Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Budování cyklostezek z pohledu správce vodních toků Mladá Boleslav 20. 11. 2008 Ing. Růžena Divecká Povodí Labe, státní podnik.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Budování cyklostezek z pohledu správce vodních toků Mladá Boleslav 20. 11. 2008 Ing. Růžena Divecká Povodí Labe, státní podnik."— Transkript prezentace:

1 Budování cyklostezek z pohledu správce vodních toků Mladá Boleslav 20. 11. 2008 Ing. Růžena Divecká Povodí Labe, státní podnik

2 Cyklostezka nebo cyklotrasa Využití stávajících místních a účelových komunikací Využití stávajících místních a účelových komunikací Výstavba nové komunikace Výstavba nové komunikace

3 Návrh trasy podél vodního toku ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů

4 Podklady Terénní šetření Terénní šetření Mapové podklady Mapové podklady Územní plán Územní plán

5 Limitující podmínky Upravené nebo neupravené koryto vodního toku Upravené nebo neupravené koryto vodního toku Upravené neupravené koryto vodního toku Upravené neupravené koryto vodního toku Břehové a doprovodné porosty Břehové a doprovodné porosty Břehové a doprovodné porosty Břehové a doprovodné porosty Stavby vodních děl Stavby vodních děl Vymezení záplavových území Vymezení záplavových území Vymezení záplavových území Vymezení záplavových území Vymezení aktivní zón Vymezení aktivní zón Vymezení aktivní zón Vymezení aktivní zón Majetkoprávní vztahy Majetkoprávní vztahy Majetkoprávní vztahy Majetkoprávní vztahy

6 Přirozený (neupravený) vodní tok nutností je dostatečná vzdálenost komunikace od koryta vodního toku kvůli možným přirozeným změnám trasy koryta, nutností je dostatečná vzdálenost komunikace od koryta vodního toku kvůli možným přirozeným změnám trasy koryta, předcházet případnému dodatečnému zabezpečování komunikace proti škodám způsobeným působením vodního toku, popř. rizikům spojeným s obnovováním průtočného profilu předcházet případnému dodatečnému zabezpečování komunikace proti škodám způsobeným působením vodního toku, popř. rizikům spojeným s obnovováním průtočného profilu

7 Vodní zákon č. 254/2001 Sb. § 46 Ochrana vodních toků a jejich koryt (1) Je zakázáno měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta vodního toku, poškozovat břehy, těžit z koryt vodních toků zeminu, písek nebo nerosty a ukládat do vodních toků předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti, jakož i ukládat takové předměty na místech, z nichž by mohly být splaveny do vod. …

8 Vodní zákon č. 254/2001 Sb. § 52 Povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi (2) Vlastníci staveb, které nejsou vodními díly, nebo zařízení v korytech vodních toků, popřípadě sousedících s nimi jsou povinni ve veřejném zájmu dbát o jejich statickou bezpečnost a celkovou údržbu, aby neohrožovaly plynulý odtok povrchových vod, a zabezpečit je proti škodám působeným vodou a odchodem ledu. Pokud k narušení plynulého odtoku vod dojde v důsledku zanedbání péče o tyto stavby nebo zařízení, jsou jejich vlastníci povinni na své náklady provést nápravu a plynulý odtok vody plně obnovit; …

9 Břehový a doprovodný porost Kácení či nová výsadba v rámci stavby Kácení či nová výsadba v rámci stavby Nutnost projednání se správcem toku: Nutnost projednání se správcem toku: jak z pohledu stabilizace koryta vodního toku, tak z hlediska odtokových poměrů

10 Záplavová území a aktivní zóna §66 Záplavová území §66 Záplavová území ( 1) Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.... ( 1) Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.... (2) V zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. (2) V zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

11 Záplavová území a aktivní zóna §67 Omezení v záplavových územích §67 Omezení v záplavových územích (1) V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou … nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury....za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky. (1) V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou … nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury....za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky. (2) V aktivní zóně je dále zakázáno (2) V aktivní zóně je dále zakázáno … b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, … b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, … c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, …

12

13

14

15

16

17 Povodňový plán §71 Povodňové plány §71 Povodňové plány (1) Povodňovými plány se pro účely tohoto zákona rozumějí dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále obsahují způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity. (1) Povodňovými plány se pro účely tohoto zákona rozumějí dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále obsahují způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity.

18 Povodňový plán §71 Povodňové plány §71 Povodňové plány (4) Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci. V pochybnostech o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které stavby mohou zhoršit průběh povodně, rozhodne k návrhu jejich vlastníků vodoprávní úřad. (4) Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci. V pochybnostech o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které stavby mohou zhoršit průběh povodně, rozhodne k návrhu jejich vlastníků vodoprávní úřad.

19 Upravené koryto vodního toku řešení návaznosti komunikace na břehové opevnění, popř. zásah do koryta vodního toku řešení návaznosti komunikace na břehové opevnění, popř. zásah do koryta vodního toku

20 Umístění komunikace na vodní dílo Křížení – hráze rybníků, obslužné lávky na jezech, stávající mosty, nové lávky Křížení – hráze rybníků, obslužné lávky na jezech, stávající mosty, nové lávky Využití stávajících nábřežních zdí, úprav vodních toků, … Využití stávajících nábřežních zdí, úprav vodních toků, … Umístění na protipovodňových hrázích, jsou-li v koruně široké alespoň 3 m a zásah do konstrukce nebude mít negativní vliv na ochrannou funkci. Umístění na protipovodňových hrázích, jsou-li v koruně široké alespoň 3 m a zásah do konstrukce nebude mít negativní vliv na ochrannou funkci.

21 Další podmínky umístění mobiliáře mimo aktivní zónu umístění mobiliáře mimo aktivní zónu správce toku neodpovídá za škody vzniklé průchodem velkých vod správce toku neodpovídá za škody vzniklé průchodem velkých vod požadavek na využití komunikace i pro přístup správce vodního toku ke korytu (provádění prohlídek, údržby a oprav) požadavek na využití komunikace i pro přístup správce vodního toku ke korytu (provádění prohlídek, údržby a oprav)

22 Majetkoprávní vztahy využití pozemků v majetku správce vodního toku: využití pozemků v majetku správce vodního toku: odprodej nebo věcné břemeno odprodej nebo věcné břemeno dočasné a trvalé stavby dočasné a trvalé stavby

23 Děkuji za pozornost Kontakt: Ing. Růžena Divecká Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové E-mail: divecka@pla.cz divecka@pla.cz Tel. 495 088 719


Stáhnout ppt "Budování cyklostezek z pohledu správce vodních toků Mladá Boleslav 20. 11. 2008 Ing. Růžena Divecká Povodí Labe, státní podnik."

Podobné prezentace


Reklamy Google