Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu Brno, 4. 9. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu Brno, 4. 9. 2015."— Transkript prezentace:

1 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu Brno, 4. 9. 2015

2 Program 1.Představení členů pracovní skupiny 2.Regionální stálá konference pro území JMK (RSK JMK) a Regionální akční plán pro území Jihomoravského kraje (RAP JMK) 3.Přehled tematicky zaměřených operačních programů (OP), harmonogram výzev 4.Přehled připravovaných projektů v oblasti dopravy 5.Specifické cíle OP, kde připravované projekty pro tematickou oblast chybí 6.Tematicky související koncepční dokumenty na krajské úrovni 7.Diskuse – strategické projekty v oblasti dopravy 8.Harmonogram zasedání PS 9.Diskuse

3 Regionální stálá konference (RSK JMK) 22 členů – JMK, města, obce, akademický sektor, ANNO, HK JM, ÚP ČR, Agentura pro sociální začleňování, S3, volitelný zástupce (průřezová platforma pro vytváření partnerství a spolupráci na regionální úrovni), zajišťuje naplňování cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 prostřednictvím Regionálního akčního plánu SRR (RAP) v územním obvodu kraje - schvaluje aktivity RAP sleduje a podporuje absorpční kapacitu území kraje, dává doporučení k zaměření (aktivity) a slaďování výzev (témata, území, fin. objemy) pro projekty v rámci specifických výzev v rámci územní dimenze (národní stálá konference), nehodnotí projekty umožňuje vytváření vazeb mezi jednotlivými integrovanými strategiemi zaměřenými na využívání prostředků ESI fondů, iniciuje sběr informací a dat o vývoji v území a dopadech realizovaných opatření, Sleduje strategické projekty realizované v území kraje, Nové webové stránky (www.rskjmk.cz) – bude představenawww.rskjmk.cz Vytváří tematické pracovní skupiny (nyní 6)

4 Regionální akční plán (RAP JMK) nástroj naplňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 zpracováním RAP pověřeny kraje nástroj pro řízení regionální politiky ČR s přímou vazbou na využití ESIF v regionech vznikající na partnerském principu nutnost podložit RAP reálnými informacemi o přípravě projektů v území Jihomoravského kraje iniciace vzniku národních dotačních programů aktuálně zpracováván pro období 2015/2016 a 2017, průběžné aktualizace – 1x za půl roku / 1 za rok (bude upřesněno na základě potřeby) Krajský akční plán vzdělávání pro území JMK (metodika, projekt, zpracování), IRS BMO, 18 CLLD, RIS 3

5 Tematicky zaměřené operační programy Operační program Doprava PO 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu (Fond soudržnosti, 51,02 % celkové alokace – tj. 2 395 964 680 EUR), zahrnující investice do železniční infrastruktury, vodních cest sítě TEN-T, multimodální nákladní dopravy (terminály), infrastruktury drážních systémů městské a příměstské dopravy, dopravního parku železniční dopravy a nákladní vodní dopravy. PO 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu (Fond soudržnosti, 28,26 % celkové alokace – tj. 1 327 051 074 EUR), zahrnující investice do výstavby a modernizace dálnic a rychlostních silnic na síti TEN-T, zavádění ITS na silnicích a v městském silničním provozu, a do rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na silniční síti. PO 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T (Evropský fond regionálního rozvoje, 19,22 % celkové alokace – tj. 902 317 139 EUR) zaměřená na investice do výstavby a modernizace silnic mimo síť TEN-T. Harmonogram výzev OPD viz Příloha č. 1 www.opd.cz

6 Tematicky zaměřené operační programy Integrovaný regionální operační program SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. Cílem je přispět k hospodářské, sociální a územní soudržnosti prostřednictvím kvalitního napojení sekundárních a terciárních uzlů na páteřní sítě s důrazem na síť TEN-T komunikacemi s vyhovujícími dopravně technickými a kapacitními parametry. Podporované aktivity: vybrané úseky silnic II. a III. tříd. Celková délka silnic v majetku krajů je 48 782,3 km. Délka silnic II. a III. třídy splňující kritéria = 16,8 % z celku. http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana

7

8 Silniční síť splňující podmínky IROP

9 Tematicky zaměřené operační programy Integrovaný regionální operační program SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Podporované aktivity: –výstavba a modernizace přestupních terminálů, P+R (zaparkuj a jeď), K+R (forma kombinované dopravy v návaznosti na individuální dopravu), B+R (forma kombinované dopravy v návaznosti na veřejnou dopravy), –výstavba, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů, dopravní telematiky, zavádění nebo modernizace řídících, informačních, odbavovacích a platebních. systémů pro veřejnou dopravu, –nákup nízkoemisních vozidel a pro ně výstavba plnících a dobíjecích stanic, –projekty rozvíjející cyklodopravu, např. výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras), –zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Harmonogram výzev IROP viz Příloha č. 2 www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana

10 Regionální akční plán pro území Jihomoravského kraje – identifikované projekty Pro oblast dopravy: Název aktivityZdroj financováníPředpokládaná finanční náročnost Modernizace sítě regionálních silnicIROP 1.1 3018,8 (2566,0 prostředky ERDF) Rozvoj cyklostezek a podpora cyklodopravy IROP 1. 2539,718 Modernizace infrastruktury pro veřejnou dopravu (přestupní uzly) IROP 1.2 65,100 Zvyšování bezpečnosti v dopravěIROP 1.25,000 Nízkoemisní vozidlaIROP 1.2114,800 Obnova železničních vozidel v regionální dopravě OPD 1.57 800,000

11 Regionální akční plán pro území Jihomoravského kraje – identifikované projekty Pro oblast dopravy: Název aktivityZdroj financováníPředpokládaná finanční náročnost Zlepšení dopravního provozu ve městech OPD 2.30,000 Výstavba komunikací I. třídy mimo TEN-T OPD 3.11 280,135

12 Přehled připravovaných projektů v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti Sběr projektů – průběžně od 2. pololetí 2014 formou tzv. Karet připravenosti projektu (projektového záměru) Úplný přehled projektů (financovatelných prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů – ESIF) uveden v Příloze č. 3 této prezentace

13 Specifické cíle, kde připravované projekty chybí V rámci sběru Karet připravenosti projektu (projektového záměru) nebyly projekty identifikovány v: –OPD SC 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech

14 Diskuse – strategické projekty Pracovní skupina by měla RSK JMK doporučit strategické projekty z oblasti dopravy. Následně by měla být příprava a realizace těchto projektů monitorována PS a informace zprostředkovány členům RSK JMK.

15 Harmonogram zasedání PS pro dopravní infrastrukturu

16 Děkuji za pozornost www.rskjmk.cz www.dotaceeu.eu


Stáhnout ppt "Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu Brno, 4. 9. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google