Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odd ě lení ekonomiky a kontroly, OSV, KÚ JMK.  Rozhodnutí Evropské komise ze dne 20.12.2011 č. 2012/21/EU  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních slu ž.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odd ě lení ekonomiky a kontroly, OSV, KÚ JMK.  Rozhodnutí Evropské komise ze dne 20.12.2011 č. 2012/21/EU  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních slu ž."— Transkript prezentace:

1 Odd ě lení ekonomiky a kontroly, OSV, KÚ JMK

2  Rozhodnutí Evropské komise ze dne 20.12.2011 č. 2012/21/EU  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních slu ž bách  Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské za ř ízení)  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpo č tových pravidlech územních rozpo č t ů  a další Pravidla ř ízení o p ř iznání finan č ní podpory JMK pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních slu ž eb

3 dotace dle § 101a  Ú č elov ě ur č ená dotace dle § 101a zákona o sociálních slu ž bách § 105  Ú č elov ě ur č ené finan č ní prost ř edky dle § 105 zákona o sociálních slu ž bách  Dotace  P ř ísp ě vek na provoz

4 registru  Zápis v registru poskytovatel ů soc. slu ž eb dle § 85 zákona o soc. slu ž bách Ak č ního plánu  Sou č ást Ak č ního plánu rozvoje sociálních slu ž eb v JMK na rok 2016  Pov ěř ení  Pov ěř ení k poskytování slu ž eb obecného hospodá ř ského zájmu b ěž ných výdaj ů  Financování b ěž ných výdaj ů souvisejících s poskytováním základních druh ů a forem soc. slu ž eb v rozsahu stanoveném základními č innostmi

5 1. Hodnocení formálních nále ž itostí ž ádosti 2. Hodnocení ž ádostí dle v ě cných kritérií 3. spln ě no výpo č et finan č ní podpory

6  Ž ádost podaná (do 6.11.2015) prost ř ednictvím aplikace OK slu ž by - poskytovatel 95/140 %  P ř echodový mechanismus 95/140 % sm ě rného č ísla  Krácení dle sm ě rného č ísla, vyjma prioritních slu ž eb únorové ZJMK  P ř edpoklad rozd ě lení dotací – únorové ZJMK  Vyú č tování  Vyú č tování dotace do 27.1.2017

7  Ž ádost podaná (do 6.11.2015) prost ř ednictvím dota č ního portálu JMK  Po č ítá se % z reálných náklad ů slu ž by, maximáln ě však z tzv. optimalizovaných náklad ů, uvedených v Ak č ním plánu rozvoje soc. slu ž eb na rok 2016 prosincové ZJMK  Rozd ě lení finan č ních prost ř edk ů – prosincové ZJMK  Vyú č tování  Vyú č tování finan č ní podpory do 27.1.2017

8 Spolufinancování z rozpo č tu kraje a obce

9 Na základ ě :  smlouvy  smlouvy o poskytnutí finan č ní podpory V p ř ípad ě p ř ísp ě vkových organizací, které poskytují sociální slu ž bu, ž ádost v č etn ě všech p ř íloh podávají p ř ísp ě vkové organizace. Se z ř izovatelem, který finan č ní podporu p ř íjemci poskytuje, bude uzav ř ena t ř ístranná smlouva.  pov ěř ení

10


Stáhnout ppt "Odd ě lení ekonomiky a kontroly, OSV, KÚ JMK.  Rozhodnutí Evropské komise ze dne 20.12.2011 č. 2012/21/EU  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních slu ž."

Podobné prezentace


Reklamy Google