VaVaI na národní úrovni specifický cíl 4 orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené organizace 1 350 000 000 Kč2. 4. 2015 Podpora výzkumných excelentních týmů specifický cíl 1 výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI 1 000 000 000 Kč29. 4. 2015 Teamingspecifický cíl 1 výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI 1 100 000 000 Kč1. 6. 2015 Výzkumné infrastruktury, centra excelence a excelentní výzkumné týmy specifický cíl 1 výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI 4 900 000 000 Kč1. 7. 2015 Fázované projektyspecifický cíl 1 výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI 2 100 000 000 Kč7. 7. 2015 Výzkumně-vzdělávací infrastruktury - budování a modernizace specifický cíl 3 výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI 3 500 000 000 Kč1. 9. 2015 Projekty v předaplikační fázi specifický cíl 2 výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI, další subjekty provádějící výzkum 250 000 000 Kč7. 9. 2015 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce specifický cíl 2výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI, další subjekty provádějící výzkum 200 000 000 Kč21. 10. 2015

19 Výzvy PO2 Téma výzvySpecifický cíl Žadatel Alokace na výzvu Předpokládan ý termín vyhlášení Implementace RIS3 strategie na krajské úrovni – tzv. Smart Accelerator Specifický cíl 5 Územní samosprávný celek, ústřední orgán státní správy, další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS 3 650 000 000 Kč5. 10. 2015 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů Specifický cíl 5 výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI 430 000 000 Kč22. 10. 2015 Budování expertních kapacit - transfer technologií Specifický cíl 5 výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI 450 000 000 Kč10. 11. 2015 Mezinárodní mobilitySpecifický cíl 5Vysílající subjekt- VO/VŠ, spolufinancování: 1) z MSCA COFUND, u aktivit 2) a 3) z české VO/VŠ. V rámci projektů bude bonifikována spolupráce s podnikovou sférou a podpora žen ve výzkumu. 300 000 000 Kč14. 12. 2015

20 Informace o OP VVV www.msmt.cz v sekci Strukturální fondy – záložka OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 Odkaz: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvvhttp://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

21 Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "OP VVV. Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání."

Podobné prezentace


Reklamy Google