Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Pracovní skupina pro životní prostředí Brno, 18. 9. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Pracovní skupina pro životní prostředí Brno, 18. 9. 2015."— Transkript prezentace:

1 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Pracovní skupina pro životní prostředí Brno, 18. 9. 2015

2 Program 1.Představení členů pracovní skupiny 2.Regionální stálá konference pro území JMK (RSK JMK) a Regionální akční plán pro území Jihomoravského kraje (RAP JMK) 3.Přehled tematicky zaměřených operačních programů (OP), harmonogram výzev 4.Přehled připravovaných projektů v oblasti životního prostředí 5.Specifické cíle OP, kde připravované projekty pro tematickou oblast chybí 6.Tematicky související koncepční dokumenty na krajské úrovni 7.Diskuse – strategické projekty v oblasti životního prostředí 8.Harmonogram zasedání PS 9.Diskuse

3 Regionální stálá konference (RSK JMK) 22 členů – JMK, města, obce, akademický sektor, ANNO, HK JM, ÚP ČR, Agentura pro sociální začleňování, S3, volitelný zástupce (průřezová platforma pro vytváření partnerství a spolupráci na regionální úrovni), zajišťuje naplňování cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 prostřednictvím Regionálního akčního plánu SRR (RAP) v územním obvodu kraje - schvaluje aktivity RAP sleduje a podporuje absorpční kapacitu území kraje, dává doporučení k zaměření (aktivity) a slaďování výzev (témata, území, fin. objemy) pro projekty v rámci specifických výzev v rámci územní dimenze (národní stálá konference), nehodnotí projekty umožňuje vytváření vazeb mezi jednotlivými integrovanými strategiemi zaměřenými na využívání prostředků ESI fondů, iniciuje sběr informací a dat o vývoji v území a dopadech realizovaných opatření, Sleduje strategické projekty realizované v území kraje, Nové webové stránky (www.rskjmk.cz)www.rskjmk.cz Vytváří tematické pracovní skupiny (nyní 6)

4 Regionální akční plán (RAP JMK) nástroj naplňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 zpracováním RAP pověřeny kraje nástroj pro řízení regionální politiky ČR s přímou vazbou na využití ESIF v regionech vznikající na partnerském principu nutnost podložit RAP reálnými informacemi o přípravě projektů v území Jihomoravského kraje iniciace vzniku národních dotačních programů aktuálně zpracováván pro období 2015/2016 a 2017, průběžné aktualizace – 1x za půl roku / 1 za rok (bude upřesněno na základě potřeby) Krajský akční plán vzdělávání pro území JMK (metodika, projekt, zpracování), IRS BMO, 18 CLLD, RIS 3

5 Tematicky zaměřené operační programy Operační program Životní prostředí PO 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření www.opzp.cz

6 Tematicky zaměřené operační programy Operační program Životní prostředí PO 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek 2.2 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním znečišťujících látek 2.3 - Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a meteorologických aspektů w www.opzp.cz

7 Tematicky zaměřené operační programy Operační program Životní prostředí PO 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 3.1 - Prevence vzniku odpadů 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 3.3 - Rekultivace staré skládky 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže 3.5 - Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení www.opzp.cz

8 Tematicky zaměřené operační programy Operační program Životní prostředí PO 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území 4.2 - Posílit biodiverzitu 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech www.opzp.cz

9 Tematicky zaměřené operační programy Operační program Životní prostředí PO 5 Energetické úspory 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie 5.2 - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov Harmonogram výzev OPŽP viz Příloha č. 1 www.opzp.cz

10 Tematicky zaměřené operační programy Program rozvoje venkova 4.3.1 Pozemkové úpravy 4.3.2 Lesnická infrastruktura 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpev. dřevin 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství Harmonogram výzev PRV viz Příloha č. 2 http://www.szif.cz/cs/eafrd

11 Tematicky zaměřené operační programy INTERREG V-A SK-CZ PO 2 Kvalitní životní prostředí 2.2 Ochrana biodiverzity přeshraničního území prostřednictvím spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného řízení přírodně významných území Vyhlášení výzvy pro předkládání projektů: 15.11.2015 – 31.1.2016 www.sk-cz.eu

12 Tematicky zaměřené operační programy INTERREG V-A Rakousko – ČR TC 6: Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů IP 6 d: Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur IP 6 f: Podpora inovačních technologií s cílem zlepšit ochranu životního prostředí a účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hospodářství, pokud jde o půdu nebo s cílem snížit znečištění ovzduší Vyhlášení výzvy pro předkládání projektů: do 22.11.2015 www.at-cz.eu

13 Regionální akční plán pro území Jihomoravského kraje – identifikované projekty Pro oblast životního prostředí: Název aktivityZdroj financováníPředpokládaná finanční náročnost Zajištění zásobování pitnou vodouOPŽP 1.1 90,000 Výstavba ČOV a kanalizacíOPŽP 1.1691,750 Protipovodňová opatřeníOPŽP 1.3 1 174,000 Prevence sesuvůOPŽP 1.325,000 Systém varování obyvatelstvaOPŽP 1.414,000 Rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování OPŽP 2.20

14 Regionální akční plán pro území Jihomoravského kraje – identifikované projekty Pro oblast životního prostředí: Název aktivityZdroj financováníPředpokládaná finanční náročnost Monitoring kvality ovzduší v sídlechOPŽP 2.30,500 Zkvalitnění nakládání s odpady v obcích OPŽP 3.211,000 Rekultivace starých skládekOPŽP 3.346,440 Protierozní opatřeníOPŽP 4.316,970 Zlepšení vodního režimu v krajině, revitalizace rybníků OPŽP 4.380,600 Revitalizace parkůOPŽP 4.464,000

15 Regionální akční plán pro území Jihomoravského kraje – identifikované projekty Pro oblast životního prostředí: Název aktivityZdroj financováníPředpokládaná finanční náročnost Revitalizace vodních ploch v sídlechOPŽP 4.47,000 Snížení energetické náročnosti veřejných budov OPŽP 5.1473,105 Pozemkové úpravyPRV 4.3.1377,530

16 Přehled připravovaných projektů v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti Sběr projektů – průběžně od 2. pololetí 2014 formou tzv. Karet připravenosti projektu (projektového záměru) Úplný přehled projektů (financovatelných prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů – ESIF) uveden v Příloze č. 3 této prezentace

17 Specifické cíle, kde připravované projekty chybí V rámci sběru Karet připravenosti projektu (projektového záměru) nebyly projekty identifikovány v: –OPŽP 1. 2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním znečišťujících látek 3.1 Prevence vzniku odpadů 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže 3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území 4.2 Posílit biodiverzitu 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov –PRV 4.3.2 Lesnická infrastruktura 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpev. dřevin 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

18 Diskuse – strategické projekty Pracovní skupina by měla RSK JMK doporučit strategické projekty z oblasti životního prostředí. Následně by měla být příprava a realizace těchto projektů monitorována PS a informace zprostředkovány členům RSK JMK.

19 Harmonogram zasedání PS pro životní prostředí Jednání RSK JMK:  1. 10. 2015  11. 12. 2015

20 Děkuji za pozornost www.rskjmk.cz www.dotaceeu.eu


Stáhnout ppt "Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Pracovní skupina pro životní prostředí Brno, 18. 9. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google