Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nástroje dotační politiky MŽP k ochraně půdy Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nástroje dotační politiky MŽP k ochraně půdy Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP."— Transkript prezentace:

1

2

3 Nástroje dotační politiky MŽP k ochraně půdy Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

4 Dotační nástroje Evropské - Operační program Životní prostředí 2014-2020 Národní - Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - Program péče o krajinu

5 Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu Finanční alokace – 9 496 846 890 Kč Specifické cíle: 4.1 Zajistit příznivý stav předmětů ochrany národně významných chráněných území 4.2 Posílit biodiverzitu 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

6 Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny Aktivita 4.3.2 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy) založení nebo obnova krajinných prvků, ÚSES Aktivita 4.3.5 Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu opatření zamezující vodní a větrné erozi (travní pásy, průlehy, hrázky, svodné příkopy, meze a remízy, větrolamy)

7 Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 Kolové výzvy (8.4.-30.6.2016; 15.8.-17.10.2016) Financování schválených projektů do r. 2023 Výše podpory 75-100%; min. způsobilé realizační výdaje 250 tis. Kč (bez DPH) Příjem žádostí IS KP2014+ www.mseu.mssf.czwww.mseu.mssf.cz (odkaz na www.opzp.cz)www.opzp.cz Podmínky podpory stanoveny Programovým dokumentem OPŽP 2014 – 2020 a Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020

8 Způsobilé jsou náklady na: stavební práce, zemědělské a související služby zajišťující splnění parametrů daného specifického cíle např.: o výsadba dřevin a dokončovací a rozvojová péče nejdéle po dobu 3 let o realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, o protierozní ochrana), vedlejší rozpočtové náklady vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem studie, jsou-li navázány na realizované opatření a splňují-li obecné podmínky způsobilosti projektové přípravy

9 Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - POPFK Podprogram 115 165 - Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy Opatření 4.1 tvorba a obnova ekostabilizačních prvků v krajině

10 P odmínky čerpání podpory POPFK - stanoveny Programovým dokumentem a Směrnicí MŽP č. 6/2009 opatření je možné realizovat pouze ve volné krajině (mimo intravilán), možnost realizovat víceletá opatření (do 5 let) výše podpory až do 100% celkových způsobilých výdajů maximální způsobilé realizační výdaje na projekt: 250 tis. Kč příjem žádostí o podporu březen až září (sběrným místem jsou regionální pracoviště AOPK ČR)

11 Program péče o krajinu (PPK) Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) B.2 c) Výsadby nelesní zeleně plnící krajinotvornou funkci B.2 d) Vytváření drobných přírodních prvků v krajině (obnova mezí, mokřadů a drobných vodních ploch, realizace ÚSES)

12 P odmínky čerpání podpory PPK B -stanoveny Směrnicí MŽP č. 1/2015 opatření je možné realizovat pouze ve volné krajině (opatření se nevztahují na výsadbu a obnovu podél dálnic, silnic I., II., III. třídy a železničních tratí), možnost realizovat pouze jednoletá opatření výše podpory až do 100% celkových způsobilých výdajů maximální způsobilé realizační výdaje na projekt: 250 tis. Kč příjem žádostí o podporu 2. 1. - 31. 1. aktuálního roku (sběrným místem jsou regionální pracoviště AOPK ČR)

13 Další informace je možno nalézt na: www.mzp.cz www.opzp.cz www.dotace.nature.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Nástroje dotační politiky MŽP k ochraně půdy Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP."

Podobné prezentace


Reklamy Google