Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele o finanční podporu OP VVV – výzva Gramotnosti Praha, 9. února 2016 Mgr. Jakub Krátký.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele o finanční podporu OP VVV – výzva Gramotnosti Praha, 9. února 2016 Mgr. Jakub Krátký."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele o finanční podporu OP VVV – výzva Gramotnosti Praha, 9. února 2016 Mgr. Jakub Krátký

2 Základní informace k výzvě 2

3 Obsah semináře I.Základní informace k výzvě II.Metodický výklad výzvy III.Finanční řízení IV.MS 2014+ V.Schvalovací proces + hodnoticí kritéria 3

4 Dokumentace k výzvě - Výzva - Příloha č. 1 – Indikátory - Příloha č. 2 – Hodnoticí kritéria - Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část - Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část - Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory 4

5 Základní informace k výzvě - Identifikace výzvy - Časové nastavení výzvy - Finanční alokace - Míra podpory a podmínky spolufinancování - Veřejná podpora - Oprávnění žadatelé a partneři - Příjem žádostí o podporu 5

6 Identifikace výzvy -číslo výzvy v informačním systému: 02_16_012 -Prioritní osa: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání -Investiční priorita: 3 – Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové -Specifický cíl: 1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání 6

7 Druh výzvy: kolová - soutěžní typ výzvy, kde jsou projekty porovnávány mezi sebou; podporu obdrží projekty, které splní podmínky výzvy, a to v pořadí od nejlepšího podle výsledku věcného hodnocení Model hodnocení: jednokolový -veškeré údaje nutné pro hodnocení jsou žadatelem předloženy v jeden okamžik v rámci jedné žádosti o podporu; následně probíhá proces schvalování projektů Typ podporovaných projektů: individuální projekt 7

8 Časové nastavení výzvy -datum zveřejnění výzvy na webových stránkách: 3. 12. 2015 -datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 21. 1. 2016 -datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 1. 2016 8

9 -datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 3. 2016 do 14 hodin -nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022 - minimální délka trvání projektu: 24 měsíců -maximální délka trvání projektu: 36 měsíců 9

10 Forma podpory -Alokace na výzvu: 380 mil. Kč -Min. výše celkových způsobilých výdajů: 5 mil. Kč -Max. výše celkových způsobilých výdajů: 60 mil. Kč. -Fond: Evropský sociální fond -Způsob financování: Ex - ante 10

11 Výše 1. zálohové platby: Maximálně 30% celkových způsobilých výdajů projektu, výše první zálohové platby bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory. 11

12 Míra podpory a podmínky spolufinancování: Rozpady zdrojů financování jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.1.5. V případě, že žadatelem je právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaná ve školském rejstříku a nezřízená organizačními složkami státu, je spolufinancování z vlastních zdrojů žadatele stanoveno na 0 % celkových způsobilých výdajů. 12

13 Specifikace míry rozpadu mezi méně a více rozvinutými regiony jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.1.5. Veřejná podpora: Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. Informace o podpoře v režimu de minimis: nerelevantní. 13

14 Oprávnění žadatelé -Veřejné vysoké školy, uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka -Soukromé vysoké školy, uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka (o.p.s., s.r.o., a.s.) 14

15 - Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo školství, nebo vzdělávání, školení a osvěty (soukromoprávní neziskové organizace): spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace nebo nadační fond, registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba. 15

16 16 -Školy zřizované organizačními složkami státu (právnická osoba vykonávající činnost školy zapsaná ve školském rejstříku) kromě mateřských škol. -Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení zapsaného ve školském rejstříku) kromě mateřských škol. -Příspěvkové organizace, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (kromě všech právnických osob vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku).

17 Vymezení partnerství: Partnerství není povinné. Partnerství je dovoleno vytvářet s následujícími subjekty: -Veřejné vysoké školy, uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka -Soukromé vysoké školy, uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka (o.p.s., s.r.o., a.s.) 17

18 18 Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo školství, nebo vzdělávání, školení a osvěty (soukromoprávní neziskové organizace): spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace nebo nadační fond, registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba.

19 19 -Školy zřizované organizačními složkami státu dle školského zákona (právnická osoba vykonávající činnost školy zapsaná ve školském rejstříku) kromě mateřských škol. -Školy a školská zařízení, která nejsou zřízená organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení zapsaného ve školském rejstříku) kromě mateřských škol.

20 20 -Příspěvkové organizace, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (kromě všech právnických osob vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku). -Organizace realizující programy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (s osvědčením o způsobilosti – akreditací MŠMT).

21 S jinými subjekty není možné uzavírat v této výzvě partnerství. Podmínky oprávněnosti žadatele a partnera jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.1. 21

22 Územní zaměření: Přípustné místo dopadu realizace operace, typ území dle Národního dokumentu pro územní dimenzi: Místo dopadu realizace - území méně rozvinutých regionů. Přípustné místo realizace: Projekt musí být realizován na území České republiky. Udržitelnost: nerelevantní. 22

23 Žádost o podporu a její přílohy Žádost o podporu – vyplňuje se elektronicky v IS KP14+ (další část semináře MS 2014+) Povinné přílohy – uvedeny v kapitole 18.10 Pravidel pro žadatele a příjemce, specifická část - Způsob doložení příloh k žádosti o podporu Nepovinné přílohy 23

24 Příjem žádostí o podporu Žádost o podporu je přijata ŘO OP VVV prostřednictvím IS KP14+ po její finalizaci žadatelem. Finalizaci je nutné provést do termínu uvedeného ve výzvě – 14. 3. 2016 do 14 hodin. Žádosti o podporu finalizované/registrované po termínu uvedeném ve výzvě nebudou přijaty do schvalovacího procesu. Rozhodujícím datem přijetí je datum finalizace žádosti v IS KP14+. 24


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele o finanční podporu OP VVV – výzva Gramotnosti Praha, 9. února 2016 Mgr. Jakub Krátký."

Podobné prezentace


Reklamy Google