Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodaření nepodnikatelských organizací 1 Daně, dotace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodaření nepodnikatelských organizací 1 Daně, dotace."— Transkript prezentace:

1 Hospodaření nepodnikatelských organizací 1 Daně, dotace

2 Hospodaření nepodnikatelských organizací 2 Zúčtování daní a dotací  Daň z příjmů  Ostatní přímé daně  Daň z přidané hodnoty  Ostatní daně a poplatky  Vztahy vůči –finančnímu orgánu –státnímu rozpočtu –správním orgánům –jiným osobám  Není zde respektována zásada zákazu kompenzace pohledávek a závazků, neboť se daňové pohledávky a závazky považují za zúčtovací vztahy ke stejnému subjektu.

3 Hospodaření nepodnikatelských organizací 3 Charakteristika vybraných pojmů Daňový subjekt – osoba, jejíž příjmy nebo majetek jsou podrobeny dani Poplatník - ze zákona povinen hradit daň ze svého předmětu zdanění Plátce daně – ze zákona povinen hradit daň vybranou nebo sraženou od jiných subjektů Předmět daně – jednoznačné a úplné určení Vynětí předmětu daně – část na kterou se daňový zákon nevztahuje Osvobození od daně – část předmětu, ze které se daň nevybírá Základ daně – předmět zdanění specifikovaný a upravený dle zákonných pravidel

4 Hospodaření nepodnikatelských organizací 4 Majetkové daně (přímé)  Daň z nemovitostí (z.338/1992 Sb.)  Daň silniční (z. č.16/1993 Sb.)  Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí (z. č. 357/1992 Sb.)  organizace je poplatníkem  povinnost platit tyto daně vzniká na základě vlastnického či uživatelského vztahu k majetku  Úhrada je vyžadována bez ohledu na příjmy poplatníka

5 Hospodaření nepodnikatelských organizací 5 Daňové úlevy  Daň dědická a darovací – osvobození od daně (uplatňováno v daňovém přiznání ): pokud je nabytý majetek na humanitární, kulturní, vzdělávací, ekologické a zdravotnické účely  Daň silniční – předmět daně: vozidla používaná k podnikání nepodnikatelé – pouze pokud jsou užívána k činnostem z nichž plynou příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů

6 Hospodaření nepodnikatelských organizací 6 Daň z příjmu Poplatníci řeší:  Kdo bude zdaněn ?  Co je předmětem zdanění ?  Které položky je možno osvobodit ?  Jak stanovíme základ daně ?

7 Hospodaření nepodnikatelských organizací 7 Daň z příjmů nepodnikatelských právnických osob Subjekty, které nebyly založeny za účelem podnikání Předmětem daně jsou :  Příjmy z reklam  Příjmy z pronájmu majetku  Komerční výnosy z hlavní činnosti v těch činnostech, kde příjmy jsou větší než náklady  Komerční výnosy z doplňkové činnosti PO  Příjmy z prodeje majetku, kde příjmy jsou vyšší než náklady  Příjmy z úroků, které nejsou z běžných účtů

8 Hospodaření nepodnikatelských organizací 8 Nepodnikatelské subjekty a DPPO Předmětem daně z příjmu nejsou:  Příjmy z hlavní činnosti ( pokud v jednotlivé dílčí činnosti nebylo dosaženo zisku)  Příjmy získané děděním a darováním  Příjmy ze státních dotací a jiných forem státní podpory a od dotací USC  Příjmy z úroků na běžných účtech Odpočty od základu daně – specifická odpočitatelná položka ve výši 30 % ze základu daně nebo 300 tis. Kč, max. 1 mil. Kč, pokud prokáží, že tyto prostředky použijí ke krytí nákladů, které nejsou předmětem daně

9 Hospodaření nepodnikatelských organizací 9 Plátce DPH Plátce daně – osoba povinná k dani s obratem vyšším než 1 mil. Kč za 12 měsíců Osoba osvobozená od uplatňování daně Osoba povinná k dani  Fyzická osoba  Právnická osoba  Právnická osoba, která nebyla zřízena k podnikání pokud uskutečňuje ekonomickou činnost ( činnost výrobců, obchodníků….)

10 Hospodaření nepodnikatelských organizací 10 Plnění osvobozené od daně Stát, kraje, obce, veřejné subjekty při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se nepovažují za osoby povinné k dani, ani pokud za to přijímají úhradu Osvobozená plnění  Poštovní služby, rozhlas, televize, finanční a pojišťovací činnosti, výchova a vzdělávání, zdravotnické služby, sociální pomoc ….

11 Hospodaření nepodnikatelských organizací 11 Příklad - účtování daní

12 Hospodaření nepodnikatelských organizací 12 Účtování dotací u podnikatelů  34 – Dotace ze státního rozpočtu  Dotace – nenávratný příjem peněžních prostředků  Dotace představují účelové prostředky na: –na úhradu nákladů – provozní dotace – účet 648 – Ostatní provozní výnosy –na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a ne jeho technické zhodnocení – investiční dotace – účet 04. Pořízení hmotných a nehmotných aktiv. Taková dotace snižuje pořizovací cenu tohoto majetku.

13 Hospodaření nepodnikatelských organizací 13 Účtování dotací u PO  Dotace – příspěvky na provoz ze SR a od zřizovatele (USC) představují závazky vůči příslušnému orgánu – 346, 348 (nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem) a účtují se do výnosů PO (691 provozní dotace)  Nedočerpané provozní prostředky představují závazek vůči příslušnému rozpočtu – 347,349 (vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem)  Investiční dotace – účtují se jako příjem do fondu reprodukce (916) a z něj se pořizuje DM

14 Hospodaření nepodnikatelských organizací 14 Finanční vztahy příspěvkové organizace k veřejnému rozpočtu  Příspěvek na činnost organizace  Účelové dotace  Dotace zřizovatele na investice  Individuální dotace ze SR na vybrané investice (ISPROFIN)  Odvody do rozpočtu zřizovatele: –z provozu (pokud výnosy převyšují náklady) –z odpisů

15 Hospodaření nepodnikatelských organizací 15 34 – Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování (vyhl. 505/2002 Sb.)  341 – daň z příjmů  342 – ostatní přímé daně  343 – DPH  345 – ostatní daně a poplatky  346 – nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR  347 - vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se SR  348 – nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem USC  349 – vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků a rozpočtem USC

16 Hospodaření nepodnikatelských organizací 16 Financování provozních nákladů Vyrovnaný rozpočet Příspěvek na provoz od zřizovatele: Inkaso provozní dotaceBÚ (241)Dotace(346) Zúčtování provozní dotaceDotace (346)Výnosy(691) Odvod z provozu: pokud rozpočtované výnosy přesahují rozpočtované náklady (účet vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem)

17 Hospodaření nepodnikatelských organizací 17 Příklad - účtování dotací


Stáhnout ppt "Hospodaření nepodnikatelských organizací 1 Daně, dotace."

Podobné prezentace


Reklamy Google