Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Martin Kubica Náměstek SFŽP ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Martin Kubica Náměstek SFŽP ČR."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Martin Kubica Náměstek SFŽP ČR Operační program Životní prostředí 2014 - 2020

2 Konec financování OPŽP 2007-2013  31.12.2015 = konec způsobilosti výdajů OPŽP 2007-2013 (tj. datum vystavení faktury a datum uhrazení faktury dodavateli musí proběhnout do 31.12.2015).  Předpokládaný termín pro podání posledních Žádostí o platbu je konec listopadu 2015.  Počátkem roku 2016 bude výjimečně možné podat ŽoP (pouze formou tzv. ex-post platby) na faktury vystavené v 11 – 12/2015 a uhrazené dodavateli do 31.12.2015.  Do konce roku 2015 je nezbytné vyrovnat veškeré závazky příjemců podpory vůči dodavatelům ve smyslu Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory, kapitoly „Zásady financování – náležitosti Žádosti o platbu“. 2

3 Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 3  OPŽP 2014-2020 svým zaměřením navazuje na OPŽP 2007-2013  využívá získaných zkušeností, které směřují k nastavení efektivního a kvalitního systému podpory ochrany životního prostředí  oproti předchozímu OPŽP 2007-2013 je více koncentrován na identifikované prioritní problémy, zejména v PO 2 (snížení emisí z lokálního vytápění domácností) a PO 5 (snížení energetické náročnosti budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie)  přípravy na programové období 2014-2020 probíhají v ČR již od roku 2010, v čele procesu přípravy je MMR

4 4 Aktuální stav přípravy OPŽP 2014-2020  Dohoda o partnerství – schválena Evropskou komisí 26. 8. 2014  Programový dokument OPŽP – verze č. 9 schválena Evropskou komisí 30. 4. 2015  Pravidla pro žadatele a příjemce – zveřejněna na http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty  Výzvy včetně HK – zveřejněny na http://www.opzp.cz/vyzvy/ http://www.opzp.cz/vyzvy/  Zahájení příjmu žádostí – 14. 8. 2015

5 Prioritní osy pro období 2014 - 2020  PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní  PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech  PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika  PO 4 : Ochrana a péče o přírodu a krajinu  PO 5: Energetické úspory 5

6 Prioritní osa 1: Specifické cíle a příklad typu podporovaného projektu  1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod ­výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci  1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství ­výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě 6

7 Prioritní osa 1: Specifické cíle a příklad typu podporovaného projektu  1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu ­hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků  1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření ­budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány 7

8 Prioritní osa 2: Specifické cíle a příklad typu podporovaného projektu  2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ­výměna kotle na pevná paliva za nový kotel na pevná nebo plynná paliva s minimálními emisemi znečišťujících látek  2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ­kompletní nebo dílčí náhrada či rekonstrukce stávajících spalovacích a nespalovacích stacionárních zdrojů znečišťování 8

9 Prioritní osa 2: Specifické cíle a příklad typu podporovaného projektu  2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů ­výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku (zejména monitorovací sítě, laboratoře, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat, technika pro primární zpracování dat, jejich archivaci a prezentaci) 9

10 Prioritní osa 3: Specifické cíle a příklad typu podporovaného projektu  3.1 Prevence vzniku odpadů ­podporování projektů předcházení vzniku komunálních odpadů a realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku  3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů ­výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění, úpravu, materiálové a energetické využití odpadů a nakládání s nebezpečnými odpady  3.3 Rekultivovat staré skládky ­rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených, které byly provozovány před účinností zákona č. 238/1991 Sb. 10

11 Prioritní osa 3: Specifické cíle a příklad typu podporovaného projektu  3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže ­Realizace inventarizace kontaminovaných lokalit, realizace doprůzkumů a zpracování analýz rizik a sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit  3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení ­realizace komplexní inventarizace všech kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit, jejímž výstupem bude databáze těchto lokalit. Na základě informací získaných o kontaminaci a jejích dopadech budou lokality v databázi kategorizovány do priorit 11

12 Prioritní osa 4: Specifické cíle a příklad typu podporovaného projektu  4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území ­projekty v rámci implementace soustavy Natura 2000  4.2 Posílit biodiverzitu ­projekty v rámci speciální péče o vzácné biotopy, jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cílené na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně omezování invazních a expanzivních druhů) 12

13 Prioritní osa 4: Specifické cíle a příklad typu podporovaného projektu  4.3 Posílit přirozené funkce krajiny ­projekty v rámci opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů (obojživelníci, chráněné druhy plazů, vydra, bobr, sysel, netopýři), a to zejména na významných tahových cestách obojživelníků a na místech, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod.  4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech ­projekty v rámci revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 13

14 Prioritní osa 5: Specifické cíle a příklad typu podporovaného projektu  5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie ­celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov  5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov ­vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov 14

15 Energetické úspory v památkově chráněných budovách  V rámci renovace budov památkově chráněných budov dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, budou podporovány rovněž dílčí aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy bez ohledu na dosažení parametrů pro energetickou náročnost budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti.  V rámci připravovaných hodnotících kritérií budou památkově chráněné budovy hodnoceny zvlášť, tzn. že budou nastaveny mírnější bodové hranice než u „standardních“ budov. 15

16 Energetické úspory v památkově chráněných budovách Omezení způsobilých investičních (realizačních) nákladů u vybraných opatření:  Maximální způsobilé výdaje v případě snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov. *plocha na systémové hranici budovy. **možnost uplatnění míry způsobilosti se bude odvíjet od požadavku příslušného orgánu památkové péče. 16 ZATEPLOVANÉ KONSTRUKCEKč bez DPH /m 2* Obvodové stěny2 900 Ploché a šikmé střešní konstrukce1 300 Konstrukce k nevytápěným prostorům (půdám, suterénům, ostatním místnostem) 800 Podlahy na zemině2 500 Výplně otvorů6 000 Výplně otvorů – památkové chráněné budovy10 000 **

17 Alokace pro jednotlivé prioritní osy pro období 2014-2020 17 Prioritní osamil. EUR% 176829 245317 345817,5 435113,5 552920 Celkem (vč. TA)2 636100

18 Další informace k OPŽP 2014-2020  Výše podpory  Uznatelnost nákladů  Systém administrace projektů  Přílohy k žádosti  Pravidlo N + 3 Vše je stanoveno v Pravidlech pro žadatele a příjemce, které nahrazují stávající ID, ZPŽP, Příručku a Směrnici MŽP 18

19 Informace k MS2014+  MS2014+ v rámci všech operačních programů  Uživatelé systému neinstalují do počítače žádný program – veškerá administrace probíhá v okně internetového prohlížeče (portál IS KP14+)  Elektronické podání žádosti o podporu (prostřednictvím elektronického podpisu)  Veškerá komunikace mezi uživateli bude probíhat elektronicky (tzv. interní depeše) 19

20 Portál IS KP14+ 20

21 Portál IS KP14+ 21

22 Portál IS KP14+ 22

23 Portál IS KP14+

24

25 Webové stránky OPŽP 2014-2020 25

26 Příklady dobré praxe Zateplení církevního objektu Sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu, žadatel Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu 26 zateplení obvodových plášťů budovy a střešních konstrukcí výměna a rekonstrukce otvorových výplní objektu celkový výdaje projektu: 1 820 397 Kč celkové uznatelné náklady: 829 185 Kč výše poskytnuté podpory: 746 266,50 Kč (FS 634 326,52 Kč; SFŽP 111 939,98 Kč)

27 Příklady dobré praxe Beskydská Oáza v Písku – realizace úspor energie, žadatel Slezská církev evangelická augsburského vyznání 27 pořízení nového kotle na biomasu (peletky) celkový výdaje projektu: 603 550 Kč celkové uznatelné náklady: 503 550 Kč výše poskytnuté podpory: 453 195 Kč (FS 428 017,50 Kč; SFŽP 25 177,50 Kč)

28 Příklady dobré praxe Rekonstrukce zahrady, žadatel Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Táboře 28 kompletní obnova travnaté plochy vysazení nových stromků a keřů ošetření stromů stávající vč. zajištění potřebného zavlažování celkový výdaje projektu: 431 898,60 Kč celkové uznatelné náklady: 371 732 Kč výše poskytnuté podpory: 334 037,70 Kč (FS 283 916,74 Kč; SFŽP 50 120,96 Kč)

29 29  Děkuji Vám za pozornost Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, tel.: +420 267 994 300 martin.kubica@sfzp.cz www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Martin Kubica náměstek


Stáhnout ppt "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Martin Kubica Náměstek SFŽP ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google