Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 3.1 CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4. patro 6. února 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 3.1 CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4. patro 6. února 2014."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 3.1 CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4. patro 6. února 2014

2 Obsah semináře I. Základní informace k výzvě II. Metodický výklad výzvy III. Finanční řízení IV. Věcné řízení 2

3 I.Základní informace k výzvě 3

4 Výzva, termíny výzvy, doba trvání číslo výzvy v informačním systému: 50 (Prioritní osa: 3 Další vzdělávání, Oblast podpory 3.1 – Individuální další vzdělávání datum vyhlášení výzvy:22. ledna 2014 datum ukončení výzvy:7. března 2014 ve 13:00 hod. typ výzvy: kolová Doba trvání předkládaných projektů: max. 13 měsíců, ukončení do 30. 6. 2015 4

5 3. – 7. března 2014, vždy do 13:00 hod. Žádosti o finanční podporu lze vyplňovat v aplikaci Benefit7 od 3. února 2014. telefonické, elektronické nebo osobní konzultace budou poskytovány maximálně do 14. února 2014 do 15 hodin 5 Termíny předkládání žádostí

6 Finanční alokace celková částka alokovaná pro výzvu: 250 000 000,- Kč omezení výše finanční podpory na 1 individuální projekt ostatní (IPo): min. výše finanční podpory na 1 projekt: 2 000 000 Kč max. výše finanční podpory na 1 projekt: 10 000 000 Kč 6

7 Veřejná podpora Projekty podpořené v rámci této výzvy zakládají svým charakterem veřejnou podporu (podporu de minimis) Výše této podpory udělená jednomu subjektu v rozhodném tříletém období nesmí přesáhnout částku 200 000 EUR Více informací viz Příručka pro žadatele (verze 10), kap. 3.5 Veřejná podpora 7

8 Oprávnění žadatelé vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb.; nestátní neziskové organizace vzniklé nebo transformované podle zákona č. 89/2012 Sb.; školy a školská zařízení; vzdělávací instituce; 8

9 Oprávnění žadatelé sdružení a asociace škol; města, obce a svazky obcí, podle zákona č. 128/2000 Sb. Další podmínky oprávněnosti žadatele jsou uvedeny v Příručce pro žadatele o finanční podporu z OP VK, verze 10 (kap. 3.3.1) 9

10 Cílové skupiny Jednotlivci – občané s trvalým pobytem v ČR Cílová skupina musí pocházet min. ze dvou krajů krom projektů podávaných přímo krajem (Podrobná specifikace v příloze č. 5 Výzvy) 10

11 Území dopadu podporovaných aktivit Území dopadu: všechny regiony České republiky mimo území NUTS II hl. města Prahy Místo realizace: všechny regiony České republiky Sídlo žadatele: všechny regiony České republiky 11

12 Partnerství samostatně nebo ve spolupráci s partnerskými organizacemi Partner s finančním příspěvkem Partner bez finančního příspěvku partnerství nesmí nahrazovat poskytování běžně dostupných služeb na trhu ani dodávku běžného zboží (partner nesmí být skrytým dodavatelem) 12

13 Partner Kritéria dle Příručky pro žadatele: právnická osoba se sídlem na území ČR není v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., není proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo není v likvidaci splňuje podmínky bezdlužnosti vůči státní správě a ZP v případě partnera s finančním příspěvkem nemá právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele; 13

14 Příloha č. 2 projektové žádosti „Profesní životopisy klíčových pracovníků realizačního týmu – upozorňujeme, že podrobnější informace k příloze č. 2 naleznete v Příručce pro žadatele (verze 10), kap. 3.2.5. Příloha č. 9 projektové žádosti „Doklad prokazující roční obrat organizace za poslední dvě uzavřená účetní období (výkaz zisků a ztrát) – upozorňujeme, že v Příručce pro žadatele (verze 10), kap. 3.3.1, jsou detailně popsány skutečnosti k požadované Příloze č. 9 projektové žádosti. Žadatel prokáže, že roční obrat organizace žadatele dosahuje alespoň jedné poloviny hodnoty částky rozpočtu projektu uvedeného v projektové žádosti. 14

15 V případě projektů trvajících 12 měsíců a méně, pak celé této částky. V případě projektů, kde se na realizaci podílí partner/partneři s finančním příspěvkem, může relevantní část odpovídající podílu partnera/partnerů prokázat prostřednictvím obratu partnera/partnerů. Podmínka dosažení požadovaného obratu musí být splněna za poslední dvě uzavřená účetní období, za která měl žadatel odevzdat daňová přiznání, a která předcházejí datu podání žádosti. Tuto skutečnost žadatel prokazuje předložením Výkazu zisků a ztrát za výše specifikovaná účetní období. Povinnost prokazovat výši obratu se nevztahuje na žadatele zapsané do Rejstříku škol a školských zařízení, na organizační složky státu a na subjekty uvedené v příloze č. 1 a 2 zákona č. 111/2008 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. 15

16 Udržitelnost projektu povinnost zajistit, aby podpořené aktivy a výstupy byly udržovány i po ukončení financování projektu Výzva č. 50: udržitelnost nevyžaduje 16

17 Proces hodnocení Přijetí a registrace žádosti (Odbor CERA) Formální hodnocení (Odbor CERA) Hodnocení přijatelnosti (gestoři ŘO) Hodnocení věcné (hodnotitelé, zpravodaj, Grémium zpravodajů) Vyrozumění o výsledku hodnocení a uzavření právního aktu 17 7 měsíců

18 Způsob výběru projektů Formální náležitosti – opravitelné Kritéria přijatelnosti – neopravitelné Věcné hodnocení Grémium zpravodajů Konečné schválení – náměstek ministra skupiny řízení operačních programů EU ( Kritéria hodnocení – Příručka pro žadatele, kap. 5.1.3) 18

19 Předkládání projektů Osobně: MŠMT – odbor CERA, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8 – Karlín Poštou: MŠMT – odbor CERA, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Do 7. března 2014 do 13:00 hodin – rozhoduje datum doručení zásilky, nikoliv datum odeslání. 19

20 Obsah obálky finalizovaná projektová žádost vytištěna z Benefitu (stejný hash code jako elektronická verze) spojené přílohy (1. stránka: „Seznam příloh“) CD-R: nahraná finalizovaná benefitová žádost a všechny přílohy ve formátu.pdf (naskenované s podpisy, včetně seznamu příloh) Poslední kontrola žádosti před odevzdáním – Příručka pro žadatele (verze 10), kap. 4.1 a Výzva 50 20

21 Kontakty kontaktní místo: odbor CERA (46) možnost osobních konzultací po telefonické či elektronické dohodě kontaktní osoba: Bc. Martin Poprštein tel.: 234 814 171 e-mail: martin.poprstein@msmt.czmartin.poprstein@msmt.cz problémy s vyplněním webové žádosti: e-mail: help_opvk@msmt.cz 21

22 II. Metodický výklad výzvy

23 III. Finanční řízení

24 IV. Věcné řízení

25 Děkuji za pozornost Kontakt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Odbor 46 – CERA Bc. Martin Poprštein, martin.poprstein@msmt.czmartin.poprstein@msmt.cz 25


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 3.1 CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4. patro 6. února 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google