Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

zelená linka: 800 260 500 Možnosti financování krajinné architektury z programů v gesci MŽP Agentura ochrany přírody a krajiny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "zelená linka: 800 260 500 Možnosti financování krajinné architektury z programů v gesci MŽP Agentura ochrany přírody a krajiny."— Transkript prezentace:

1 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Možnosti financování krajinné architektury z programů v gesci MŽP Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Ing. Anna Limrová 16. 2. 2016, Starostové starostům, Praha

2 Evropské dotační programy Operační program Životní prostředí (OPŽP) -Skupina Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) -Fond soudržnosti (FS) a Fond pro regionální rozvoj (ERDF) -Programové období 2014 – 2020 -Alokace 66 mld. Kč -Péče o přírodu a krajinu 9,5 mld. Kč (13% z OPŽP) 2

3 Evropské dotační programy Operační program Životní prostředí (OPŽP) – struktura - Prioritní osy určující oblast ŽP -PO 4 „Ochrana a péče o přírodu a krajinu“ -Specifické cíle (SC) určující užší vymezení os -Aktivity určující konkrétní podporované činnosti 3

4 Národní dotační programy  Krajinotvorné programy Program péče o krajinu (PPK) -Funguje od roku 1996 -Alokace do 50 mil. Kč, aktuálně 30 mil. Kč (část žadatelská) -Podprogramy (celkem 3) -Opatření

5 Národní dotační programy  Krajinotvorné programy Program Podpora přirozených funkcí krajiny (POPFK) -Funguje od roku 2009 -Alokace do 40 mil. Kč -Podprogramy (celkem 6) -Opatření

6 Dotační programy OPŽPPPKPOPFK Investiční i neinvestiční opatření neinvestiční opatření Investiční i neinvestiční opatření Jednoleté i víceleté akce Jednoleté akceJednoleté i víceleté akce 50% - 100%Až 100% min. 250 000 Kč Max. 50 mil. EUR PPK B (žadatelský podpr.) max.250 000 Dle podprogramu (max. 1 mil. Kč) Žadatelé téměř bez omezení, NE FO nepodnikající Téměř bez omezeníneomezeno

7 7 OPŽP 2014-2020 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 4.2 Posílit biodiverzitu 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných CHÚ specifické cíle jednotlivé typy podporovaných aktivit

8 SC 4.2 Posílit biodiverzitu 8

9 Aktivity SC 4.2 9 4.2.1 vzácné druhy 4.2.2 cenná stanoviště speciální péče rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, monitoring, osvěta návštěvnická infrastruktura - interpretace hodnot PP a PR

10 Aktivity SC 4.2 10 4.2.3 invazní druhy 4.2.4 škody zvláště chráněnými druhy eradikace obnova stanovišť mapování a osvěta prevence a zmírnění škod osvěta rybožravé predátory – škody nejsou hrazené podn. osobám v akvakultuře

11 85 % Výše podpory SC 4.2 11 Všechny aktivity a typy opatření

12 SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 12

13 Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér 13 4.3.1 Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury 75 % Zprůchodnění migračních bariér pro vodní živočichy vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční sítě 100 % Všichni žadatelé

14 Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér 14 rybí přechody zprůchodnění bariér (obojživelníci, chráněné druhy plazů, vydra, bobr, sysel, netopýři)

15 Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur 15 4.3.2 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur 80 % Realizace a obnova malých vodních nádrží 50 % Realizace prvků ÚSES 100 % zpracování plánů ÚSES - pouze ORP

16 Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur 16 4.3.2 Typy opatření: založení biocenter a biokoridorů ÚSES liniové a skupinové výsadby dřevin založení nebo obnova krajinného prvku vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb)

17 4.3.3 Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv 17 4.3.3 Revitalizace a renaturace 80 % Revitalizace a renaturace – vyplývající z Plánu povodí (POP, NPP, PDP) 100 %

18 4.3.3 Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv 18 4.3.3 Typy opatření: vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků podpůrná opatření obnova navazujících říčních ramen terénní úpravy koryta

19 Aktivita 4.3.4: Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů 19 4.3.4 Nestátní lesy mimo ZCHÚ a Natura 2000 75 %

20 dosadby a podsadby dřevin přirozené druhové skladby a ochrana rekonstrukce porostů s vnášením dřevin přirozené druhové skladby výsadby dřevin přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu MZD při obnově porostů a ochrana 20 Aktivita 4.3.4: Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů

21 Aktivita 4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu 21 4.3.5 protierozní opatření 75 % Všichni žadatelé

22 Aktivita 4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu podpora opatření zamezujících vodní erozi - opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů…), stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy…) podpora opatření zamezujících větrné erozi (obnova či zakládání větrolamů) 22

23 SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 23

24 Aktivity SC 4.4 24 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 60 % Všichni žadatelé

25 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně zakládání a obnova sídelní zeleně posílení biodiverzity a ekosystémových funkcí vodní prvky – do 10 % pěšiny – do 10% 25

26 PPK PPK B (volná krajina) Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí - Obnova a péče o krajinné prvky: výsadba solitérních stromů, liniové a skupinové výsadby (včetně ovocných stromů tradičních krajových odrůd); zakládání liniových travních porostů, změna druhově chudých lučních společenstev na druhově bohaté za použití geneticky a stanovišti odpovídajícího osiva, zakládání průlehů -Péče o dřeviny: péče o památné a jinak významné stromy, jejich ochrana a ošetřování -Protierozní opatření :asanace a stabilizace projevů plošné a rýhové eroze mimo koryta vodních toků a tvorba biologických protierozních opatření -Realizace prvků ÚSES 26

27 POPFK Podprogram 115 164 - Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystémy (max. dotace 1 mil. Kč) -obnova nebo tvorba mokřadů a tůní, výstavba, obnova nebo rekonstrukce vodních nádrž -zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim

28 POPFK Podprogram 115 165 - Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy (max. dotace 250 tis. Kč) - obnova vegetačního krytu, -odstraňování nepovolených skládek odpadu, -péče o dřeviny, -protierozní opatření, -regulace šíření invazních druhů, -šetrné hospodaření na zemědělské půdě, -zachování a vytváření krajinných prvků.

29 Základní principy dotací  podání žádosti o finanční podporu Vyhlášení VÝZVY -Dokumentace s požadavky a pravidly  Posouzen žádosti Formální náležitosti Přijatelnost Věcné hodnocení  Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace Realizace Ukončení/ZVA

30 Harmonogram výzev 2016 PPK: ukončená výzva do 29.1., případné druhé kolo nejpozději do 31.8.2016 POPFK příjem žádostí od 1.3 – 30.9. 2016 (bez výzvy) 2016I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII. 4.1 125,6 mil 4.2 130 mil 4.3 287,5 mil 286 mil 4.4 272 mil 260 mil Revitalizace13.V1 250 mil Rybí přechody 14.V500 mil NP, AOPK 4.1 9. V750 mil Kraje 4.1 Plány ÚSES 30

31 Doporučení Nastudovat podmínky dotace -Důkladně se seznámit s dokumentací -Možnost financovat poradenské firmy (OPŽP) Nepodceňovat formality Dbát na věcnou stránku projektů Když nevíte, ptejte se!

32 32 Dotazy-PO4@nature.cz www.nature.cz www.ochranaprirody.cz www.dotace.nature.cz ČLOVĚKPŘÍRODAKRAJINA KONZULTACE

33 Děkuji za pozornost! Ing. Anna Limrová Ředitelka samostatného odboru OPŽP Agentura ochrany přírody a krajiny ČR anna.limrova@nature.cz Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz


Stáhnout ppt "zelená linka: 800 260 500 Možnosti financování krajinné architektury z programů v gesci MŽP Agentura ochrany přírody a krajiny."

Podobné prezentace


Reklamy Google