Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracoval Ing. Jan Weiser Velkoobchodní sklady (technické charakteristiky a vybavení)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracoval Ing. Jan Weiser Velkoobchodní sklady (technické charakteristiky a vybavení)"— Transkript prezentace:

1 Zpracoval Ing. Jan Weiser Velkoobchodní sklady (technické charakteristiky a vybavení)

2 Osnova výkladu Č len ě ní velkoobchodních sklad ů podle funkce v zásobovacím systému Č len ě ní velkoobchodních sklad ů z hlediska výstavby Č len ě ní velkoobchodních sklad ů podle stupn ě mechanizace Klí č ová slova Otázky a úkoly

3 Členění velkoobchodních skladů podle funkce v zásobovacím systému Nákupní sklady – jejich úkolem je soust ř e ď ovat p ř íbuzné druhy zboží od výrobc ů a vytvá ř et z nich velké zásilky. Rozd ě lovací a t ř ídící sklady – rozd ě lují a t ř ídí velké dodávky od výrobc ů a vytvá ř ejí se vhodné zásilky úpro maloobchodníky Sklady pro sezonní a dlouhodobé skladování – v č etn ě dozrávání a zlepšení tržních vlastností. Ve ř ejné nájemní sklady – bu ď plní jejich standardní skladové funkce podle požadavk ů odb ě ratele, nebo je možno si je pronajmout k vlastní č innosti

4 Dozrávací komory pro banány Celou produkci ovoce jsou naši č lenové schopni uskladnit v moderních skladech s technologií ULO, pro krátkodobé skladování pak ovoce lze uchovávat v chlazených skladech, které byly vybudovány z velké č ásti v posledních n ě kolika letech.

5 Členění velkoobchodních skladů podle funkce v zásobovacím systému Tranzitní sklady – umis ť ují se do místa kde dochází k velké p ř ekládce zboží. Základní funkcí skladu je zboží p ř ijmout, rozd ě lit a naložit na dopravní prost ř edek vhodný pro dalšího odb ě ratele a v množství vhodném pro tohoto odb ě ratele. Konsigna č ní sklady – jsou sklady, které odb ě ratel z ř izuje u dodavatele, p ř i č emž zboží je tam skladováno na ú č et a riziko dodavatele. Odb ě ratel má právo si zboží odebírat podle pot ř eby a v ur č itém č asovém odstupu zboží platit. P ř íkladem jsou sklady náhradních díl ů výpo č etní techniky, zahrani č ních automobil ů apod.

6

7 Členění velkoobchodních skladů z hlediska výstavby Otev ř ené sklady – minimální náklady na z ř ízení Polootev ř ené sklady – zast ř ešené skladištní plochy bez bo č ních st ě n Uzav ř ené sklady – chrání výrobky proti všem atmosférickým vliv ů m (zvláštní variantou jsou speciální sklady Výškové sklady jsou druhem uzav ř ených sklad ů s výškou 8 – 12 m Halové sklady – jsou druhem uzav ř ených sklad ů s výškou 5 – 6 m Etážové sklady – jsou sklady, které mají skladovou kapacitu rozloženou do více pater

8

9

10

11 Členění velkoobchodních skladů podle stupně mechanizace Pln ě automatizované sklady – veškeré manipula č ní procesy jsou automatizované Automatizované sklady – č ást pohybu zboží je automatizovaná Vysoce mechanizované sklady – sklady s progresivní technologií, s ur č itými prvky automatizace Mechanizované sklady – uplat ň ují jednotlivé prost ř edky pro práci se zbožím. Tyto mechaniza č ní prost ř edky netvo ř í celek, ale ř eší pouze č ást pohybu materiálu Ru č ní sklady – zde p ř evažuje ru č ní manipulace

12

13 Klíčová slova

14 Otázky a úkoly


Stáhnout ppt "Zpracoval Ing. Jan Weiser Velkoobchodní sklady (technické charakteristiky a vybavení)"

Podobné prezentace


Reklamy Google