Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodaření nepodnikatelských organizací Garant předmětu: prof.Ing.Miroslav Nejezchleba, CSc. Přednášející: Ing. Milana Otrusinová, Ph.D. Počet kreditů:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodaření nepodnikatelských organizací Garant předmětu: prof.Ing.Miroslav Nejezchleba, CSc. Přednášející: Ing. Milana Otrusinová, Ph.D. Počet kreditů:"— Transkript prezentace:

1 Hospodaření nepodnikatelských organizací Garant předmětu: prof.Ing.Miroslav Nejezchleba, CSc. Přednášející: Ing. Milana Otrusinová, Ph.D. Počet kreditů: 3 klasifikovaný zápočet

2 2 Přehled probírané látky  Základní legislativa – právní úprava v ČR  Specifika v účetnictví neziskových organizací (DM, fondy, dotace, výkaznictví, finanční účty USC)  Daně nepodnikatelských organizací  Hospodaření příspěvkových organizací (hlavní a vedlejší činnost, vícezdrojové financování, rozpočtová pravidla, normativy, finanční kontrola, veřejné zakázky)  Hlavní zásady finančního řízení v nevýdělečných organizacích (rozpočty, kalkulace, plánování, finanční analýza, vnitřní kontrolní systém, interní audit, fundraising, evaluace, dluhová služba USC)  Specifika odměňování a mezd ve veřejných službách a správě

3 3 Cíl výuky Specifika hospodaření a ekonomického řízení organizací, které nebyly založeny za účelem dosahování zisku, větší pozornost je věnována organizacím veřejného sektoru.

4 4 Finanční hospodaření a řízení neziskového veřejného sektoru

5 5 Doporučená literatura  Základní legislativní normy (České účetní standardy, Vyhlášky MF č. 504/2002 Sb. a č. 505/2002 Sb., v aktuálním znění, zákony ….)  OTRUSINOVÁ, M. Účetnictví pro veřejnou správu. Zlín: UTB FaME, 2007  PETRLÍKOVÁ, B.: Účetní souvztažnosti nevýdělečných organizací, Praha, 2005  REKTOŘÍK, J.: Organizace neziskového sektoru, Ekopress, 2004  NOVÁKOVÁ, Š., Účetnictví státní správy a samosprávy, Praha: 2006  Abeceda účetnictví pro USC, PO, SF a OSS, ANAG, 2005  SVOBODOVÁ, J., ŠAFRÁNEK.Z., Účtová osnova, České účetní standardy pro USC, PO, SF a OSS  Nevýdělečné organizace (daně a právo), ASPI, 2005  KRAFTOVÁ, I., Finanční analýza municipální firmy, Praha, 2002

6 6 Požadavky k zápočtu Klasifikovaný zápočet:  Písemný závěrečný test - minimální úspěšnost 60%  (Student má k dispozici 1 řádný a 2 opravné termíny)  Seminární práce  Referát

7 7 Neziskový sektor Funkce – primární: hlavní poslání - sekundární: funkce personální, provozní, správní ….  Veřejný realizace výkonu veřejné správy  Soukromý mimo dosah veřejné správy Uspokojování potřeb občanů v oblastech:  Vzdělávání  Kultura  Zdravotnictví  Sociální služby  Charita  Životní prostředí  Veřejná správa

8 8 Vymezení neziskové organizace Definice dle zákona o dani z příjmu (zákon č. 586/1992 Sb ) organizace charakteru právnické osoby, která nebyla zřízena nebo založena za účelem podnikání:  zájmová sdružení právnických osob,  občanská sdružení včetně odborových organizací,  politické strany a hnutí,  státem uznávané církve a náboženské společnosti,  nadace a nadační fondy,  obce,  kraje,  organizační složky státu a územních samosprávných celků,  příspěvkové organizace,  státní fondy,  obecně prospěšné společnosti,  veřejné vysoké školy.

9 9 Zakládací či zřizovací listina Detailně rozpracované poslání organizace (formulace závisí na konkrétní organizaci a jejím specifickém charakteru) Náležitosti zřizovací listiny:  Název zřizovatele  Název, sídlo a IČ organizace  Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti  Vymezení majetku a majetkových práv a povinností  Okruhy doplňkové činnosti

10 10 Legislativní úprava účetnictví  Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.  v aktuálním znění  Vyhlášky MF č. 500/2002 Sb. – 506/2002 Sb., kterými se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro různé typy účetních jednotek  České účetní standardy (platnost od 1.1.2004)  Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.  v aktuálním znění  Ostatní daňové zákony  Obchodní zákoník

11 11 Současná právní úprava účetnictví v ČR Zákon o účetnictví Prováděcí vyhlášky MF:  500/2002 Sb. – pro podnikatele  501/2002 Sb. - banky a jiné finanční instituce  502/ 2002 Sb. – pojišťovny  503/ 2002 Sb. – zdravotní pojišťovny  504/ 2002 Sb, - nevýdělečné organizace (polické strany, hnutí, občanská sdružení, neziskové organizace)  505/2002 Sb. – územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy, organizační složky státu  506/2002 Sb. – Fond národního majetku ČR a Pozemkový fond České účetní standardy Vnitřní směrnice účetní jednotky

12 12 České účetní standardy  České účetní standardy pro podnikatele  České účetní standardy pro finanční instituce  České účetní standardy pro pojišťovny  České účetní standardy pro zdravotní pojišťovny  České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání  České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS

13 13 Směrná účtová osnova pro podnikatele (vyhl. 500/2002 Sb.) 0 Dlouhodobý majetek 1Zásoby 2Finanční účty 3Zúčtovací vztahy 4Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 5Náklady 6Výnosy 7Závěrkové a podrozvahové účty 8,9 Vnitropodnikové účetnictví

14 14 Směrná účtová osnova pro nevýdělečné organizace (vyhl. 504/2002 Sb.) 0 Dlouhodobý majetek 1Zásoby 2Finanční účty 3Zúčtovací vztahy 4(volná) 5Náklady 6Výnosy 7,8 Vnitroorganizační účetnictví 9Vlastní jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé úvěry a půjčky, závěrkové a podrozvahové účty

15 15 Směrná účtová osnova pro USC, PO, SF a OSS ( vyhl. 505/2002 Sb.) 0 Dlouhodobý majetek 1Zásoby 2Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu OSS, k rozpočtu USC a rozpočtové a ostatní finanční účty 3Zúčtovací vztahy 4Náklady organizačních složek státu a územních samosprávných celků 5Náklady USC na hospodářskou činnost a náklady PO 6Výnosy z hospodářské činnosti USC a z činnosti PO 7,8 Vnitroorganizační účetnictví 9Fondy, výsledek hospodaření, dlouhodobé úvěry a půjčky, rezervy, závěrkové a podrozvahové účty

16 16 Základní účetní výkazy 1.Rozvaha (bilance) – vymezuje základní strukturu aktiv a pasiv 2.Výkaz zisku a ztráty – porovnává náklady a výnosy během účetního období 3.Přehled o peněžních tocích (cash flow) – informuje o změnách ve finanční situaci, dává přehled o tvorbě a použití peněžních prostředků za dané období

17 17 Neziskové organizace Kritérium zakladatele:  Organizace založené veřejnou správou (státní správou nebo samosprávou) – Veřejnoprávní organizace  Organizace založené soukromou fyzickou nebo právnickou osobou – Soukromoprávní organizace  Veřejnoprávní instituce – výkon účelu veřejné služby je dán jako povinnost ze zákona (veřejná vysoká škola)

18 18 Neziskové organizace Státní neziskové Nestátní neziskové organizaceorganizace ● Fondy● Nadace a nadační fondy ● Státní fondy● Obecně prospěšné společnosti ● Příspěvkové organizace● Společenství vlastníků jednotek ● Územní samosprávné celky● Sdružení ● Organizační složky● Politické strany a hnutí ● Církve a náboženské spolky ● Vysoké školy ● Ostatní nevýdělečné organizace

19 19 Neziskové organizace Kritérium právně organizační normy:  Organizace založené dle z. č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) a č. 250/2000 Sb. (rozpočtová pravidla územních rozpočtů)  Organizace založené podle ostatních zákonů platných pro neziskové organizace  Organizace založené dle z. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník)

20 20 Neziskové organizace Kritérium financování – členění organizací:  Financované zcela z veřejných rozpočtů (OS státu a územních celků)  Financované zčásti z veřejných rozpočtů – na příspěvek mají legislativní nárok (příspěvkové organizace, občanská sdružení, církve, politické strany)  Financované z různých zdrojů – dary, sbírky, sponzoring, granty, vlastní činnost  Financované z výsledků realizace svého poslání

21 21 Neziskové organizace Charakteristické znaky:  Právnické osoby (s výjimkou organizačních složek státu)  Nejsou založeny za účelem podnikání a produkce zisku  Uspokojují konkrétní potřeby občanů a komunit  Mohou, ale nemusí být financovány z veřejných rozpočtů

22 22 Mezinárodní klasifikace neziskových organizací (ICNPO):  Kultura, sport, volný čas  Vzdělávání a výzkum  Zdravotnictví  Sociální služby  Komunitní rozvoj a bytové hospodářství  Občanskoprávní osvěta a politické organizace  Filantropie  Nadace  Náboženství a církve  Odbory a profesní spolky  Nespecifikované činnosti

23 23 Odvětvová klasifikace nevýrobních ekonomických činností (OKEČ ČR)  92 Rekreační, kulturní a sportovní činnost  80 Školství  73 Výzkum  85.1 Zdravotnictví  75Sociální služby  Činnost společenských organizací (odbory, politické strany, církve a profesní spolky)  Ostatní osobní služby

24 24 Základní ekonomické subjekty ve veřejném sektoru  Organizační složky státu.  Organizační složky územního samosprávného celku  Příspěvkové organizace státu.  Příspěvkové organizace územního samosprávného celku

25 25 Organizační složky státu  OSS hospodaří s prostředky státního rozpočtu, které jí stanoví správce kapitoly v rámci rozpočtu kapitoly.  Její příjmy jsou příjmy SR a výdaje jsou výdaje SR.  OSS tvoří dva peněžní fondy:  Rezervní fond  Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

26 26 Organizační složky územního samosprávného celku (obce,kraje)  OS hospodaří jménem svého zřizovatele a není účetní jednotkou  Rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu zřizovatele  Pracovníci OS jsou zaměstnanci zřizovatele

27 27 Příspěvkové organizace jako součást veřejného sektoru Právnická osoba Zřizovatel:  Územně samosprávný celek  Stát Státní správa:  Organizační složky státu bez právní subjektivity ale s povinnostmi účetní jednotky  (ministerstva, NKU, kancelář prezidenta...)  Organizační složky organizačních složek státu (finanční úřady, …) – účetní jednotky  Příspěvkové organizace (státní) Samospráva:  Územní samosprávné celky (obce, kraje, města)  Příspěvkové organizace (zřizované USC)

28 28 Příspěvkové organizace státu PO hospodaří s peněžními prostředky získanými hlavní činností a s peněžními prostředky přijatými ze SR pouze v rámci finančních vztahů stanovených zřizovatelem. PO tvoří tyto peněžní fondy:  Rezervní fond  Fond reprodukce majetku  Fond odměn  Fond kulturních a sociálních potřeb

29 29 Příspěvkové organizace územních samosprávných celků  Obce a kraje zřizují příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu.  PO jsou napojeny na rozpočet svého zřizovatele finančním vztahem, kterým je buď příspěvek nebo odvod. Peněžní fondy příspěvkových organizací:  Rezervní fond  Investiční fond  Fond odměn  Fond kulturních a sociálních potřeb

30 30 Příspěvková organizace Hospodaří:  s prostředky získanými vlastní činností,  s prostředky finančních fondů,  s prostředky získanými doplňkovou činností,  s příspěvky a dary od fyzických a právnických osob  s finančními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele,  s peněžními prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů, grantů, ze zahraničí Příspěvek na provoz – rozdíl mezi vlastními výnosy a celkovými náklady

31 31 Finanční vztahy ke zřizovateli Důsledné oddělení:  investiční prostředky  provozní prostředky  Hlavní činnost  Doplňková činnost

32 32 Investiční prostředky ze státního rozpočtu Žádost na MF ČR: o finanční podporu dle vyhlášky MF č. 560/2006 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku: ISPROFIN – Informační Systém PROgramového FINancování (manažerský systém pro řízení a kontrolu čerpání položek státního rozpočtu)


Stáhnout ppt "Hospodaření nepodnikatelských organizací Garant předmětu: prof.Ing.Miroslav Nejezchleba, CSc. Přednášející: Ing. Milana Otrusinová, Ph.D. Počet kreditů:"

Podobné prezentace


Reklamy Google