Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studie možného VD Hanušovice 6. 4. 2016. Generel LAPV Strana 2 Proč byl Generel LAPV pořízen: za posledních 50 let se postupně zvyšuje průměrná roční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studie možného VD Hanušovice 6. 4. 2016. Generel LAPV Strana 2 Proč byl Generel LAPV pořízen: za posledních 50 let se postupně zvyšuje průměrná roční."— Transkript prezentace:

1 Studie možného VD Hanušovice 6. 4. 2016

2 Generel LAPV Strana 2 Proč byl Generel LAPV pořízen: za posledních 50 let se postupně zvyšuje průměrná roční teplota vzduchu v posledních 20 letech se zvýšil výskyt hydrologických extrémů - to platí celosvětově i v případě Evropy - obecně se tyto tendence nazývají „klimatická změna“ Mnoho výzkumných pracovišť se zabývá předpovídáním trendů dalšího vývoje. V současné době se téměř všechny globální scénáře vývoje klimatické změny shodují v tom, že tyto nepříznivé tendence budou pokračovat. Protože vodní zdroje ČR jsou téměř výhradně závislé na atmosférických srážkách byl, jako jedno z „adaptačních opatření“ pořízen Generel LAPV, aby v budoucnu mohla být území vodohospodářsky využitá.

3 Přírodní podmínky České republiky Strana 3 Vodohospodářské charakteristiky v povodí Moravy a v ČR: Charakteristika Hlavní povodí Celá ČR LabeOdryMoravy Průměrná nadmořská výška povodí [m n.m.]446443397432 Dlouhodobý průměrný průtok v hlavním toku povodí v hraničním profilu [m 3.s -1 ] 31332101 - Průměrný roční úhrn srážek [mm]653808640661 Specifický odtok [l.s -1.km -2 ]6,110,84,86,1 celé povodí řeky Moravy má nejméně příznivé přírodní podmínky pro vodní zdroje

4 Generel LAPV Strana 4 Výchozí podklady: ČR leží na hranici jednoho z hlavních evropských rozvodí, tzn. jsme závislí na vodě ze srážek (dotují vodou i podzemní vodu) voda je základní „surovinou“, podmiňuje udržení dosažené úrovně rozvoje lidské společnosti matematické modely předpokládají že se postupně vyskytne (její projevy lze sledovat již v posledních 20 letech) změna klimatu s nepříznivým vlivem na vodní zdroje aby bylo možné vodu skutečně využít je potřebné ji zadržet (akumulovat), a to ve vodních nádržích další důležitá opatření – zadržování vody v krajině, především v půdě

5 Cíle technicko-ekonomické studie Strana 5 Prověření variant možné realizace vodního díla Hanušovice v údolí vodních toků Morava a Krupá, tj. na území vyplývajícího z Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod. Aktualizace podkladů k této lokalitě s cílem objektivizovat budoucí diskusi o možné realizaci vodního díla.

6 Varianty posuzované ve studii Strana 6 nádrž v profilu těsně nad Hanušovicemi (varianta A) menší nádrž na řece Moravě těsně nad soutokem s Krupou (varianta C) menší nádrž na řece Krupé těsně nad soutokem s Moravou (varianta B) kombinace dvou menších nádrží na řece Moravě těsně nad soutokem s Krupou a na řece Krupé těsně nad soutokem s Moravou (varianta B + C)

7 Strana 7

8 Dílčí výstupy studie Strana 8 Prověření důležitosti VD Hanušovice Rozbor vodohospodářské situace v širším území Vliv stavby na současný stav území – včetně environmentální analýzy rizikových procesů dle předpisů č. 100/2001Sb. a č. 114/1992 Sb. Prognóza jakosti vody a sanační opatření Návrh technického řešení Socio-ekonomické dopady Ekonomická analýza Závěrečné vyhodnocení a doporučení dalšího postupu

9 Vybrané otázky Strana 9 Studie bude mimo jiné obsahovat: prověření kapacit současných vodních zdrojů a budoucích požadavků potřeby vody v daném regionu a širším okolí, dotčení obcí jednotlivými variantami, vazbu na územně plánovací dokumentace, dopad na ekonomické využití území, ovlivnění technické infrastruktury.

10 Účely zvažované nádrže Strana 10 Vodárenský (analýza vývoje potřeb zásobování pitnou vodou v podmínkách očekávané klimatické změny v severním a středním Pomoraví) Akumulační (očekávané změny hydrologického režimu v povodí Moravy v podmínkách očekávané klimatické změny) Protipovodňový (ochrana před povodněmi - záplavová území, škody, transformace) Energetický (případná možnost energetického využití při zabezpečení prioritních účelů – vodárenského a akumulačního)

11 Strana 11 Jako zásadní část studie bude zpracováno multikriteriální technickoekonomické vyhodnocení variant se stanovením jejich vhodnosti. Pro toto vyhodnocení budou dotčené obce osloveny projektantem o poskytnutí podkladů a Vašich vyjádření k jednotlivým variantám, které budou významným podkladem pro hodnocení jejich vhodnosti. Projektantem je společnost Šindlar, s.r.o., kontaktní osobou a hlavním projektantem bude Mgr. Jan Zapletal.

12 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Studie možného VD Hanušovice 6. 4. 2016. Generel LAPV Strana 2 Proč byl Generel LAPV pořízen: za posledních 50 let se postupně zvyšuje průměrná roční."

Podobné prezentace


Reklamy Google