Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Průmysl a podnikání Programové dokumenty OP – Průmysl a podnikání Národní rozvojový plán ostatní operační programy Socioekonomická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Průmysl a podnikání Programové dokumenty OP – Průmysl a podnikání Národní rozvojový plán ostatní operační programy Socioekonomická."— Transkript prezentace:

1 Operační program Průmysl a podnikání www.mpo.cz

2 Programové dokumenty OP – Průmysl a podnikání Národní rozvojový plán ostatní operační programy Socioekonomická analýza SWOT analýza Globální rozvojové cíle 2004 – 2006 v sektoru průmyslu Specifické cíle v sektoru průmyslu Priority a opatření OP Horizontální cíle Společenství

3 SWOT analýza – 1.část SILNÉ STRÁNKY  tradice zpracovatelského průmyslu  přímé zahraniční investice (zdroj know-how, kapitálu a exportních příležitostí)  vhodná geografická poloha  rychlá adaptace MSP na požadavky trhu  Existence konkurence- schopných výrobků  tradice v oblasti V a V  kvalifikovaná pracovní síla SLABÉ STRÁNKY  nedostatek investičních a finančních zdrojů pro nákup nových technologií, obnovu výrobní základny a pro vlastní výzkum a vývoj  nízká ekonomická síla MSP v porovnání s velkými podniky  převaha výrob s malou přidanou hodnotou  existence oblastí a objektů významně poškozených průmyslovou činností  vysoká energetická náročnost výrob  vysoké zastoupení pevných paliv při výrobě energie

4 SWOT analýza - 2.část PŘÍLEŽITOSTI  rozvoj MSP  relativně vysoká úroveň vzdělání pracovní síly, dostupnost technicky vyškoleného personálu  zvyšování tempa rozvoje techniky a technologií  podporování restrukturalizace oborů a odvětví s vyšší přidanou hodnotou  zavedení efektivnějších metod získávání a zušlechťování energetických zdrojů RIZIKA  rostoucí konkurence na světových trzích  nedostatek finančních prostředků na podporu vědy a výzkumu  nedostatečné využívání průmyslových zón  recese průmyslové výroby nebo oborů

5 Priority 1.Rozvoj podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti produkčního sektoru 2.Restrukturalizace průmyslové výrobní základny 3.Zvýšení energetické účinnosti získávání, přeměny a užití energetických zdrojů a orientace na úspory energie Horizontální cíle: rovnost příležitostí, informační společnost, rozvoj lidských zdrojů, udržitelný rozvoj

6 Opatření 1.1 Rozvoj MSP - rozvoj MSP - rozvoj služeb - zvyšování efektivnosti produkčního procesu 1.2 Podpora inovačních činností v průmyslu, včetně spolupráce s vědeckovýzkumnými institucemi a vysokými školami - podpora inovací a vývoje nových výrobků a technologií - rozvoj informačních a komunikačních technologií¨ - rozvoj technologií šetrných k životnímu prostředí 1.3 Podpora infrastruktury pro využití lidského kapitálu pro zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu - podpora infrastruktury pro firemní vzdělávání - podpora zavádění dlouhodobé personální strategie do firem

7 Opatření 2.1 Restrukturalizace oblastí s významnou koncentrací průmyslové výroby - infrastruktura pro strukturální změny využití území - regenerace a revitalizace území a objektů vyčerpaných průmyslovou činností 2.2 Restrukturalizace podniků, oborů a odvětví - podpora vzniku hospodářských a mezioborových klastrů - podpora infrastruktury a služeb vztahujících se k restrukturalizaci, včetně finanční, technické, ekonomické a organizační restrukturalizace - restrukturalizace velkých průmyslových podniků - zavádění výrobních postupů a technologií šetrných k ŽP

8 Opatření 3.1 Zvyšování efektivnosti využití energetických zdrojů - vývoj technologií k získání vyššího procenta energetického potenciálu primárních i druhotných energetických surovin - využití progresivních technologií získávání, úpravy a zušlechťování energetických surovin a minimálními dopady na ŽP 3.2 Snižování energetické náročnosti procesů spojených s výrobou, přeměnou a rozvodem energie - zvyšování užití energie ve výrobních a rozvodných zařízení pomocí moderních technologií a optimalizací výroby a spotřeby energie, včetně vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie

9 Opatření 3.3 Podpora opatření ke zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické náročnosti v průmyslu a průmyslových službách - podpora energeticky vědomé modernizaci energetického hospodářství, budov a provozního nebo výrobního zařízení průmyslových podniků s využitím energeticky úsporných technologií a matriálů - rozšíření energetického poradenství a osvěty

10 Celkové finanční prostředky pro OP Průmysl a podnikání v letech 2004 – 2006 (mil. Kč) Celkové náklady Zdroje Společenství Národní zdroje Soukromé zdroje Priorita 111 4113 6582 0525 701 Priorita 25 3011 7216452 936 Priorita 32 2577472791 231 Technická pomoc 37227696 OP celkem19 3426 4023 0729 868


Stáhnout ppt "Operační program Průmysl a podnikání Programové dokumenty OP – Průmysl a podnikání Národní rozvojový plán ostatní operační programy Socioekonomická."

Podobné prezentace


Reklamy Google