Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Protipovodňová opatření vč. možnosti vyvlastňování Přehrady a povodně - možnosti regulace seminář Senát PČR 29. října 2013, Praha Král Miroslav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Protipovodňová opatření vč. možnosti vyvlastňování Přehrady a povodně - možnosti regulace seminář Senát PČR 29. října 2013, Praha Král Miroslav."— Transkript prezentace:

1 Protipovodňová opatření vč. možnosti vyvlastňování Přehrady a povodně - možnosti regulace seminář Senát PČR 29. října 2013, Praha Král Miroslav

2 Obsah Povodeň v červnu 2013 Preventivní protipovodňová opatření (PPO) Usnadnění realizace PPO - vodní zákon - zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury - stavební zákon - zákon o vyvlastnění 2 Seminář Přehrady a povodně - možnosti regulace Senát PČR 29.10.2013

3 Povodeň v červnu 2013 S.p. Povodí Celkem staveb DotčenoSplnilyJen do návrh. parametrů Částečně - problémy Nedokon- čeno Labe572821313 Vltava494234125 Ohře2724 Celkem1339479438 Funkce staveb na ochranu před povodněmi v červnu 2013 Projekt Vyhodnocení povodně v červnu 2013 úkol MŽP podle us. vlády z 3. 7. 2013 č. 533 předběžná zpráva do 30.11.2013 závěrečná zpráva s návrhem opatření do 30.6.2014 3 Seminář Přehrady a povodně - možnosti regulace Senát PČR 29.10.2013

4 Povodeň v červnu 2013 Návrhy hlavních zásad na zkvalitnění protipovodňové ochrany a pro omezování následků povodní Posílit retenční funkce vodních nádrží revizí manipulačních řádů vodních děl Rozšiřovat monitorování průtoků a instalaci varovných systémů na drobných vodních tocích Vymezovat stavby protipovodňových opatření v příslušné územně plánovací dokumentaci jako veřejně prospěšné stavby pro usnadnění jejich realizace (problém provedení, resp. vynucení změny ÚPD) Detailně prověřit možnosti protipovodňových opatření v dílčích povodích v procesu plánování v oblasti vod 4 Seminář Přehrady a povodně - možnosti regulace Senát PČR 29.10.2013

5 Strukturální Technická opatření (vodní nádrže, úpravy koryt vodních toků ochranné hráze a poldry, odsazení hrází, čištění koryt vodních toků a údržba břehových porostů, odbahnění rybníků, zvyšování bezpečnosti vodních děl, pozemkové úpravy s protierozními a vh. opatřeními a další) Přírodě blízká opatření (zvyšování retenční schopnosti krajiny – průlehy, příkopy, zasakovací pásy, záchytné sedimentační nádrže, hrazení bystřin, pozemkové úpravy, revitalizace koryt vodních toků a údolních niv k rozlivům povodní a další) Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření (us.vl. č.799/2010) Nestrukturální Nestrukturální (zlepšení systému povodňové služby, povodňové plány, mapování povodňových rizik, územní plánování, agroenvironmentální opatření a vhodné zemědělské a lesnické obhospodařování krajiny, a další) 5 Seminář Přehrady a povodně - možnosti regulace Senát PČR 29.10.2013 Preventivní protipovodňová optření

6 6 Seminář Přehrady a povodně - možnosti regulace Senát PČR 29.10.2013 Preventivní protipovodňová optření Území určená k řízeným rozlivům povodní - § 68 VZ (NV č.203/2009 Sb.) Obnova přirozených rozlivů povodní (záplavových území) - § 66 VZ

7 7 Seminář Přehrady a povodně - možnosti regulace Senát PČR 29.10.2013 Preventivní protipovodňová optření

8 Preventivní protipovodňová opatření Program podpora prevence před povodněmi III (2014-2020) 2013-2015 podpora projektové dokumentace od roku 2014 podpora PPO s retencí a PPO podél vodních toků rozsah cca 4,5 mld. Kč obce – žadatelé o podporu při budování protipovodňových opatření lokálního charakteru zaměřených na snižování rizika povodní z přívalových srážek na drobných vodních tocích výstavbou a obnovou (rekonstrukcí) suchých nádrží (poldrů) v kombinaci s případnou úpravou koryt vodních toků (zkapacitnění) v intravilánech obcí (jen pro obce, které jsou určenými správci drobných vodních toků) 8 Seminář Přehrady a povodně - možnosti regulace Senát PČR 29.10.2013

9 9 vodní zákon Usnadnění realizace PPO - vodní zákon Novela vodního zákona č.254/2001 Sb. zákonem č.181/2008 Sb. Novela vodního zákona č.254/2001 Sb. zákonem č.181/2008 Sb. (účinnost od 1.7.2008) Vyvlastňovací titul pro veřejně prospěšné stavby na ochranu před povodněmi – vloženo ustanovení § 55a § 68 Území určená k řízeným rozlivům povodní – pozemky pro potřebné stavby dohodou nebo vyvlastněním, pro pozemky zátopy omezení vlastnických práv (věcné břemeno) a náhrada za škodu vzniklou řízeným rozlivem na půdě, polních plodinách, lesních porostech a stavbách. rezerva státních pozemků Podle zákona o Pozemkovém fondu ČR vytvořena rezerva státních pozemků (NV č.237/2011 Sb.) a každoročně se aktualizuje dohoda Pro získávání vlastnického práva k pozemkům pro uskutečnění veřejně prospěšné stavby na ochranu před povodněmi s upřednostňuje dohoda

10 10 Seminář Přehrady a povodně - možnosti regulace Senát PČR 29.10.2013 zákon o urychlení výstavbydopravní, vodní a energ. infrastruktury Usnadnění realizace PPO – zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energ. infrastruktury Novela zákona č.416/2009 Sb. zákonem č.209/2011 Sb. Zákon č. 416/2009 Sb. upravuje podmínky přípustnosti vyvlastnění za účelem urychlení procesu výstavby Novela rozšířila původní zákon o vodní a energetickou infrastrukturu v § 1 doplnila odst. 3 „Vodní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí stavba vodního díla umisťovaného v plochách a koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje nebo veřejně prospěšné stavby na ochranu před povodněmi“. Další novela zákonem č.405/2012 Sb. (netýká se vodní infrastruktury)

11 11 Seminář Přehrady a povodně - možnosti regulace Senát PČR 29.10.2013 stavební zákon Usnadnění realizace PPO – stavební zákon Novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb. zákonem č.350/2012 Sb. (účinnost od 1.1.2013) Doplnění výčtu technické infrastruktury v § 2 odst. 1 písm. k) bod 2 o stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami Díky tomu lze využít vyvlastňovací titul v § 170 odst. 1 písm. a) pro technickou infrastrukturu, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel, pro vymezené veřejně prospěšné stavby ve vydané ÚPD provedení, resp. vynucení změny ÚPD Základní problém k řešení - provedení, resp. vynucení změny ÚPD § 44 - o pořízení ÚP rozhoduje zastupitelstvo obce v samostatné působnosti

12 zákon o vyvlastnění Usnadnění realizace PPO - zákon o vyvlastnění Novela zákona o vyvlastnění (účinnost od 1.3.2013) Zákon č.405/2012 Sb., kterým se mění zákon č.184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č.357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č.209/2011 Sb. Úprava § 24, 25 a 28 řeší odkladný účinek soudního sporu (zrušen, je-li podána žaloba jen proti výši náhrady) Úprava § 10 Náklady při vyvlastňování (cena podle odhadu podle původního stavu a užití) – neplatí min. ceny pozemků podle výměru MF č. 01/2010 Seznam zboží s regulovanými cenami (Cenový věstník MF 13/2009) 12 Seminář Přehrady a povodně - možnosti regulace Senát PČR 29.10.2013

13 Děkuji za pozornost Ing. Miroslav Král, CSc. Ministerstvo zemědělství ředitel odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření tel. 221 812 449 miroslav. kral@mze.cz 13


Stáhnout ppt "Protipovodňová opatření vč. možnosti vyvlastňování Přehrady a povodně - možnosti regulace seminář Senát PČR 29. října 2013, Praha Král Miroslav."

Podobné prezentace


Reklamy Google