Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele o finanční podporu OP VVV výzva Budování kapacit pro rozvoj škol I. Ing. Irena Havlová Praha, 12. února 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele o finanční podporu OP VVV výzva Budování kapacit pro rozvoj škol I. Ing. Irena Havlová Praha, 12. února 2016."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele o finanční podporu OP VVV výzva Budování kapacit pro rozvoj škol I. Ing. Irena Havlová Praha, 12. února 2016

2 Základní informace k výzvě 2

3 Obsah semináře I.Základní informace k výzvě II.Metodický výklad výzvy III.Finanční řízení IV.MS 2014+ V.Schvalovací proces + hodnoticí kritéria 3

4 Dokumentace k výzvě Výzva Příloha č. 1 – Indikátory Příloha č. 2 – Hodnoticí kritéria Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory 4

5 Základní informace k výzvě 1)Identifikace výzvy 2)Časové nastavení výzvy 3)Finanční alokace 4)Míra podpory a podmínky spolufinancování 5)Veřejná podpora 6)Oprávnění žadatelé a partneři 7)Územní zaměření 8)Příjem žádostí o podporu 5

6 1) Identifikace výzvy -číslo výzvy v informačním systému: 02_16_010 -Prioritní osa: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání -Investiční priorita: 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 6

7 SC 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ SC 2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledku žáků v klíčových kompetencích SC 5: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy, včetně posílení jejich relevance pro trh práce 7 Specifický cíl

8 Druh výzvy: kolová -soutěžní typ výzvy, kde jsou projekty porovnávány mezi sebou; podporu obdrží projekty, které splní podmínky výzvy, a to v pořadí od nejlepšího podle výsledku věcného hodnocení Model hodnocení: jednokolový -veškeré údaje nutné pro hodnocení jsou žadatelem předloženy v jeden okamžik v rámci jedné žádosti o podporu; následně probíhá proces schvalování projektů Typ podporovaných projektů: individuální projekt 8

9 -datum zveřejnění výzvy na webu MŠMT:3. 12. 2015 -datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 21. 1. 2016 -datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 1. 2016 9 2) Časové nastavení výzvy

10 -datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 3. 3. 2016 do 14 hodin -nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022 - minimální délka trvání projektu: 36 měsíců - maximální délka trvání projektu: 48 měsíců 10

11 -Alokace na výzvu: 700 mil. Kč -Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 mil. Kč -Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 50 mil. Kč -Fond: Evropský sociální fond -Způsob financování: Ex - ante 11 3) Finanční alokace

12 Výše 1. zálohové platby: Maximálně 25% celkových způsobilých výdajů projektu, výše první zálohové platby bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory. 12

13 Rozpady zdrojů financování jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.1.5. V případě, že žadatelem je právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaná ve školském rejstříku a nezřízená organizačními složkami státu, je spolufinancování z vlastních zdrojů žadatele stanoveno na 0 % celkových způsobilých výdajů. 13 4) Míra podpory a podmínky spolufinancování

14 Specifikace míry rozpadu mezi méně a více rozvinutými regiony jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.1.5. Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. Povinně volitelná aktivita 3. Příprava a rozvoj externích mentorů bude poskytnuta v rámci režimu de minimis (Pravidla pro žadatele a příjemce, kap. 15.2.). 14 5) Veřejná podpora

15 -Školy a školská zařízení nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení zapsaného ve školském rejstříku) kromě mateřských škol. -Školy zřizované organizačními složkami státu dle školského zákona (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy zapsané ve školském rejstříku) kromě mateřských škol 15 6) Oprávnění žadatelé

16 -Veřejné vysoké školy, uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka. -Soukromé vysoké školy, uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka (o.p.s., s.r.o., a.s.) 16 6) Oprávnění žadatelé

17 17 6) Oprávnění žadatelé -Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo školství, nebo vzdělávání, školení a osvěty (soukromoprávní neziskové organizace): spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace nebo nadační fond, registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba.

18 -Příspěvkové organizace, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (kromě všech právnických osob vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku). Počet žádostí o podporu za instituci oprávněného žadatele není omezen. 18 6) Oprávnění žadatelé

19 Další podmínky oprávněnosti žadatele a partnera jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.1., například: -žadatel/partner má sídlo na území ČR -žadatel/partner není v úpadku -bezdlužnost žadatele/partnera -trestní bezúhonnost žadatele/partnera 19 6) Oprávnění žadatelé

20 -roční obrat organizace/společnosti žadatele dosahuje alespoň 30% hodnoty částky způsobilých výdajů projektu uvedených v žádosti o podporu -povinnost prokazovat výši obratu se nevztahuje na žadatele zapsané do Rejstříku škol a školských zařízení, na organizační složky státu a na subjekty uvedené v příloze č. 1 a 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. 20 6) Oprávnění žadatelé

21 Partnerství je v této výzvě nepovinné. Podmínky oprávněnosti žadatele a partnera jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.1. Partnerství je dovoleno vytvářet pouze s následujícími subjekty: -Školy a školská zařízení 21 6) Vymezení partnerství

22 -Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo školství, nebo vzdělávání, školení a osvěty (soukromoprávní neziskové organizace): spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace nebo nadační fond, registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba. 22 6) Vymezení partnerství

23 -Veřejné vysoké školy uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka. -Soukromé vysoké školy, uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka (o.p.s., s.r.o., a.s.). -Příspěvkové organizace 23 6) Vymezení partnerství

24 Přípustné místo dopadu realizace operace, typ území dle Národního dokumentu pro územní dimenzi: Místo dopadu realizace je území České republiky, včetně hlavního města Prahy, území méně rozvinutých regionů i více rozvinutých regionů. Přípustné místo realizace: Projekt musí být realizován na území České republiky. Udržitelnost: nerelevantní. 24 7) Územní zaměření

25 Žádost o podporu – vyplňuje se elektronicky v IS KP14+ (další část semináře MS 2014+) Povinné přílohy – uvedeny v kapitole 18.10 Pravidel pro žadatele a příjemce, specifická část - vč. způsobu doložení příloh k žádosti o podporu Nepovinné přílohy 25 8) Žádost o podporu a její přílohy

26 Příjem žádostí o podporu Žádost o podporu je přijata ŘO OP VVV prostřednictvím IS KP14+ po její finalizaci žadatelem. Finalizaci je nutné provést do termínu uvedeného ve výzvě – 3. 3. 2016 do 14 hodin. Žádosti o podporu finalizované/registrované po termínu uvedeném ve výzvě nebudou přijaty do schvalovacího procesu. Rozhodujícím datem přijetí je datum finalizace žádosti v IS KP14+. 26


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele o finanční podporu OP VVV výzva Budování kapacit pro rozvoj škol I. Ing. Irena Havlová Praha, 12. února 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google