Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2015. Struktura příjmů MČ Brno-Kohoutovice 1. Příjmy z veřejných rozpočtů o příjmy ze státního rozpočtu - postoupené.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2015. Struktura příjmů MČ Brno-Kohoutovice 1. Příjmy z veřejných rozpočtů o příjmy ze státního rozpočtu - postoupené."— Transkript prezentace:

1 Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2015

2 Struktura příjmů MČ Brno-Kohoutovice 1. Příjmy z veřejných rozpočtů o příjmy ze státního rozpočtu - postoupené příjmy státu na prováděný výkon státní správy o příjmy z rozpočtu města Brna - postoupené příjmy města Brna ze státního rozpočtu dle rozpočtového určení daní pro statutární město Brno o příjmy MČ Brno-Kohoutovice z vlastní činnosti - příjmy z činností MČ, které sama vykonává pověřením Statutu města Brna 2. Použití vlastních finančních prostředků o příjmy z výnosů vlastnictví obecních bytů (použité ve výdajích na investice do bytového fondu ve stejné výši) o finanční prostředky z minulých let, disponibilní na běžných účtech MČ (účtová třída 8)

3 1. Příjmy z veřejných rozpočtů Pozn.: bez zapojení vlastních zdrojů Jedná se o příjmy veřejných rozpočtů:  postoupené příjmy státního rozpočtu,  postoupené příjmy státního rozpočtu městu Brnu (dle zákona o rozpočtovém určení daní),  vlastní příjmy městské části z činností, dle Statutu města Brna

4 2. Použití vlastních prostředků Převod z vedlejší hospodářské činnosti do rozpočtu: výdaje na investice do bytového fondu jsou realizovány prostřednictvím rozpočtu, proto jsou tyto prostředky převáděny z finančního plánu VHČ do rozpočtu, v souladu se Statutem města Brna může použít MČ do svého rozpočtu z VHČ částku do 10% ze zisku, částku větší může MČ použít z bytového hospodářství do rozpočtu jen s předchozím souhlasem ZMB, daň z příjmů právnických osob z VHČ – je příjmem rozpočtu MČ bez jakékoliv účelovosti a zapojuje se do rozpočtu při finančním vypořádání předchozího roku. Převod z uspořených prostředků na běžných účtech: kladný zůstatek finančních prostředků na účtové třídě 8, jedná se o uspořené peníze z minulých let, které nebyly použity ve výdajích (neúčelové dotace, zůstatky z finančního vypořádání minulých let, atd.) V návrhu rozpočtu na rok 2015:  3 500 tis. Kč – 10% ze zisku r. 2013 POUŽITÍ NA: a)1 500 tis. Kč spolufinancování 7.etapy regenerace sídliště b)2 000 tis. Kč rozšíření kapacity MŠ na ZŠ a MŠ Chalabalova 2.  10 000 tis. Kč ze zisku VHČ předchozích let POUŽITÍ NA:  rekonstrukce výtahů v bytových domech V návrhu rozpočtu na rok 2015:  3 554 tis. Kč neuhrazené prostředky na rekonstrukce výtahů, zahájených v roce 2014,  500 tis. Kč převod z roku 2014 na parkoviště Stamicova  150 tis. převod z roku 2014 na výměnu dveří a oken MŠ Adélka,  2 000 tis. Kč na přípravné práce včetně zpracování projektové dokumentaci výstavby společenského centra,  490 tis. Kč na úhradu rozdílu mezi příjmy a výdaji rozpočtu.

5 Příjmy MČ Brno-Kohoutovice (celkem - použité při sestavování rozpočtu na rok 2015) Celkem příjmy: 60 584 tis. Kč údaje v tis. Kč

6 Výdaje městské části Nezbytné: provoz budov v majetku obce, zajištění výkonu státní správy, zajištění výkonu činnosti samosprávy, výkon činností, určených Statutem města Brna. Potřebné: opravy a údržba veřejného majetku: -výsadby zeleně, -opravy a nemovitého majetku, -opravy komunikací, -obnova zařízení veřejných hřišť a sportovišť, veřejná a společenská činnost, - hody, ples, vánoční akce, atd., dotace sportovních a volnočasových aktivit. Investiční: rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku, nové realizace investic, -budovy občanské vybavenosti, školy, - veřejný mobiliář, hřiště, dopravní stavby, -chodníky, -parkoviště, investice bytového fondu.

7 Výdaje nezbytné státní správa, samospráva, činnosti MČ dle Statutu města Brna údržba komunikací a ploch2 855tis.Kč údržba chodníků a opravy2 736tis.Kč údržba zeleně3 101tis. Kč odpadové hospodářství (koše)961tis. Kč školy10 550tis. Kč CVČ530tis. Kč činnost a odměny samosprávy3 035tis. Kč mzdy zaměstnanců úřadu12 169tis. Kč provoz úřadu2 707tis. Kč provoz budov úřadu, energie, opravy1 258Tis.Kč Celkem: 39 902 tis.Kč

8 Potřebné výdaje 2 907 tis. Kč poskytnuté dotace a příspěvky376 tis. Kč KK a kronika346 tis. Kč akce samosprávy (ples, vítání občánků, důchodci)190 tis. Kč údržba a opravy hřišť445 tis. Kč regenerace sídliště1550 tis. Kč

9 Změny rozpočtu během roku Jedná se o schvalování změny rozpočtu v průběhu roku formou rozpočtových opatření. Rozdělení na: Změny rozpočtu, v souvislosti s přijetím finančních prostředků z jiných rozpočtů Změny rozpočtu při neočekávaných příjmech a jejich zapojení do výdajů nebo při hrozbě rozpočtového schodku Změny rozpočtu v souvislosti s finančním vypořádání předchozího roku:  Příjmy z rozpočtu města Brna, dotace  Kladný hospodářský výsledek předchozího roku,  zapojení zisku z VHČ. Změny rozpočtu při změně závazných ukazatelů vůči jiným osobám

10 Zdroje rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice během rozpočtového roku Příjmy MČ nad očekávaný rozpočet:  pokuty, penále,  změny nájmu a příjmů z majetku Dotace státního rozpočtu:  dotace na regeneraci sídliště,  dotace na výstavbu bytů,  další dotace, vypisované jednotlivými ministerstvy. Dotace města Brna:  dotace na vybavení škol (dle rozpočtu města Brna),  dotace na akce zařazené v rozpočtu města Brna. Dotace Jihomoravského kraje:  vypisované dotace JmK účelově na různé oblasti. Dotace z fondů EU:  dotace tematicky vypisované na různé oblasti. Použití příjmů z VHČ:  nerozdělený zisk z vedlejší hospodářské činnosti z minulých let.

11 Finanční plán hospodářské činnosti Výnosy  vybrané nájemné z bytů a nebytových prostor  předplacené nájemné  Poplatky z prodlení  Ostatní – úroky, platby  Výnosy z transferů Náklady  Správa bytových domů  Administrativní správa vlastníka  Opravy a udržování domů a bytů  Služby spojené s údržbou domů  Ostatní finanční náklady  Odpisy majetku nájemné - byty70000 tis. Kč předplacené nájemné24 tis. Kč nájemné- nebytové prostory826 tis. Kč penále450 tis. Kč úroky100 tis. Kč ostatní výnosy100 tis. Kč Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 620 tis. Kč Celkem: 72120 tis. Kč spotřeba materiálu200 tis. Kč spotřeba energie330 tis. Kč opravy a udržování42 000 tis. Kč ostatní služby8 800 tis. Kč mzdové náklady2 900 tis. Kč zákonné pojištění850 tis. Kč ostatní daně a poplatky200 tis. Kč ostatní a finanční náklady550 tis. Kč odpisy dlouhodobého majetku8 830 tis. Kč tvorba opravných položek300 tis. Kč odpis pohledávky300 tis. Kč náklady z dlouhodobého majetku300 tis. Kč Celkem: 65 560 tis. Kč

12 Plán oprav a udržování bytového fondu 1.Opravy technických zařízení domů. 2.Běžná údržba. 3.Havarijní služba. 4.Výměny zařizovacích předmětů. 5.Měření spotřeby médií. 6.Výměny bytových jader. 7.Opravy škod (vystěhování nájemců, vandalizmus, atd.).

13 Děkuji za pozornost přeji hodně trpělivosti při orientaci v rozpočtu městské části Ladislav Macek 12/2014


Stáhnout ppt "Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2015. Struktura příjmů MČ Brno-Kohoutovice 1. Příjmy z veřejných rozpočtů o příjmy ze státního rozpočtu - postoupené."

Podobné prezentace


Reklamy Google