Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo ORP Žďár nad Sázavou 19.11.2012, Jihlava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo ORP Žďár nad Sázavou 19.11.2012, Jihlava."— Transkript prezentace:

1 NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo ORP Žďár nad Sázavou 19.11.2012, Jihlava

2 ROZPRACOVANÝ NÁVRH PROBLÉMOVÉHO VÝKRESU návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo ORP Žďár nad Sázavou 1

3 NÁVRH LEGENDY PROBLÉMOVÉHO VÝKRESU návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo ORP Žďár nad Sázavou 2

4 ROZPRACOVANÝ NÁVRH RURÚ – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (obec A) VÝŘEZ PROBLÉMOVÉHO VÝKRESUZDŮVODNĚNÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo ORP Žďár nad Sázavou 3

5 ROZPRACOVANÝ NÁVRH RURÚ – OBEC A SWOT ANALÝZA VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo ORP Žďár nad Sázavou 4 Hodnocení vyváženosti územních podmínek v obci: 2a + ekonomické, environmentální - sociodemografické

6 ROZPRACOVANÝ NÁVRH RURÚ – OSTROV N./O. (obec B) VÝŘEZ PROBLÉMOVÉHO VÝKRESU ZDŮVODNĚNÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ VLOŽIT OBRÁZEK: VÝŘEZ PROBLÉMOVÉHO VÝKRESU (S VYBRANOU OBCÍ B) návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo ORP Žďár nad Sázavou 5

7 ROZPRACOVANÝ NÁVRH RURÚ – OBEC B SWOT ANALÝZA VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo ORP Žďár nad Sázavou 6 Hodnocení vyváženosti územních podmínek v obci: 2c + ekonomické, sociodemografické - environmentální

8 KOMENTÁŘ K VYBRANÝM PROBLÉMŮM PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ROZDĚLENY PO OBCÍCH PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ROZDĚLENY PODLE ŘEŠITELNOSTI V ÚPD návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo ORP Žďár nad Sázavou 7 V textové části rozboru udržitelného rozvoje území: 7. Určení problémů k řešení nástroji územního plánování 7.1. Problémy k řešení v politice územního rozvoje - nebyly zjištěny 7.2. Problémy k řešení v zásadách územního rozvoje 7.3. Problémy k řešení v územních plánech

9 POŽADAVKY NA ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo ORP Žďár nad Sázavou 8 Požadavky na území vyplývající z územně analytických podkladů (zadání ÚP Žďár n./S.): 1. Respektovat hodnoty území (dané legislativní ochranou i ostatní – př. cyklostezky a cyklotrasy, pěší trasy, významný vyhlídkový bod) 2. Respektovat požadavky, které do území města vstupují ze ZÚR Kraje Vysočina  akceptovat priority ZÚR KrV, územně stabilizovat vedení silnic I/19 a I/37, zpřesnit vymezení skladebných částí ÚSES regionálního a nadregionálního charakteru, akceptovat zpřesněný dopravní koridor konvenční železniční dopravy mezinárodního významu C-E 61, akceptovat koridor pro lety v nízkých a přízemních výškách AČR 3. Respektovat RÚRÚ a)Vytvořit územně technické podmínky pro využití silných stránek a příležitostí území města:  vysoký podíl zvláště chráněných území – akceptovat zvláště chráněná území vč. území VKP, Natura 2000, stanovit jejich podmínky využití v souladu s danými ochrannými zájmy  zvýšení ekologické stability území podporou realizace ÚSES – do ÚP zahrnout a zpřesnit prvky ÚSES, ověřit jejich funkčnost a stanovit podmínky pro jejich ochranu  rezerva povrchové vody Staviště – akceptovat stávající ochranné režimy i pro výhledové období  vyšší zastoupení předproduktivního obyvatelstva – zohlednit zvl. při návrhu potřeb bytové výstavba a potřeb veřejné infrastruktury vč. ploch denní rekreace  krajina s množstvím vyhlídkových míst – nepřipustit aktivity, které mohou potlačit anebo narušit důležité výhledy či průhledy na město či volnou krajinu b)Vytvořit územně technické podmínky pro řešení slabých stránek a hrozeb:  omezená dostupnost dálnice D1 – dopravní skelet města uzpůsobit kvalitnímu napojení výrobních ploch a obslužných zón města ve směru sil. I/37 od Ostrova n./O. a sil. II/343 od Nového Veselí  tranzitní doprava vedena přes jádra sídel – rozpracovat záměry ZÚR KrV na konkrétní podmínky města, stanovit podíl (odborný odhad) tranzitní dopravy (Žďár n./S. je cílovým městem) a výsledky zahrnout do dopravního řešení města  nedostatečné pokrytí území kanalizačním systémem – akceptovat generel odvodnění města vč. dokumentace na odkanalizování sídliště Klafar, řešit napojení m.č. Mělkovice, Veselíčko a Radonín na městskou ČOV  trvající tlaky na výstavbu v záplavových územích – záplavová území považovat za území nezastavitelná, preferovat zp. využití ploch veřejné prostranství - veřejná zeleň  dominantní zaměstnavatel – případné hospodářské problémy společnosti se projeví zásadním způsobem na soci. Jistotách obyvatel a ekonomické situaci území ORP, v ÚP řešit polyfunkčnost využívání území města, umožni různorodé využívání ploch výroby a skladování  zvyšující se počet obyvatel v poproduktivním věku – vytvořit územně technické podmínky pro rozvoj resp. doplnění potřebných služeb pro seniory

10 DOTAZY návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo ORP Žďár nad Sázavou 9

11 DĚKUJI ZA POZORNOST ORP Žďár nad Sázavou Ing. Darina Faronová 19.11.2012, Jihlava


Stáhnout ppt "NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo ORP Žďár nad Sázavou 19.11.2012, Jihlava."

Podobné prezentace


Reklamy Google