Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele o finanční podporu OP VVV ERDF výzva pro vysoké školy Ing. Martin Hajnala Praha, duben 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele o finanční podporu OP VVV ERDF výzva pro vysoké školy Ing. Martin Hajnala Praha, duben 2016."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele o finanční podporu OP VVV ERDF výzva pro vysoké školy Ing. Martin Hajnala Praha, duben 2016

2 Metodický výklad výzvy 2

3 Obsah I.Klíčové aktivity a jejich specifikace II.Žadatelé, partneři III.Cílové skupiny IV.Monitorovací indikátory – příloha č. 1 výzvy 3

4 Specifický cíl: SC 1 – Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol pojem „infrastruktura“ definován ve sPŽP – zjednodušeně pozemky, stavby, zařízení 4

5 Podporované aktivity Žadatelé si volí minimálně jednu z aktivit č. 2 až č. 3, aktivita č. 1 je povinnou aktivitou každého projektu. 1) Řízení projektu 2) Infrastrukturní zajištění výuky – stavby, dobudování, upgrade infrastruktury nebo budování infrastruktury nové, prostory pro praktickou výuku, prostory pro bakalářské a magisterské studijní programy/obory zaměřené na praxi a studijní programy/obory zohledňující potřeby trhu práce, modernizace učeben a laboratoří, přístrojové a materiálové vybavení pro výuku. „výstavba, dobudování a rekonstrukce“ definovány ve sPŽP 5

6 3) Zpřístupnění vysokoškolského prostředí – úprava prostorů a pořízení vybavení ve vztahu k aktivitám SC 2 IP 1 PO 2 (odstraňování bariér v přístupu ke studiu, potřeby studentů se specifickými potřebami aj.); specifické potřeby institucí v přístupu k informačním zdrojům, modernizace softwarového a hardwarového vybavení, infrastrukturní potřeby institucí ve vztahu k rozvoji internacionalizace, systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategickému řízení vysokých škol. Nová infrastruktura: v případech vzniku nových oborů, které jsou poptávané na trhu práce, či v případech rozšíření kapacit pro stávající obor, kde poptávka na trhu práce výrazně převyšuje nabídku absolventů. + doplňkové podpoření aktivit z ESF SC 2 IP 1 PO 2 Všechny aktivity projektu musí být zdůvodněny ve vazbě na intervence OP VVV ve SC 1, SC 2 nebo SC 4 IP 1 PO 2, případně ve vazbě na intervence ESF financované z některého z projektů minulého programového období. 6

7 osobní výdaje související s hrazením výuky, výdaje spojené s instalací zařízení do pronajatých prostor (stavební zabudování), výdaje související s volnočasovými aktivitami bez vazby na vzdělávání, posilování přenositelných kompetencí nebo internacionalizaci, výdaje spojené s volnočasovými aktivitami, které neorganizuje instituce příjemce a volnočasové aktivity, kterých se neúčastní studenti nebo pracovníci instituce příjemce, případně osoby z cílové skupiny, výdaje spojené s centrálním přístupem institucí k informačním zdrojům, výdaje spojené s aktivitami, které nejsou doplněním aktivit ESF výzvy pro VŠ, ani nedoplňují ESF aktivity minulého programového období, výdaje spojené s výstavbou a rekonstrukcí infrastruktury nesouvisející primárně se vzděláváním, tj. jídelní a ubytovací prostory, sklady apod., 7 Vyloučené aktivity I:

8 výdaje na rekonstrukce spojené se stavebními pracemi na vnější obálce předmětného objektu (např. zateplování, výměna oken apod.) a výdaje na modernizaci nebo rozšiřování centrálního technického provozního zázemí (kotle apod.), výdaje na dopravní infrastrukturu s výjimkou technických zařízení (např. výtahy, dopravníky), která budou sloužit pro podporu mobilit, zpřístupnění infrastruktury a usnadnění činností pro handicapované a cílové menšinové skupiny, výdaje na výstavbu nové infrastruktury, která nesouvisí: a) se vznikem nových oborů (tedy oborů dosud nevyučovaných), které jsou poptávány na trhu práce, či b) s případy rozšíření kapacit pro stávající obory, kde poptávka na trhu práce výrazně převyšuje nabídku absolventů, nebo c) s doplňkovou podporou aktivit ESF SC 2 IP 1 PO 2. 8 Vyloučené aktivity II:

9 Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů Partneři Účast partnera není v projektu povolena. Ostatní subjekty je možné do projektu zapojit formou výběru v otevřené soutěži, jako dodavatele služeb. 9 Žadatelé

10 Studenti vysokých škol, akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol, žáci středních škol a zájemci o studium na vysoké škole. 10 Cílové skupiny

11 Monitorovací indikátory 11


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele o finanční podporu OP VVV ERDF výzva pro vysoké školy Ing. Martin Hajnala Praha, duben 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google