Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Průmysl a podnikání Programové dokumenty OP – Průmysl a podnikání Národní rozvojový plán ostatní operační programy Socioekonomická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Průmysl a podnikání Programové dokumenty OP – Průmysl a podnikání Národní rozvojový plán ostatní operační programy Socioekonomická."— Transkript prezentace:

1 Operační program Průmysl a podnikání

2 Programové dokumenty OP – Průmysl a podnikání Národní rozvojový plán ostatní operační programy Socioekonomická analýza SWOT analýza Globální rozvojové cíle 2004 – 2006 v sektoru průmyslu Specifické cíle v sektoru průmyslu Priority a opatření OP Horizontální cíle Společenství

3 SWOT analýza – 1.část SILNÉ STRÁNKY  tradice zpracovatelského průmyslu  přímé zahraniční investice (zdroj know-how, kapitálu a exportních příležitostí)  vhodná geografická poloha  rychlá adaptace MSP na požadavky trhu  Existence konkurence- schopných výrobků  tradice v oblasti V a V  kvalifikovaná pracovní síla SLABÉ STRÁNKY  nedostatek investičních a finančních zdrojů pro nákup nových technologií, obnovu výrobní základny a pro vlastní výzkum a vývoj  nízká ekonomická síla MSP v porovnání s velkými podniky  převaha výrob s malou přidanou hodnotou  existence oblastí a objektů významně poškozených průmyslovou činností  vysoká energetická náročnost výrob  vysoké zastoupení pevných paliv při výrobě energie

4 SWOT analýza - 2.část PŘÍLEŽITOSTI  rozvoj MSP  relativně vysoká úroveň vzdělání pracovní síly, dostupnost technicky vyškoleného personálu  zvyšování tempa rozvoje techniky a technologií  podporování restrukturalizace oborů a odvětví s vyšší přidanou hodnotou  zavedení efektivnějších metod získávání a zušlechťování energetických zdrojů RIZIKA  rostoucí konkurence na světových trzích  nedostatek finančních prostředků na podporu vědy a výzkumu  nedostatečné využívání průmyslových zón  recese průmyslové výroby nebo oborů

5 Priority 1.Rozvoj podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti produkčního sektoru 2.Restrukturalizace průmyslové výrobní základny 3.Zvýšení energetické účinnosti získávání, přeměny a užití energetických zdrojů a orientace na úspory energie Horizontální cíle: rovnost příležitostí, informační společnost, rozvoj lidských zdrojů, udržitelný rozvoj

6 Opatření 1.1 Rozvoj MSP - rozvoj MSP - rozvoj služeb - zvyšování efektivnosti produkčního procesu 1.2 Podpora inovačních činností v průmyslu, včetně spolupráce s vědeckovýzkumnými institucemi a vysokými školami - podpora inovací a vývoje nových výrobků a technologií - rozvoj informačních a komunikačních technologií¨ - rozvoj technologií šetrných k životnímu prostředí 1.3 Podpora infrastruktury pro využití lidského kapitálu pro zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu - podpora infrastruktury pro firemní vzdělávání - podpora zavádění dlouhodobé personální strategie do firem

7 Opatření 2.1 Restrukturalizace oblastí s významnou koncentrací průmyslové výroby - infrastruktura pro strukturální změny využití území - regenerace a revitalizace území a objektů vyčerpaných průmyslovou činností 2.2 Restrukturalizace podniků, oborů a odvětví - podpora vzniku hospodářských a mezioborových klastrů - podpora infrastruktury a služeb vztahujících se k restrukturalizaci, včetně finanční, technické, ekonomické a organizační restrukturalizace - restrukturalizace velkých průmyslových podniků - zavádění výrobních postupů a technologií šetrných k ŽP

8 Opatření 3.1 Zvyšování efektivnosti využití energetických zdrojů - vývoj technologií k získání vyššího procenta energetického potenciálu primárních i druhotných energetických surovin - využití progresivních technologií získávání, úpravy a zušlechťování energetických surovin a minimálními dopady na ŽP 3.2 Snižování energetické náročnosti procesů spojených s výrobou, přeměnou a rozvodem energie - zvyšování užití energie ve výrobních a rozvodných zařízení pomocí moderních technologií a optimalizací výroby a spotřeby energie, včetně vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie

9 Opatření 3.3 Podpora opatření ke zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické náročnosti v průmyslu a průmyslových službách - podpora energeticky vědomé modernizaci energetického hospodářství, budov a provozního nebo výrobního zařízení průmyslových podniků s využitím energeticky úsporných technologií a matriálů - rozšíření energetického poradenství a osvěty

10 Celkové finanční prostředky pro OP Průmysl a podnikání v letech 2004 – 2006 (mil. Kč) Celkové náklady Zdroje Společenství Národní zdroje Soukromé zdroje Priorita Priorita Priorita Technická pomoc OP celkem


Stáhnout ppt "Operační program Průmysl a podnikání Programové dokumenty OP – Průmysl a podnikání Národní rozvojový plán ostatní operační programy Socioekonomická."

Podobné prezentace


Reklamy Google