Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti finanční podpory péče o doprovodnou zeleň komunikací Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti finanční podpory péče o doprovodnou zeleň komunikací Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP."— Transkript prezentace:

1

2

3 Možnosti finanční podpory péče o doprovodnou zeleň komunikací Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

4 Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny - Aktivita 4.3.2 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur Specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech Výzvy SC 4.3 a 4.4: 30.3.- 31.5.2016; 15.8.-17.10.2016 Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území Výzva SC 4.1: 30.3.- 31.5.2016

5 P odmínky čerpání podpory OPŽP 2014 - 2020 -stanoveny Programovým dokumentem OPŽP 2014 – 2020 a Pravidly pro žadatele a příjemce podporovány jsou liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku, (podpora cílových stanovišť a druhů – SC 4.1) projekt nesmí být v rozporu s územně plánovací dokumentací nebo schválenými pozem­ kovými úpravami SC 4.3 v rámci realizace budou vysazovány geograficky původní a stanovištně vhodné dřeviny SC 4.4 revitalizace prvků zeleně a liniových výsadeb podél komunikací nemusí být v územním plánu samostatně vymezeny; obec nad 500 obyvatel výše podpory tohoto typu opatření do max. 80% celkových způsobilých výdajů (SC4.1 až 85% CZV), minimální CZV na projekt jsou stanoveny na 250 000 Kč (bez DPH). financování schválených projektů do r. 2023 Příjem žádostí IS KP2014+ www.mseu.mssf.cz (odkaz na www.opzp.cz)www.mseu.mssf.czwww.opzp.cz

6 P ožadované doklady k žádosti Doložení právního vztahu k pozemku nebo souhlas vlastníka s realizací a udržitelností (v případě výsadeb 10 let) Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy požadovaná pro daný druh opatření příslušnými obecně závaznými právními předpisy a věcně a místně příslušnými orgány státní správy (např. stanovisko, zda navrhované opatření bude vyžadovat provedení hodnocení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku; stanovisko, zda záměr může mít významný vliv na lokality soustavy Natura 2000 (stanovisko dle § 45i), výjimka ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, povolení ke kácení atd.) Stanovisko orgánu státní správy (místně a věcně příslušný stavební úřad) – stanovisko dokládá soulad s územně plánovací dokumentací nebo schváleným plánem pozemkových úprav pro opatření, která nepodléhají vydání územního rozhodnutí ani stavebního povolení Čestné prohlášení, že součástí projektu nebude realizace opatření, která byla rozhodnutím orgánu správy uložena jako kompenzační, náhradní nebo nápravná. Náhradní výsadby uložené za kácení dřevin v souvislosti s realizací projektu na revitalizaci zeleně se nepovažují za kompenzační, náhradní nebo nápravná

7 Náležitosti projektové dokumentace Projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace včetně položkového rozpočtu dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb. v platném znění dále musí obsahovat: popis a posouzení výchozího stavu vč. foto­doku­men­tace a biologického posouzení, zdůvodnění potřeby realizace opatření, posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření na přírodu a krajinu včetně návrhu opatření na jejich eliminaci či minimalizaci, v případě návaznosti na jiná opatření též popis této návaznosti (časové, územní), průvodní zprávu, Specifické doklady pro projekty SC 4.3 a 4.4 průvodní zpráva inventarizaci dřevin a v případě ošetření dřevin dendrologický průzkum vč. návrhu zásahu, návrh péče o výsadby po dobu jejich udržitelnosti, situační výkres do podkladové mapy KN podrobný popis výsadby (slovní charakteristika výsadby a osazovací plán ve vhodném měřítku), zákres dotčených inženýrských sítí.

8 Způsobilé výdaje jsou : Předprojektová příprava – 6-10% CZRV Výkup pozemků Osobní náklady (SC4.3–zemědělského a lesnického char.) stavební práce, zemědělské, lesnické a související služby zajišťující splnění parametrů daného specifického cíle, výsadba dřevin a dokončovací a rozvojová péče nejdéle po dobu 3 let od ukončení realizace výsadeb na nelesních ekosystémech, ochrana a ošetření stromů, likvidaci nevhodných náletových dřevin, likvidaci nežádoucích a invazních druhů, nákup pozemku do výše 10 % celkových způsobilých přímých realizačních výdajů (lze překročit ve výjimečných a náležitě odůvodněných případech) Nezpůsobilé výdaje (návrh) Kácení stromů u nestavebních projektů vyjma nepůvodních druhů (a u stavebních nad 7 cm) – SC 4.3 Frézování a jiné způsoby likvidace pařezů – SC 4.3 a 4.4

9 Hodnocení projektů: Posuzování žádostí – regionální pracoviště AOPK ČR (www.nature.cz)www.nature.cz Bodově zvýhodněny jsou projekty v SC 4.3: v monotónní zemědělské krajině v ÚSES a ZCHÚ (národní parky, CHKO…) s návazností na další podobné projekty (např. obnova alejí po etapách) Bodově zvýhodněny jsou projekty v SC 4.4: přínosné pro zvýšení ekologické stability a biodiverzity v sídlech nad 5000 obyvatel, v ÚSES, ZCHÚ vycházející ze Studie systému sídelní zeleně Náklady akcí jsou hodnoceny dle Nákladů obvyklých opatření MŽP (NOO MŽP)

10 Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - POPFK Podprogram 115 165 - Podpora adaptace nelesních ekosystémů Opatření 4.1 tvorba a obnova ekostabilizačních prvků v krajině VOLNÁ KRAJINA

11 P odmínky čerpání podpory POPFK - stanoveny Programovým dokumentem a Směrnicí MŽP č. 6/2009 opatření je možné realizovat pouze ve volné krajině (mimo zastavěnou plochu), podpora realizace nových výsadeb i ošetření stávajících, možnost realizovat víceletá opatření (do 5 let) výše podpory až do 100% celkových způsobilých výdajů maximální způsobilé realizační výdaje na projekt jsou stanoveny na 250 tis. Kč příjem žádostí o podporu březen až září (sběrným místem jsou regionální pracoviště AOPK ČR)

12 Národní program Životního prostředí Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích Podoblast: Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích Předmět podpory: Podporovány budou projekty, které zvyšují biologickou hodnotu sídelní zeleně podporou uplatnění stanovištně vhodných druhů rostlin (využívání domácích druhů dřevin, zakládání druhově pestrých trávníků se zastoupením medonosných a živných rostlin domácího původu pro hmyz do veřejných parků) a projekty, které používají přírodě blízké postupy a metody pro revitalizaci a zakládání ploch zeleně. Maximální způsobilé realizační výdaje na projekt jsou stanoveny na 250 tis. Kč (bez DPH) pro žadatele v obcích nad 500 obyvatel, v případě obcí do 500 obyvatel max. 5 mil. na projekt. Výzva: 3/Q 2016 SÍDLO - ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY

13 Žadatelé Operační program Životní prostředí - kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - fyzická nebo právnická osoba, obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky (obce a kraje), občanská sdružení, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky Národní program Životní prostředí – žadatelé budou upřesnění ve výzvě

14 Další informace je možno nalézt na: www.mzp.cz www.opzp.cz www.dotace.nature.cz

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Možnosti finanční podpory péče o doprovodnou zeleň komunikací Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP."

Podobné prezentace


Reklamy Google