Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Financování sociálních služeb – vyrovnávací platba 3.6.2015 Ing. Hana Doleželová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Financování sociálních služeb – vyrovnávací platba 3.6.2015 Ing. Hana Doleželová,"— Transkript prezentace:

1 Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Financování sociálních služeb – vyrovnávací platba 3.6.2015 Ing. Hana Doleželová, Ph.D.

2 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Povaha poskytování sociálních služeb Sociální služby spadají do kategorie služeb obecného hospodářského zájmu  Sdělení Komise č. 2012/C 8/02 o použití pravidel EU v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu  Dopis předsedy ÚOHS ministryni práce a sociálních věcí č.j.: ÚOHS-C 10/2013-4620/2013/420/TEh ze dne 29.3.2013

3 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Povaha poskytování sociálních služeb Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ):  Každá ekonomická činnost, která spadá pod závazek veřejné služby, tzn. závazek poskytovatele, který jej přijal ve veřejném zájmu a který by jej jinak pro jeho ekonomickou nevýhodnost nepřijal (nebo přijal pouze z části).  Za závazek poskytovateli může být poskytnuta veřejná podpora (např. finanční z veřejných rozpočtů)  Je dán zájem EU/členského státu, aby byly (ko)financovány z veřejných zdrojů.

4 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Veřejná podpora Není veřejnou podporou  Veřejná zakázka s otevřeným zadávacím řízením  V režimu „de minimis“ (200 tis. EUR za poslední 3 roky)  V režimu „de minimis“ pro SOHZ (rozšířené, až 500 tis. EUR za poslední 3 roky) Je veřejnou podporou slučitelnou s vnitřním trhem EU  S pověřením k výkonu SOHZ formou vyrovnávací platby

5 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Veřejná podpora a MPSV Novela zákona o sociálních službách (č. 254/2014 Sb.) – od 1.1.2015:  Upravuje proces tvorby a obsah střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb  Přesněji zakotvuje kompetence zadavatelů (kraj, obec, MPSV) v procesu plánování  Přenáší pravomoc a odpovědnost za financování sociálních služeb z prostředků státního rozpočtu na kraje Od roku 2016 povinnost pro ČR financovat sociální služby formou vyrovnávací platby – dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU.

6 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Veřejná podpora a MPSV Zásady pro dotační řízení 2016 (z kapitoly 313 státního rozpočtu) by měly dle MPSV obsahovat minimálně následující:  popis způsobu (mechanismu) stanovení krajské sítě sociálních služeb, včetně její aktualizace,  popis výpočtu vyrovnávací platby na sociální službu - parametrů pro výpočet vyrovnávací platby,  popis mechanismu poskytnutí vyrovnávací platby poskytovateli sociální služby, včetně harmonogramu její výplaty poskytovatelům služeb,  popis mechanismu pro kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby a opatření k zamezení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby. (stejně tak i pro IP kraje)

7 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Veřejná podpora a MPSV Předpokladem:  stanovená krajská síť sociálních služeb (součást SPRSS, vícestupňová)  dle předpokladů MPSV má být pro služby v síti „jednotné“ pověření k výkonu SOHZ (formou smlouvy o závazku veřejné služby) – přistoupení ostatních zadavatelů služeb (obce) a poskytovatelů finanční podpory k tomuto pověření (pověření na IČ a identifikátory)  jednotný způsob výpočtu vyrovnávací platby pro všechny služby v krajské síti

8 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vyrovnávací platba Obecně:  VP = pokrytí čistých nákladů vynaložených při plnění závazků veřejné služby.  VP slouží jako kompenzace poskytovateli sociální služby, tzn. celková výše prostředků z veřejných rozpočtů (včetně prostředků z ESF), kterou sociální služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby (k dokrytí svých provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.

9 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vyrovnávací platba  V případě jednotného pověření ze strany kraje, je kraj orgánem, který musí zamezit vzniku nadměrné vyrovnávací platby.  Po ukončení dotačního roku bude provedeno „vyúčtování“ a posouzení vyrovnávací platby na úrovni kraje – posouzení veškerých nákladů a zdrojů ve vztahu k základním činnostem sociální služby (jejichž realizací je poskytovatel pověřen v rámci závazku veřejné služby).  Případná nadměrná vyrovnávací platba musí být vrácena do rozpočtu pověřovatele (kraje).

10 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

11 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vyrovnávací platba – provozní náklady  Limit maximálně přípustných provozních nákladů k adekvátnímu poskytování služby Na základě mediánu nákladů pro druh služby (dle cílové skupiny, kapacity) za předchozí období + inflace (1 %) Možnost individuálního navýšení  Maximální poměr pracovníků v přímé péči a ostatních pracovníků Na základě výstupů projektu „Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“  Maximální strop pro správní režii (12 % celkových nákladů), nájemné, osobní náklady

12 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vyrovnávací platba Investiční náklady budou považovány za oprávněné, pokud budou promítnuty ve:  snížení provozních nákladů (úspory spojené s provedenou investicí),  zvýšení kapacity služby,  nárůst personálního zabezpečení služby, příp. zvýšení mzdového ohodnocení pracovníků (max. do výše přípustného limitu),  jiné zdůvodněné zvýšení kvality poskytované služby.

13 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vyrovnávací platba Posouzení vyrovnávací platby:  Po ukončení dotačního roku a provedení účetní závěrky – nejpozději do 30.6. následujícího roku  Pro jednotlivé sociální služby (v pověření závazkem veřejné služby): Posouzení skutečných nákladů – do výše maximálně přípustných provozních nákladů + příp. investiční náklady Porovnání se skutečně obdrženými zdroji

14 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vyrovnávací platba Rozdíl mezi skutečnými zdroji a náklady v jednotlivých službách může být:  nulový – skutečné náklady související s poskytováním služby jsou ve stejné výši jako skutečné příjmy (zdroje) služby, nejedná se o nadměrnou vyrovnávací platbu,  záporný – skutečné náklady související s poskytováním služby jsou vyšší než skutečné příjmy (zdroje) služby, nejedná se o nadměrnou vyrovnávací platbu,  kladný – skutečné náklady související s poskytováním služby nižší než skutečné příjmy (zdroje) služby, může se jednat o nadměrnou vyrovnávací platbu. Tyto rozdíly u jednotlivých služeb jsou následně posuzovány společně v rámci jednoho pověřovacího aktu (za jednoho poskytovatele). Kladný výsledek i v rámci společného posouzení = nadměrná vyrovnávací platba VRACÍ SE DO ROZPOČTU POVĚŘOVATELE

15 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Dotační řízení MSK (kapitola MPSV) 2016 +  Obdobný mechanismus výpočtu dotace jako v předchozím roce.  Dotace je jedním ze zdrojů sociální služby a vstupuje do posouzení vyrovnávací platby.  Dotaci může obdržet pouze registrovaná sociální služba zařazená v základní síti sociálních služeb MSK, s pověřením k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu.

16 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Financování sociálních služeb – vyrovnávací platba 3.6.2015 Ing. Hana Doleželová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google