Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace společných zařízení pozemkových úprav v Olomouckém kraji 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace společných zařízení pozemkových úprav v Olomouckém kraji 1."— Transkript prezentace:

1 Realizace společných zařízení pozemkových úprav v Olomouckém kraji 1

2 2 Osnova I.Pobočka Přerov – opatření k OTŽP, protierozní opatření II.Pobočka Olomouc – opatření ke zpřístupnění pozemků III.Pobočka Prostějov – vodohospodářské opatření a opatření k OTŽP

3 3 I. Pobočka Přerov, Wurmova 606/2, Přerov 750 02 Polní cesty, protierozní opatření, výsadba prvků ÚSES v k.ú. Želatovice Realizace polních cest, protierozních opatření včetně výsadby prvků ÚSES byly realizovány dle schváleného plánu společných zařízení v k. ú. Želatovice. Celková délka zrealizovaných polních cest je 2,89 km v kategorii P 4/30. Povrch polních cest je asfaltový beton a travní porost. Součástí protierozních opatření jsou protierozní meze a protierozní hrázky o celkové ploše 2,02 ha. Plocha vysazených prvků ÚSES činí 6,05 ha. Celková ochráněná plocha území je minimálně 65 ha. Hlavním cílem bylo zajistit přístup nově navržených pozemků jednotlivým vlastníkům a uživatelům po ukončené pozemkové úpravě, zlepšit průchodnost krajiny a zemědělského území, včetně odklonění těžké zemědělské techniky mimo zastavěnou část obce. Dalším cílem bylo rozdělení velkých užívacích lánů na menší plochy, aby došlo ke snížení erozní ohroženosti okolních pozemků včetně zpomalení odtoku vod. Výsadba prvků ÚSES navazuje na stávající prvky a zajistí zvýšení ekologické stability krajiny. Nově vybudovaná společná zařízení vytvoří krajinotvorný polyfunkční celek plnící nejen funkci dopravní, ale také protierozní, vodohospodářskou, půdoochrannou a ekologickou. Realizace stavby byla financována ze zdrojů Programu rozvoje venkova 2007 – 2013 a celkové náklady činily 15 668,- tis. Kč. Ukončená stavba byla předána obci dne 26.2.2015 – polní cesty a 27.5.2015 vysazená zeleň.

4 4 Stav před realizací:

5 5 Stav po realizaci:

6 66

7 77

8 8 II. Pobočka Olomouc, Jeremenkova 1263/17,Olomouc 779 00 Úprava toku Vojnické stružky včetně výstavby polní cesty C1 s výsadbou prvků zeleně v k.ú. Odrlice Polní cesta zajistí zpřístupnění pozemků jednotlivým vlastníkům a uživatelům, zpřístupní lesní komplex, zlepší průchodnost krajiny a zajistí odklonění těžké zemědělské a lesní techniky mimo zastavěnou část obce. Úprava toku Vojnické stružky včetně výstavby polní cesty C1 s výsadbou doprovodné zeleně LBK1,LBK2,LBC2 a PPO1 v k. ú. Odrlice jsou navrženy jako realizace plánu společných zařízení v k. ú. Odrlice. Polní cesta C1 o délce 1473 m je navržena jako jednopruhová s výhybnami v kategorii P4/30, o šířce 4 m, příčný sklon je 2,5%,povrch je zpevněn živičným kobercem. Cesta kopíruje Vojnickou stružku. Při výstavbě polní cesty C1 bylo provedeno pročištění koryta Vojnické stružky, tak aby se voda nerozlévala na okolní přilehlé pozemky, ale plynule protékala korytem vodního toku. Výsadba LBK1,LBK2 o celkové ploše 0,4172 ha navazuje na stávající LBK. Realizace stavby byla financována ze zdrojů Programu rozvoje venkova 2007–2013 a celkové náklady činily 8 570 tis. Kč. Ukončená stavba byla předána obci dne 11. 11. 2013

9 99 Stav před realizací:

10 10 Stav po realizaci:

11 11 III. Pobočka Prostějov, Aloise Krále 1552/4, Prostějov 796 01 Polní cesty, víceúčelová nádrž a lokální biocentrum LBC 7 v k. ú. Čelčice Polní cesty, víceúčelová nádrž a lokální biocentrum LBC 7 byly realizovány na základě schváleného plánu společných zařízení v katastrálním území Čelčice. Celková délka zrealizovaných polních cest je 2,4 km v kategorii P 4/30. Povrch je z asfaltového betonu a travního porostu. Polní cesty zabezpečují zpřístupnění nově navržených pozemků jednotlivým vlastníkům a uživatelům pozemků a zlepšují průchodnost krajiny. Víceúčelová nádrž byla vybudována na zemědělsky nevhodných pozemcích, které byly prakticky neobdělávatelné, v místech, kde se dříve nacházel rybník. Nádrž je umístěna na soutoku vodotečí Okenná a Trávnička jako průtočná. Celková plocha vodní nádrže je 4,60 ha, akumulační prostor je 63 500 m3, max. hloubka 2,30 m Součástí nádrže je i ostrov o ploše 0,5160 ha, který byl vytvořen z přebytečné zeminy. Na ostrově a v okolí vodní nádrže je provedena výsadba lokálního biocentra LBC 7. Celkem bylo vysazeno 453 stromů, 3732 ks keřů a 440 ks mokřadních bylin. Účelem nádrže je zadržení vody v krajině. Realizace stavby byla financována ze zdrojů Programu rozvoje venkova 2007–2013 a celkové náklady činily 12 457 000 Kč. Ukončená stavba byla předána obci dne 17. 6. 2015

12 12 Stav před realizaci:

13 13 Stav po realizaci:

14 14 :

15 15 :

16 16 :

17 17 :


Stáhnout ppt "Realizace společných zařízení pozemkových úprav v Olomouckém kraji 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google