Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání k tvorbě Integrované strategie území MAS OS Aktivios na období 2014 - 2020 Letiny 9. 9. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání k tvorbě Integrované strategie území MAS OS Aktivios na období 2014 - 2020 Letiny 9. 9. 2014."— Transkript prezentace:

1 Setkání k tvorbě Integrované strategie území MAS OS Aktivios na období 2014 - 2020 Letiny 9. 9. 2014

2 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Jeden z integrovaných nástrojů pro OP –Integrované územní investice (ITI) – Praha, Brno, Ostrava, Plzeň –Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) Pro ostatní aglomerace krajských měst a jejich zázemí CLLD se týká MAS –Umožňuje „vstup“ MAS do dalších OP (nejen PRV) IROP, OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí, … –Podmínkou pro zapojení do OP je úspěšná standardizace MAS

3 Standardizace MAS Termíny –Květen 2014 Schválení metodiky vládou ČR –24. 11. 2014 - 22. 5. 2015 – příjem žádostí o standardizaci (SZIF) –4 – 5 měsíců - administrace žádosti, rozhodnutí o standardizaci Co je potřeba –Vyplnit žádost –Doložit přílohy –Upravit vnitřní předpisy, aby odpovídaly požadavkům MZe (SZIF, EU,..) Stanovy, jednací řád Nejzásadnější změna –Vytvořena kategorie „zájmové skupiny“ –Kromě poměru veřejná správa a soukromé subjekty sledovat i poměr hlasovacích práv u zájmových skupin (max. 49%)

4 Programovací období 2014-2020 Základní dokumenty EU –Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních pro „strukturální fondy“ ERDF, ESF, EAFRD,… Dohoda o partnerství mezi ČR a EK –3 roky příprav, jednání ČR X EK –Duben 2014 - předložen EK finální návrh –Srpen 2014 chválení dohody ČR –Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 – schválena vládou 2013 –Metodika doložení splnění základních standardů MAS – schválena vládou –Národní dokument k územní dimenzi - neschválena –Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 - neschválena –Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014–2020 – doporučující charakter, není finální verze

5 Programovací období 2014-2020 Návrhy operačních programů Byly předloženy EK v červenci 2014 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Zaměstnanost, OP Doprava, OP Životní prostředí, IROP - Integrovaný regionální operační program, OP Rybářství, Program rozvoje venkova, OP Praha, OP Technická pomoc, OP přeshraniční spolupráce (5x), OP nadnárodní a mezinárodní spolupráce (Central Europe 2020, Danube,..), ESPON 2020, OP INTERACT III Předpoklad schválení do konce roku 2014

6 MAS a operační programy IROP 4.1 Posílení CLLD za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu (402 mil. €) –Posílení udržitelných forem dopravy (cyklo, nákup dopr. prostředků) –Objekty pro soc. a zdravotní služby, vzdělávání, soc. bydlení, soc. podnikání, komunitní centra –Národní kulturní památky, muzea, veřejná návštěvnická infrastruktura OPZ IP 2.3 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a soc. začleňování ve venk. oblastech (63 mil. €) –Zjišťování potřeb zaměstnavatelů, podpora tvorby pracovních míst a soc. začleňování, nástroje k řešení problémů v soc. vyloučených lokalitách OPŽP 4.2 Posílit biodiverzitu (500 mil. Kč) –Ochrana vzácných druhů, jejich biotopů, péče o zvláště chráněná území a návštěvnická infrastruktura v nich PRV 19. Podpora místního rozvoje LEADER –Vzdělávání podnikatelů, investice do zemědělské výroby, podpora organizace potravinového řetězce, nezemědělských činností, lesnictví, ochrana půdy a biotopů (145 mil. €) –Projekty spolupráce MAS ((7 mil. €)

7 Co to vše znamená pro MAS Projít standardizací Zpracovat integrovanou strategii rozvoje území Dosud není finální verze metodiky Část analytická, strategická, implementační, Popis finančních a personálních zdrojů, organizačních, řídících, administrativních postupů, Popis naplňování principů místního partnerství Předkládání žádostí cca leden 2015 (schválení 01/2016) Zpracovat žádosti do jednotlivých OP PRV, IROP, OP Zaměstnanost, OPŽP ??? Zapojení do OP Přeshraniční spolupráce, OP Vývoj výzkum vzdělávání (OP VVV), OP Podnikání a inovace pro konkurenceschpnost (OP PIK)

8 Děkuji za pozornost jan.martinek@cpkp.cz Tel.: 777 793 728 www.cpkp-zc.cz


Stáhnout ppt "Setkání k tvorbě Integrované strategie území MAS OS Aktivios na období 2014 - 2020 Letiny 9. 9. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google