Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracoval Ing. Jan Weiser Činnost velkoobchodního skladu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracoval Ing. Jan Weiser Činnost velkoobchodního skladu."— Transkript prezentace:

1 Zpracoval Ing. Jan Weiser Činnost velkoobchodního skladu

2 Osnova výkladu Pracovní operace provád ě né ve VO Č innosti provád ě né p ř i p ř íjmu zboží. Zp ů soby ukládání zboží ve VO. Č inosti spojené s expedicí zboží. Charakteristika dodavatelsko – odb ě ratelských vztah ů. Dodavatelské nákupní služby Mechanizace a automatizace ve skladech Mechaniza č ní prost ř edky pro manipulaci a skladování Klí č ová slova Otázky a úkoly

3 Pracovní operace ve VO Pracovní operace p ř edstavují souhrn č inností vykonávaných pracovníky skladu. Provoz ve VO musí být organizován tak, aby celý proces skladování v č etn ě p ř íjmu zboží, jeho ukládání, p ř ípravy k expedici, vlastní expedici i rozvozu zboží tvo ř il ucelený ř et ě z s p ř esn ě stanoveným programem (s nejmenšími ztrátami a nejv ě tší úsporou lidské práce). Provoz VO d ě líme do 3 navazujících operací: nákup a p ř íjem zboží skladování prodej a expedice zboží

4

5

6 Nákup a příjem zboží Nákup a p ř íjem zboží ř eší p ř edevším otázky – kde nakoupit, jak nakoupit,jak objednat, jak balit, dodávat, jak ř ídit pohyb zboží. Postup nákupu – výb ě r sortimentu, ur č ení množství, vyhledávání vhodných nákup. pramen ů (výb ě r se zam ěř í v ě tšinou na místní výrobce), formulace poptávky, objednávka (písemná forma) Dodávky zboží se uskute čň ují zp ů sobem stanoveným v základních podmínkách dodávky, nebo dodavatelských smlouvách Dodávka zboží zahrnuje tyto konkrétní pracovní č innosti: a) vykládku - (z nákladního auta, z železni č ního vagónu vysokozdvižným vozíkem, elektrickým kladkostrojem s paletovým záv ě sem) b) odb ě r a p ř ejímku - odb ě r - p ř íjemce kontroluje za p ř ítomnosti prodávajícího p ř ejímka - se provádí zp ů sobem, který stanoví zákl. podmínky dodávky, nebo hospodá ř ská smlouva c) p ř esun zboží do skladu – obvykle se používá vysokozdvižných vozík ů

7 http://harry.ichotebor.cz/jednota.htm

8 Skladování a expedice Skladování zboží ru č ní – na policích paletizace – využívají prosté, ohradové, sk ř í ň ové č i speciální palety paketizace – používají za manipula č ní jednotku takové seskupení materiálu, které lze mechanizovan ě manipulovat bez podložky skladování sypkých materiál ů Skladování tekutých materiál ů skladování pomocí je ř áb ů – t ě žké a dlouhé materiály Sou č ástí skladové operace je i pé č e o kvalitu zboží, sledování záru č ních lh ů t a p ř ísné dodržování zásad skladování. Prodej a expedice zboží p ř íprava a výdej zboží- zboží a obaly se odepíši na záv ě sném lístku a p ř emístí do prostoru výdeje kompletace zakázek – provád ě jí kompleta č ní st ř ediska, ve kterých se kompletují zásilky a doprava pro jednoho odb ě ratele z více sklad ů expedice – p ř ejímka zboží v expedi č ním prostoru, kvantitativní a kvalitativní kontrola, nakládka na dopravní prost ř edek a jeho doprava odb ě rateli

9

10 Dodavatelsko – odběratelské vztahy Vztahy mezi odb ě rateli a dodavateli jsou založeny na p ř edpokladech vzájemn ě výhodné spolupráci. Zboží se dostává ke spot ř ebitel ů m od výrobc ů prost ř ednictvím jedné, nebo více zprost ř edkovatelských organizací. Všechny organizace, tj. výrobce, velkoobchodník a maloobchodník spolupracují na dodání zboží spot ř ebiteli a vytvá ř ejí tzv. marketingový kanál. Jsou možné i jiné kombinace. Výrobce m ů že zvolit p ř ímý prodej spot ř ebiteli. N ě které výrobní podniky si proto zakládají vlastní prodejní odd ě lení. Dodavatelé rozd ě lujeme: podle místa výroby – tuzemské, zahrani č ní podle druhu zboží – pr ů myslové, zem ě d ě lské podle objemu výroby – velkovýrobce, malovýrobce

11 Cesty zboží ke spotřebiteli Cesty zboží ke spot ř ebiteli jsou rozmanité, u č eny po č tem č lánk ů, kterými zboží prochází a úkoly, které tyto č lánky v procesu ob ě hu plní. jedno č lánkové – tj. výroba – prodejna dvou č lánkové – výroba – velkoobchod – prodejna více č lánkové – výroba – odbytové základny výroby – velkoobchod – maloobchod - prodejna

12 Dodavatelské nákupní služby DODACÍ LH Ů TA Dodací lh ů ta dodávek vyjad ř uje dobu, která uplyne od p ř edání objednávky odb ě ratelem až po dodání zboží dodavatelem na odb ě ratelem ur č ené místo. Rozeznávají se: - fixní a pravidelné (cyklické denní, týdenní, m ě sí č ní ) dodávky v rámci ur č itého období (datum, den event. hodina dodávky); - termínované dodávky jednorázové, mimo ř ádné, pro sezónní p ř edzásobení; - bezprost ř ední dodávky (v b ě žném dodacím standardu do 48 hodin nebo kratším); - dodávky na odvolání atd

13 Místo plnění Místo pln ě ní dodávek je stanoveno ve standardní nebo jednorázové kupní smlouv ě, zm ě na místa pln ě ní ev. i v dodatku ke smlouv ě a je to místo, kde vlastnictví i nebezpe č í z p ř epravy p ř echází na odb ě ratele. Místa pln ě ní se obecn ě používají nej č ast ě ji jako: franco železni č ní stanice dodavatele franco rampa odb ě ratele franco rampa dodavatele.

14 Ostatní důležité podmínky DODACÍ SPOLEHLIVOST Dodací spolehlivost dodávek vyjad ř uje pravd ě podobnost s jakou budou dodací lh ů ty (celkové i díl č í), výše a struktura objednávky spln ě ny. DODACÍ FLEXIBILITA Dodací flexibilita dodávek vyjad ř uje schopnost expedi č ního systému pružn ě reagovat na požadavky a p ř ání zákazník ů (odb ě rní množství, č as a místo p ř edání dodávky zboží odb ě rateli, dodací modality jako druh balení, dopravní varianty, možnost dodávky na výzvu). Je vhodné, když konkrétní informace o flexibilit ě dodávek, o dodacích podmínkách ev. podmínkách o vy ř izování reklamací má zákazník k dispozici p ř edem a v č as. DODACÍ KVALITA Dodací kvalita dodávek vyjad ř uje dodací p ř esnost podle zp ů sobu dodávky, množství a struktury dodávky.

15 Platební podmínky CENOVÉ PODMÍNKY DODÁVEK Cenové podmínky dodávek vycházejí ze základu nákupní ceny zboží (prodejní ceny výroby nebo importu). Tyto ceny je nutno konkretizovat soustavou srážek, slev, rabat ů event. p ř irážek podle množství odb ě ru, podle zp ů sobu a lh ů ty placení, podle kvality zboží, podle finan č ního vypo ř ádání p ř edevším vratných obal ů apod. PLATEBNÍ PODMÍNKY DODÁVEK placení zboží do ur č itého termínu po dodávce zboží z výroby; b ě žné termíny splatnosti faktur jsou 30 -60 - 90 dn ů, u každodenních dodávek potraviná ř ského zboží z výroby do 3 - 5 -7 dn ů ; p ř i nákup zboží velkoobchodem se výjime č n ě platí dodavateli p ř edem (hotov ě nebo akreditivem).

16 Mechanizace a automatizace ve skladech Hledání výhodných technických ř ešení, organiza č ních princip ů a návazností na výpo č etní techniku p ř inesl ve sv ě t ě rozvoj vysoce mechanizovaných a automatizovaných skladových systém ů, které se vyskytují p ř evážn ě ve v ě tších a modern ě jších obchodních jednotkách. Vysoce mechanizované a automatizované sklady by p ř ipadaly v úvahu v takových prodejních celcích, jako jsou nap ř. hypermarkety č i supermarkety. Mechanizace a automatizace ve skladech p ř ináší tyto výhody: zvýšení produktivity práce a zisku obchodní firmy zrychlení obrátky zásob zboží jako d ů sledek koncentrace zásob a p ř ímého p ř ístupu k veškerému zboží vysoké pracovní využití skladové mechanizace

17

18 Mechanizační prostředky pro manipulaci a skladování Přepravní a skladovací prostředkyOstatní zařízení skladu Ukládací bedny a p ř epravky Palety Kontejnery Dopravní vozíky Roltejnery Regálové zaklada č e Regály Dopravníky a ložné trat ě Výtahy Váhy Chladící zařízení Rampy

19 Přepravní prostředky P ř epravky Používají se k rozvozu spot ř ebního zboží hlavn ě z výrobních, nebo velkoobchodních sklad ů do prodejen maloobchodu. Bývají zhotoveny obdobn ě jako ukládací bedny z plastu, nebo kovu, jsou stohovatelné a uzp ů sobené pro ru č ní manipulaci. Palety jsou p ř epravní prost ř edky ur č ené pro manipulaci ve výrob ě mezi jednotlivými operacemi i ve skladech a p ř i p ř eprav ě. P ř ináší zefektivn ě ní logistických proces ů prakticky p ř i všech operacích uskute čň ovaných v rámci logistických ř et ě zc ů. Jejich parametry odpovídají standard ů m ISO.

20 Euro palety Euro palety jsou velmi rozší ř eným typem vým ě nných p ř epravních palet. Smyslem využití t ě chto palet je dokonalé využití prostoru p ř i p ř eprav ě, což je dosaženo detailním normováním všech parametr ů europalet. Euro paleta je plochá d ř ev ě ná paleta o rozm ě rech 1200×800×144 mm (délka × ší ř ka × výška), s plochou 0,96 m². Váha palety je cca 20–24 kg dle vlhkosti d ř eva. Jednotlivé d ř ev ě né díly palety jsou spojené 78 speciálními h ř ebíky. Výroba europalet je definována velmi podrobn ě - je definováno nap ř. i umíst ě ní jednotlivých h ř ebík ů. Nosnost europalet je nejvýše 1500 kg, dovoleno je stohovat nejvýše t ř i euro palety na sebe. Europaleta je takzvan ě č ty ř stranná paleta, což znamená, že je možné s paletou manipulovat vysokozdvižným vozíkem č i jiným transportním za ř ízením ze všech 4 stran.

21 Kontejnery Kontejner je p ř epravní prost ř edek trvalé povahy, dostate č n ě pevný, uzp ů sobený k opakovanému použití, speciáln ě konstruovaný tak, aby uleh č oval p ř epravu zboží jedním, nebo více druhy dopravy a aby jej bylo možno lehce plnit a vyprazd ň ovat. Má mít vnit ř ní objem v ě tší, než 1 m3.

22

23 Manipulační prostředky Manipula č ní prost ř edky p ř edstavují velmi rozsáhlou oblast r ů zných technických za ř ízení ur č ených k p ř emís ť ování materiálu ve vertikálním i horizontálním sm ě ru na krátkou vzdálenost. Ř adíme mezi n ě : 1. Za ř ízení na p ř etržitou manipulaci s cyklickým provozem: dopravní vozíky, je ř áby, lopatové rypadla a buldozery, výtahy a shrnovací mechanické lopaty a lanové shrnova č e. 2. Za ř ízení na p ř etržitou manipulaci s periodickou ob ě žným provozem: podv ě sné dopravníky, visuté lanovky a podlahové dopravníky. 3. Za ř ízení na plynulou nep ř etržitou manipulaci s kontinuálním provozem: dopravníky s tažným nosným prost ř edkem (pásové a č lánkové,elevátory), dopravníky s tažným vle č ným prost ř edkem (hradlové a záchytkové, redlery), dopravníky bez tažného prost ř edku (dopravní skluzy,vále č kové a kladi č kové trat ě,závitové,vibra č ní a vrhací dopravníky), pneumatické dopravní soustavy a hydraulické dopravní soustavy. 4. Dopl ň ková manipula č ní za ř ízení: zásobníky, uzáv ě ry zásobník ů, podáva č e, naklada č e a vyklada č e, zaklada č e a vysklad ň ovací stroje.

24

25

26 Klíčová slova

27 Otázky a úkoly 1. Jaké pracovní operace se provád ě jí ve VO? 4. Jaké č innosti zahrnuje p ř íjem zboží? 5. Jaké zp ů soby ukládání zboží mohou volit VO? 6. Jaké č innosti zahrnuje expedice zboží? 7. Charakterizujte dodavatelsko – odb ě ratelské vztahy. 8. Popište cesty zboží ke spot ř ebiteli. 9. Co p ř ináší mechanizace a automatizace ve skladech?


Stáhnout ppt "Zpracoval Ing. Jan Weiser Činnost velkoobchodního skladu."

Podobné prezentace


Reklamy Google