Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele o finanční podporu OP VVV výzva ESF výzva pro vysoké školy Mgr. Helena Hořáková Praha, duben 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele o finanční podporu OP VVV výzva ESF výzva pro vysoké školy Mgr. Helena Hořáková Praha, duben 2016."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele o finanční podporu OP VVV výzva ESF výzva pro vysoké školy Mgr. Helena Hořáková Praha, duben 2016

2 Základní informace k výzvě 2

3 Dokumentace k výzvě Výzva Příloha č. 1 – Indikátory Příloha č. 2 – Hodnoticí kritéria Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory 3

4 1) Identifikace výzvy -Číslo výzvy v informačním systému: 02_16_015 -Prioritní osa: 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj -Investiční priorita: 1 – Zlepšení kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání 4

5 SC 1: Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce SC 2: Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio- ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů SC 4: Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol Typ podporovaných operací/ projektů: Individuální projekty 5 Specifický cíl

6 Druh výzvy: kolová -soutěžní typ výzvy, kde jsou projekty porovnávány mezi sebou; podporu obdrží projekty, které splní podmínky výzvy, a to v pořadí od nejlepšího podle výsledku věcného hodnocení Model hodnocení: jednokolový 6

7 -datum zveřejnění výzvy na webu MŠMT:17. 12. 2015 -datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 5. 2. 2016 -datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 5. 2. 2016 v 10 hodin -datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 8. 2016 ve 14 hodin 7 2) Časové nastavení výzvy

8 -nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022 - minimální délka trvání projektu: není stanovena - maximální délka trvání projektu: 72 měsíců 8

9 -Alokace na výzvu: 3 500 000 000 Kč -Fond: Evropský sociální fond -Způsob financování: Ex-ante, Ex-post pouze OSS -Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 500 000 Kč -Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 250 000 000 Kč - V případě režimu de minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR 9 3) Finanční alokace

10 Výše 1. zálohové platby: Maximálně 50% z celkových způsobilých výdajů projektu. Konkrétní výše první zálohové platby bude pro každý projekt stanovena individuálně, s přihlédnutím k finančnímu plánu uvedenému v žádosti o podporu. 10

11 Rozpady zdrojů financování jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.1.5.: Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace: min. 5% Organizační složky státu (OSS): 0% 11 4) Míra podpory a podmínky spolufinancování

12 Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonu (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů: -Veřejné vysoké školy -Státní vysoké školy (organizační složky státu) -Soukromé vysoké školy (o.p.s.) -Soukromé vysoké školy (a.s., s.r.o.) 12 5) Oprávnění žadatelé

13 Partnerství je v této výzvě nepovinné. Počet partnerů projektu není omezen. Partner/partneři žadatele se podílí na přípravě a realizaci projektu. Žadatel realizuje hlavní, podstatnou část aktivit projektu. Partnerství nesmí nahrazovat poskytování běžně dostupných služeb na trhu ani dodávku běžného zboží (partner nesmí být skrytým dodavatelem). 13 6) Vymezení partnerství

14 Podmínky oprávněnosti žadatele a partnera jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.1. -Vysoké školy dle zákona č. 111/1998 Sb. -Subjekty splňující definici Organizace pro výzkum a šíření znalostí -Školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání, zájmového, středního uměleckého vzdělávání a vyšších odborných škol – zapsané ve školském rejstříku 14 Vymezení partnerství

15 Přípustné místo dopadu realizace je území České republiky. Přípustné místo realizace operace: Operace musí být realizovány na území České republiky, s výjimkou aktivit č. 5 specifického cíle 1, kdy může být místo realizace území Evropské unie. 15 7) Územní zaměření

16 Udržitelnost není u projektů v rámci výzvy vyžadována. 16 8) Udržitelnost

17 Žádost o podporu – vyplňuje se elektronicky v IS KP14+ (další část semináře MS 2014+) Povinné přílohy – uvedeny v kapitole 18.10 Pravidel pro žadatele a příjemce, specifická část - vč. způsobu doložení příloh k žádosti o podporu Nepovinné přílohy 17 9) Žádost o podporu a její přílohy

18 10) Příjem žádostí o podporu Žádost o podporu je přijata ŘO OP VVV prostřednictvím IS KP14+ po její finalizaci žadatelem. Finalizaci je nutné provést do termínu uvedeného ve výzvě: 30. 8. 2016 do 14h Žádosti o podporu finalizované/registrované po termínu uvedeném ve výzvě nebudou přijaty do schvalovacího procesu. Rozhodujícím datem přijetí je datum finalizace žádosti v IS KP14+. 18


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele o finanční podporu OP VVV výzva ESF výzva pro vysoké školy Mgr. Helena Hořáková Praha, duben 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google