Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví"— Transkript prezentace:

1 Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz NORMY SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

2 OBSAH PREZENTACE Obsah prezentace  Princip environmentálního managementu  Norma ČSN EN ISO 14001 – požadavky  Audity systému  Souvisící normy

3 PRINCIP ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU Obdobný systém jako je v oblasti managementu kvality existuje i v oblasti environmentálního managementu. Soubor norem řady 14000 obsahuje základní podmínky a požadavky pro navržení a realizaci účinného systému, který je možno integrovat s ostatními potřebami managementu a pomoci tak organizacím dosáhnout jejich environmentálních a ekonomických cílů.

4 PRINCIP ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU Základní normou v oblasti environmentálního managementu (EMS) je ČSN EN ISO 14001 (01 0901) Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem na použití Tato technická norma specifikuje požadavky na systém EMS, které mají zájemci umožnit přípravu a zavedení politiky a cílů, za současného respektování požadavků právních předpisů i informací o významných environmentálních aspektech.

5 PRINCIP ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU Systém umožňuje organizaci připravit environmentální politiku, navrhnout cíle a procesy pro dosažení závazků obsažených v politice, přijmout nezbytná opatření pro zlepšení svého environmentálního profilu a prokázat shodu systému s požadavky této mezinárodní normy. Hlavním cílem normy je podpora ochrany životního prostředí, prevence jeho znečišťování v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami.

6 PRINCIP ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU Model systému environmentálního managementu:

7 NORMA ČSN EN ISO 14001 – POŽADAVKY ČSN EN ISO 14001:2005 obsahuje v úvodních kapitolách: Kapitola 1 – „Předmět normy“ – obsahuje specifikace, kdy použít ustanovení normy Kapitola 2 – „Normativní odkazy“ – obsahuje informaci, že neexistují k normě normativní odkazy Kapitola 3 – „Termíny a definice“ - obsahuje celkem 20 základních pojmů s definicemi, které jsou v normě použity.

8 NORMA ČSN EN ISO 14001 – POŽADAVKY V kapitole 4 „Požadavky na systém environmentálního managementu“ jsou podrobně specifikovány jednotlivé požadavky, které je nutno splnit. Požadavky této technické normy jsou následující: článku 4.1 Všeobecné požadavky Základní požadavky na vytvoření, zdokumentování, zavedení, udržování a neustálé zlepšování systému environmentálního managementu

9 NORMA ČSN EN ISO 14001 – POŽADAVKY 4.2 Environmentální politika Článek obsahuje základní požadavky na tvorbu a obsah environmentální politiky 4.3Plánování Článek obsahuje jednotlivé požadavky, které je nutno zohlednit:  Environmentální aspekty,  Požadavky právních předpisů a jiné požadavky,  Cíle, cílové hodnoty a program

10 NORMA ČSN EN ISO 14001 – POŽADAVKY 4.4Zavedení a provoz Článek specifikuje jednotlivé oblasti, které musí být splněny při zavádění a provozování systému. Patří sem:  Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc,  Odborná způsobilost, výcvik a povědomí,  Komunikace,  Dokumentace,  Řízení dokumentů,  Řízení provozu,  Havarijní připravenost a reakce

11 NORMA ČSN EN ISO 14001 – POŽADAVKY 4.5Kontrola Tento článek specifikuje požadavky na kontrolní postupy a na kontinuální zlepšování systém. Jedná se o:  Monitorování a měření,  Hodnocení souladu,  Neshoda,  Opatření k nápravě a preventivní opatření,  Řízení záznamů,  Interní audit

12 NORMA ČSN EN ISO 14001 – POŽADAVKY 4.6Přezkoumání vedením V posledním článku kapitoly 4 jsou pak stanoveny podmínky pro přezkoumání systému vedením organizace, co vše je nutno do tohoto procesu zahrnout a co by mělo být výstupem z přezkoumání. Příloha A Příloha této technické normy je pak podrobným návodem k použití této normy. Jsou zde podrobně specifikovány jednotlivé požadavky a způsob jejich splnění.

13 AUDITY SYSTÉMU Audity systému environmentálního managementu jsou podrobně specifikovány v normě ČSN EN ISO 19011:2012 Směrnice pro auditování systémů managementu. Tato technická norma poskytuje návody k auditování systému environmentálního managementu, managementu kvality ale i dalších, jako je management bezpečnosti v dopravě, management záznamům management odolnosti, bezpečnosti a kontinuity, management bezpečnosti informací a management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

14 SOUVISÍCÍ TECHNICKÉ NORMY PRO OBLAST ENVIRONMENTU ČSN ISO 14004:2005 (01 0904) Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám ČSN ISO 14005:2011 (01 0905) Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro fázovou implementaci systému environmentálního managementu včetně používání hodnocení environmentální výkonnosti ČSN EN ISO 14006:2011 (01 0906) Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro začlenění ekodesignu ČSN ISO 14015:2003 (01 0915) Environmentální management - Environmentální posuzování míst a organizací (EPMO)

15 SOUVISÍCÍ TECHNICKÉ NORMY PRO OBLAST ENVIRONMENTU ČSN EN ISO 14020:2002 (01 0920) Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady ČSN ISO 14021:2000 (01 0921) Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení) ČSN ISO 14024:2000 (01 0924) Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I - Zásady a postupy ČSN ISO 14025:2006 (01 0925) Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy

16 SOUVISÍCÍ TECHNICKÉ NORMY PRO OBLAST ENVIRONMENTU ČSN EN ISO 14031:2000 (01 0931) Environmentální management - Hodnocení environmentálního profilu – Směrnice ČSN EN ISO 14040:2006 (01 0940) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova ČSN EN ISO 14044:2006 (01 0944) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice ČSN EN ISO 14045:2013 (01 0945) Environmentální management - Posuzování eko-efektivity produktového systému - Zásady, požadavky a pokyny

17 SOUVISÍCÍ TECHNICKÉ NORMY PRO OBLAST ENVIRONMENTU ČSN ISO/TR 14047:2004 (01 0947) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14042 ČSN P ISO TS 14048:2003 (01 0948) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Formát dokumentace údajů ČSN ISO/TR 14049:2001 (01 0949) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy

18 SOUVISÍCÍ TECHNICKÉ NORMY PRO OBLAST ENVIRONMENTU ČSN ISO 14050:2010 (01 0950) Environmentální management – Slovník ČSN EN ISO 14051:2012 (01 0951) Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků - Obecný rámec ČSN 01 0962:2003 Environmentální management - Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu ČSN ISO 14063:2007 (01 0963) Environmentální management - Environmentální komunikace - Směrnice a příklady TNI 01 0964:2010 Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů

19 SOUVISÍCÍ TECHNICKÉ NORMY PRO OBLAST ENVIRONMENTU ČSN ISO 14064-1:2006 (01 0964) Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace ČSN ISO 14064-2:2006 (01 0964) Skleníkové plyny - Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty ČSN ISO 14064-3: 2006 (01 0964) Skleníkové plyny - Část 3: Specifikace s návodem pro validaci a ověření výroků o skleníkových plynech ČSN ISO 14065:2008 (01 0965) Skleníkové plyny - Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání ČSN ISO 14066:2012 (01 0966) Skleníkové plyny - Požadavky na odbornou způsobilost týmů pro validaci a ověřování skleníkových plynů

20 Česká společnost pro technickou normalizaci cstn@csvts.cz Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz PODĚKOVÁNÍ


Stáhnout ppt "Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google