Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva Filip Dienstbier.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva Filip Dienstbier."— Transkript prezentace:

1 VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva Filip Dienstbier

2 Vyvlastnění a nucené omezení vlastnických práv I. Účel II. Ústavní základy III. Základní formy omezení vlastnických práv IV. Obecná úprava pro nemovitosti V: Zvláštní úpravy se subsidiárním použitím obecné úpravy samostatné

3 I. Účel vyvlastnění jednou ze základních hodnot: ochrana vlastnictví již nikoliv „neomezené právní panství nad věcí“ při absolutním respektu nelze realizovat některé společenské potřeby veškerá veřejnoprávní regulace je o omezování soukromých práv (tedy i práv majetkových)  v určitých případech nutno zásadně omezit či dokonce vyloučit přísné (ústavní a) zákonné podmínky

4 II. Ústavní základy /čl. 11 Listiny/ „Každý má právo vlastnit majetek....“ zákonná výhrada vlastnictví „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito...“ „Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.“ „... omezení základních práv a svobod nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena“ /čl. 4 odst. 4 Listiny/

5 III. Způsoby omezení vlastnictví vyvlastnění (expropriace) územní omezení územní plánování chráněná území, ochranná pásma stavební uzávěra hraniční pásmo,... věcná a jiná omezení ochrana hodnot ve veřejném zájmu (kulturní památka,...) státní monopol, výhrada vlastnictví předkupní právo státu užití věci k veřejně prospěšnému účelu...(blíže viz „Hendrych“)

6 IV.Obecná úprava (nemovitosti) zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) 1. základní pojmy 2. podmínky vyvlastnění 3. práva třetích osob 4. náhrady při vyvlastnění 5. vyvlastňovací řízení 6. zrušení vyvlastnění 7. soudní ochrana

7 1. základní pojmy vyvlastnění (expropriace) odnětí nebo omezení vlastnického práva odnětí nebo omezení práva odpovídajícího věcnému břemeni (omezení = zásah do některé ze složek vlastnického práva) + přechod vlastnického práva nebo nabytí práva odpovídajícího věcnému břemeni vyvlastňovaný (expropriát) – i stát vyvlastnitel (expropriant) – i soukromá osoba

8 2. podmínky vyvlastnění účel stanovený (zvláštním) zákonem např. stavební zákon, z. o st. pam. péči, z. o ochr. př. a kraj.,... soulad s cíli a úkoly územního plánování (jde-li o změnu využití či uspořádání území) veřejný zájem, převažující nad právem vyvlastňovaného v daném konkrétním případě – shledán v řízení subsidiarita 1. účelu nelze dosáhnout jinak (na jiných pozemcích,...) 2. předchozí pokus o dohodu (lhůty, náležitosti,...) nezbytný rozsah 1. co do rozlohy (výjimky k ochraně expropriáta) 2. co do „hloubky“ zásahu (zřízení věc. břemene nebo odnětí?) náhrada

9 3. práva třetích osob vyvlastněním zanikají  zástavní a podzástavní právo váznoucí na pozemku nebo stavbě  zajišťovací převod práva týkající se pozemku nebo stavby  nájem pozemku, stavby a jejich částí (s výjimkami – viz  )  věcné břemeno váznoucí na pozemku nebo stavbě, není-li dále stanoveno jinak vyvlastněním nezanikají  právo nájmu bytu (rozpor s účelem vyvlastnění zvláštním důvodem pro výpověď – s bytovou náhradou)  nájem pozemku, nájem nebytového prostoru a věcná břemena, jejichž trvání vyžaduje veřejný zájem

10 4. náhrada při vyvlastnění při odnětí vlastnického práva  cena obvyklá (tržní), cena zjištěná, je-li vyšší  nebo výměna za jiný pozemek či stavbu + vyrovnání rozdílu při omezení vlastnického práva zřízením věc. břemene, při odnětí nebo omezení práva odpovíd. věc. břemenu  ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu vždy + náhrada účelných souvisejících nákladů (stěhování, přesídlení,...) při zániku nájemního práva či věcných břemen  ve výši ceny těchto práv nájemci a oprávněnému z věcného břemene při zániku zástavního práva nebo zajišťovacího převodu práva  do výše dosud neuhrazené zajištěné pohledávky s příslušenstvím  o to nižší náhrada vyvlastňovanému náhrady: jednorázově, v penězích, ve lhůtě dle rozhodnutí o vyvlastnění

11 5. vyvlastňovací řízení věcná příslušnost (vyvlastňovací úřad)  obecní úřad obce s rozšířenou působností – přenesená působ.  magistráty statutárních měst a hl. m. Prahy (nelze přenést na městské části) místní příslušnost  dle polohy nemovitosti  povinné přenesení, je-li účastníkem řízení místní obec, kraj nebo jimi zřizovaná osoba

12 účastníci řízení  vyvlastnitel  vyvlastňovaný  zástavní věřitel, podzástavní věřitel  oprávněný z práva odpovídajícího věcnému břemenu  nájemce s výjimkou nájemce bytu  oprávněný a povinný z práva zajištěného převodem nemovitosti  správce dědictví, dědici zůstavitele, popřípadě stát

13 další otázky  zahájení jen na žádost exproprianta (náležitosti)  poznámka do katastru nemovitosti  doručování  znalecký posudek ke stanovení výše náhrad (povinný důkaz!)  ústní jednání  přerušení a zastavení řízení  náležitosti rozhodnutí (zejména pokud jde o výrok a poučení) - subsidiární použití správního řádu

14 6. zrušení vyvlastnění rozhodnutím vyvlastňovacího úřadu na žádost vyvlastňovaného důvody  nezaplacení náhrady do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty  nezahájení uskutečňování účelu vyvlastnění v určené lhůtě  zrušení nebo pozbytí platnosti územního rozhodnutí určujícího využití pozemku nebo stavby pro daný účel následky:  návrat vyvlastňovaného do práv před vyvlastněním  práva třetích osob se neobnovují  povinnost vyvlastňovaného vrátit (do 1 měsíce) vyplacené náhrady (kromě již vynaložených souvisejících nákladů)  vyvlastnitel povinen nahradit vyvlastňovanému škodu a jinou újmu, vzniklou v souvislosti s vyvlastněním

15 7. soudní ochrana příslušnost obecných (nikoliv správních) soudů ! řízení podle části páté o.s.ř. příslušnost krajského soudu lhůta pro podání žaloby 30 dnů od právní moci rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu (zmeškání nelze prominout) žaloba má odkladný účinek !

16 V. Zvláštní úpravy zajišťování obrany státu zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky - pouze za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu - nemovitosti i movité věci pozemkové úpravy zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku - (nucený) přechod nebo omezení vlastnického práva dopravní a technická infrastruktura zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury

17 Veřejné užívání

18 I. Pojem a předmět II. Druhy III. Ochrana

19 Pojem a předmět pojem veřejného užívání užívání všeobecně přístupných (materiálních) statků předem neomezeným okruhem uživatelů předmět veřejného užívání veřejný statek - přírodní statky i výtvory lidské činnosti, např.: voda, ovzduší krajina, les pozemní komunikace kmitočtové spektrum ve veřejném i soukromém vlastnictví, příp. není předmětem vlastnictví (res nullius, není věcí)

20 Druhy veřejného užívání 1.obecné užívání z povahy věci (dýchání ovzduší) nebo ex lege (provoz na pozemních komunikacích) zpravidla každý (nebo kdokoliv z určité skupiny) v souladu s účelem statku způsobem obvyklým nevylučuje stejné užívání ostatními zpravidla bezplatně (výj.: mýtné, „dálniční poplatky“) lze dočasně omezit nebo vyloučit

21 Druhy veřejného užívání 2.zvláštní užívání ex actu (povolení) pouze adresát k jinému než obvyklému účelu jiným než obvyklým způsobem může vylučovat nebo omezovat obecné užívání zpravidla zpoplatněno

22 Ochrana ochrana veřejného statku pravidla obecného i zvláštního užívání, např.: zákaz poškozovat, ničit, znečišťovat, zákaz vybraných činností (oheň v lese) dozor, sankce, preventivní a nápravná opatření ochrana veřejného užívání ochranná pásma dozor, sankce, preventivní a nápravná opatření


Stáhnout ppt "VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva Filip Dienstbier."

Podobné prezentace


Reklamy Google