Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL Jakub Krátký Praha, 5. května 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL Jakub Krátký Praha, 5. května 2016."— Transkript prezentace:

1 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL Jakub Krátký Praha, 5. května 2016

2 Základní informace k výzvě 2

3 Obsah semináře I.Základní informace k výzvě II.Metodický výklad výzvy III.Finanční řízení IV.MS 2014+ V.Schvalovací proces + hodnoticí kritéria 3

4 Dokumentace k výzvě Výzva Příloha č. 1 – Indikátory Příloha č. 2 – Hodnoticí kritéria Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory 4

5 Základní informace k výzvě 1)Identifikace výzvy 2)Časové nastavení výzvy 3)Finanční alokace 4)Míra podpory a podmínky spolufinancování 5)Veřejná podpora 6)Oprávnění žadatelé a partneři 7)Územní zaměření 8)Příjem žádostí o podporu 5

6 1) Identifikace výzvy -číslo výzvy v informačním systému: 02_16_021 -Prioritní osa: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání -Investiční priorita: 3 – Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové -Specifický cíl: 1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání 6

7 Typ podporovaných operací/ projektů: individuální projekt Druh výzvy: Průběžná -nesoutěžní typ výzvy, kde si projekty ohledně získání podpory vzájemně nekonkurují ; podporu obdrží projekty, které splní podmínky výzvy, a to v pořadí, v jakém byly předkládány, až do vyčerpání alokace výzvy Model hodnocení: jednokolový -veškeré údaje nutné pro hodnocení jsou žadatelem předloženy v jeden okamžik v rámci jedné žádosti o podporu; následně probíhá proces schvalování projektů 7

8 -datum zveřejnění výzvy na webu MŠMT:30. 3. 2016 -datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 30. 3. 2016 -datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 3. 2016 8 2) Časové nastavení výzvy

9 -datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání alokace, nejpozději do 9. 12. 2016 -nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022 - minimální délka trvání projektu: 24 měsíců - maximální délka trvání projektu: 36 měsíců 9

10 -Alokace na výzvu: 250 mil. Kč -Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 3 mil. Kč -Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 50 mil. Kč -Fond: Evropský sociální fond -Způsob financování: Ex-ante 10 3) Finanční alokace

11 Výše 1. zálohové platby: U způsobu financování ex-ante bude výše první zálohové platby maximálně 30 % celkových způsobilých výdajů projektu. 11

12 Rozpady zdrojů financování jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.1.5., Tabulka 1 Povinné spolufinancování ze strany žadatele je stanoveno na min. 5 % celkových způsobilých výdajů projektu. Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV, které žadatel zadává do žádosti o podporu, a další specifika pro tuto výzvu jsou uvedeny v kapitole 8.1.5. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. 12 4) Míra podpory a podmínky spolufinancování

13 Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. De minimis - Nerelevantní 13 5) Veřejná podpora

14 - Obce/Dobrovolné svazky obcí dle zákona o obcích (v textu výzvy i v jejích přílohách dále jen obce) Povinné kritérium: Žadatel musí doložit zapojení do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (Doloží prostřednictvím přílohy „Potvrzení ASZ k projektu“, kde bude souhlasné vyjádření Agentury pro sociální začleňování.) 14 6) Oprávnění žadatelé

15 Partnerství je v této výzvě nepovinné. Povoleno je vytvářet partnerství s následujícími subjekty: Obce/ Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/ 2000 sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost - pro tuto výzvu jsou oprávněnými soukromoprávními subjekty pouze soukromoprávní neziskové organizace: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace nebo nadační fond, registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba 15 6) Vymezení partnerství

16 Školy zřizované organizačními složkami státu (právnická osoba vykonávající činnost školy zapsaná ve školském rejstříku) Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku) Příspěvkové organizace, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (kromě všech právnických osob vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku) Veřejné vysoké školy Soukromé vysoké školy 16 6) Vymezení partnerství

17 Udržitelnost projektu je nerelevantní. 17 Udržitelnost

18 Místo dopadu realizace - méně rozvinuté regiony. Přípustné místo realizace - projekt musí být realizován na území České republiky. U aktivity č. 2.2 Realizace studijních cest/stáží do zahraničí je možná realizace na území EU. 18 7) Územní zaměření

19 Žádost o podporu – vyplňuje se elektronicky v IS KP14+ (další část semináře MS 2014+) Povinné přílohy – uvedeny v kapitole 18.10 Pravidel pro žadatele a příjemce, specifická část - vč. způsobu doložení příloh k žádosti o podporu Nepovinné přílohy 19 8) Žádost o podporu a její přílohy

20 Příjem žádostí o podporu Žádost o podporu je přijata ŘO OP VVV prostřednictvím IS KP14+ po její finalizaci žadatelem. Finalizaci je nutné provést do termínu uvedeného ve výzvě – 9. 12. 2016. Žádosti o podporu finalizované/registrované po termínu uvedeném ve výzvě nebudou přijaty do schvalovacího procesu. Rozhodujícím datem přijetí je datum finalizace žádosti v IS KP14+. 20


Stáhnout ppt "Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL Jakub Krátký Praha, 5. května 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google