Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetní systémy 1 1.roč. magisterského studia Rozsah: PS 1 hod. přednášky /týden Rozsah: PS 1 hod. přednášky /týden 2 hod. cvičení /týden 2 hod. cvičení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetní systémy 1 1.roč. magisterského studia Rozsah: PS 1 hod. přednášky /týden Rozsah: PS 1 hod. přednášky /týden 2 hod. cvičení /týden 2 hod. cvičení."— Transkript prezentace:

1 Účetní systémy 1 1.roč. magisterského studia Rozsah: PS 1 hod. přednášky /týden Rozsah: PS 1 hod. přednášky /týden 2 hod. cvičení /týden 2 hod. cvičení /týden KS 6 hod. říz. konzultací KS 6 hod. říz. konzultací Zakončení: zápočet Zakončení: zápočet

2 Literatura Povinná: Povinná: Kubíčková D., Účetní systémy I.díl Praha: Eupress 2006 Praha: Eupress 2006 Kovanicová D., Jak porozumět účetním výkazům, Praha: Polygon 2004 Praha: Polygon 2004 Janhuba M., Základy teorie účetnictví, Praha: VŠE 2005 Praha: VŠE 2005 Doporučená: Doporučená: Dvořáková D., Základy účetnictví, Praha: Wolters Kluwer ČR 2010 Kluwer ČR 2010 Kovanicová D., Účetnictví v kontextu světového vývoje, Brno: Computer Press 2006 vývoje, Brno: Computer Press 2006

3 . Účetní systémy 1 Účetní systémy 1 1. přednáška 1. přednáška

4 Vymezení pojmu „účetnictví“ - v nejširším pohledu, z pohledu historického vývoje lze účetnictví chápat jako - „systém záznamů o hospodaření - „systém záznamů o hospodaření konkrétních subjektů“ konkrétních subjektů“ Záznamy o hospodářské činnosti, systematicky vedené, (umožňující mj. rozšířit lidské poznání o zemědělství, trhu, přírodních podmínkách) pocházejí již z ze starověkých civilizací, Mezopotámie, Egypta, Sýrie Novodobou podobu i funkci našly tyto záznamy až ve středověku a novověku (14. – 20. stol.).

5 Účetnictví = systém záznamů o hospodaření konkrétních subjektů Účetnictví = systém záznamů o hospodaření konkrétních subjektů Podívejme se podrobněji na toto vymezení: - záznam, zaznamenávat = technika (způsob), včetně způsobu vyjádření procesů (hodnotové vyjádření, cena) - systém záznamů – pravidla, ucelenost, účelnost - hospodaření - cíl : optimum v poměru dosažených efektů a vynaložených prostředků (zákon ekonomie času), ○ v tržní ekonomice – dosažení zisku (nárůst,navýšení vloženého ○ v tržní ekonomice – dosažení zisku (nárůst,navýšení vloženého objemu prostředků poskytovatele) objemu prostředků poskytovatele) ○ v centrálně řízené ekonomice – naplnění předem stanoveného úkolu ○ v centrálně řízené ekonomice – naplnění předem stanoveného úkolu (plánu) s co nejnižšími prostředky, resp. ze stanoveného objemu (plánu) s co nejnižšími prostředky, resp. ze stanoveného objemu prostředků dosažení co nejvyšších výsledků prostředků dosažení co nejvyšších výsledků - konkrétní subjekty = současnost: podnik,finanční skupina, stát (minulost: zem.usedlost, feudální panství, řemeslná dílna) (minulost: zem.usedlost, feudální panství, řemeslná dílna) podnik = základní organizační jednotka výroby v nejširším smyslu podnik = základní organizační jednotka výroby v nejširším smyslu

6 Účetnictví v průběhu vývoje společnosti a společenské výroby Záznamy hospodářské činnosti byly vždy v úzké vazbě a determinovány - úrovní vývoje společnosti ( ekonomickou vyspělostí, společenským uspořádáním), - typem subjektu, za něž bylo vedeno (odraz ekonomické úrovně i spol. uspořádání) - specifickými podmínkami, v nichž hospodářská činnost probíhala (které se odrážely jak v úrovni ek. vývoje tak i v uspořádání společnosti.

7 Účetnictví a účetní soustavy Obvykle jsou rozlišovány soustavy účetnictví - kamerální – vzniklo a vyvíjelo se v oblasti veřejné správy, jeho účelem bylo sledovat čerpání přidělených prostředků - jednoduché (peněžní) – netvoří ucelený systém, nesleduje všechny prostředky, ale pouze jejich peněžní formu (příjmy a výdaje), popř. vybrané nepeněžní formy) - podvojné – tvoří ucelený, uzavřený, kompaktní celek, vnitřně propojený celek, sledující dvě nejvýznamnější stránky hosp. procesů-naturálně věcnou a hodnotovou.

8 (Podvojné) účetnictví (Účetnictví = podvojné účetnictví ) Pro záznam hospodaření konkrétního subjektu používá soustavu specifických metodických prvků, které představují základní nástroje tvorby záznamů hosp. činnosti (účetního modelu): - Bilanční princip - Zásady a předpoklady - Účet - Podvojný záznam - Inventarizace a kontrola účetních záznamů - Doklady

9 Regulace účetnictví - Na určitém stupni vývoje společenské výroby (tržní ekonomiky) bylo velmi prospěšné pro všechny „zainteresované“, aby účetní zásady byly přijímány a naplňovány ve všech subjektech shodně (možnost srovnání pro účely alternativního zhodnocování prostředků podmíněna srovnatelnosti údajů ) Jejich dodržování se tak stalo součástí vymahatelných pravidel ekonomického života – právních předpisů (stalo se součástí obchodního práva či jiných předpisů upravujících povinnosti ekonomických subjektů) - vliv národního prostředí, národního uspořádání - vliv národního prostředí, národního uspořádání

10 Význam účetnictví - uživatelé aneb pro koho jsou účetní záznamy užitečné? Výsledkem evidence jsou určité údaje (informace) o hospodaření, které mohou využívat různé subjekty, jejichž počet, výčet i význam se v průběhu historie se měnil (vliv vývoje ekonomiky a ekonomického systému) : - vlastník, hospodář, - osoba odpovědná za provádění činnosti (za účelem vlastního výkonu činnosti) - panovník, stát - věřitelé, poskytovatelé dodatečných prostředků, - obchodní partneři, spolupracovníci - potenciální zájemci o přístup k hospodaření (investoři) - Zaměstnanci, regionální útvary, aj.

11 Uživatelé účetních dat v současné době – pořadí uživatelů je dle významnosti možné stanovit přibližně toto : - Manažeři - Vlastníci - Investoři - Poskytovatelé kapitálu (banky, další věřitelé) - Obchodní partneři - Zaměstnanci - Stát - Regionální orgány ad.

12 Národní účetní systém Podvojné účetnictví se vyvíjelo vždy v konkrét- ních národních podmínkách – spolu se systémem - právního prostředí (code law systém, common law systém), law systém), - ekonomického uspořádání (Francie x Německo) - veřejné správy a s daňovým systémem - systémem sociální péče a zabezpečení aj. - v konkrétním kulturně-historickém prostředí (zvyky, tradice, smýšlení).

13 Význam pojmu „účetní systémy“ = soustava pravidel a postupů získávání a předkládání účetních dat a jejich transformace do soustavy informací o procesech v podniku, která odráží potřeby jejich uživatelů (= „národohospodářská úroveň“) (= „národohospodářská úroveň“) x účetnictví – konkrétní podoba vedení záznamů a výkazů v účetních jednotkách – je součástí a výsledkem účetního systému (= „podniková úroveň“) (= „podniková úroveň“)

14 „Účetní systémy“ v uvedeném významu lze zkoumat a na ně nahlížet ze dvou hledisek: a) v daném čase a podmínkách (různé „národní“ účetní systémy) b) v procesu vývoje ekonomických procesů a potřeb uživatelů (vývoj účetních systémů)

15 Účetnictví – evidence hospodaření = součást systému ekonomických informací Informace = základní nástroj řízení (poznávací,dispoziční) Druhy informací o procesech v podniku: - ekonomické - ekonomické - technické - technické - kulturně-sociální - kulturně-sociální - psychologicko-sociální - psychologicko-sociální - jiné - jiné

16 Systém ekonomických informací = souhrn různých systémů („oborů“) ekonomických informací, které mají společný předmět (hospodaření podniku, které se však liší použitými metodami. Systémy (obory) ekonomických informací: - účetnictví a účetní systém - statistika - rozpočetnictví - kalkulace - operativní evidence

17 Členění ekonomických informačních systémů z hlediska časového Informační systémy ex ante: - rozpočetnictví - předběžná kalkulace - strategické plánování - operativní plánování Informační systémy ex post: - účetnictví - výsledná kalkulace - podniková statistika - operativní evidence

18 Místo účetnictví v systému ekonomických informací = základní, ústřední - poskytuje údaje o procesech v podniku v minulosti (účetní výkazy) Ale - Poskytuje základní kategorie i data pro podnikové finanční plánování - Poskytuje základní kategorie a data pro nadpodnikové hodnocení (banky aj.) - Poskytuje základní kategorie a data pro národohospodářské veličiny (statistika, HDP)

19 Místo účetnictví v systému ekonomických informací = základní, ústřední - v důsledku své metody: - postihuje veškeré procesy v podniku - postihuje základní, podstatné souvislosti finanční (hodnotové) stránky činnosti podniku - postihuje veškeré procesy ve vzájemné souvislosti - je nejpropracovanější, s nejdelší tradicí

20 Předmět zobrazení účetnictví = hospodaření subjektu - hospodaření probíhá jako sled činností, v němž dochází k přeměně vstupních prvků (konkrétní dochází k přeměně vstupních prvků (konkrétní prostředky) na výstupy (výrobky, práce, služby) prostředky) na výstupy (výrobky, práce, služby) = procesy v podniku (zásobování,správa majetku, personalistika, výroba,skladování a odbyt, personalistika, výroba,skladování a odbyt, (prostředky podniku uskutečňují koloběh), (prostředky podniku uskutečňují koloběh), - pro potřeby účetnictví se předmět evidence rozčleňuje na Aktiva, Závazky, Vlastní kapitál, rozčleňuje na Aktiva, Závazky, Vlastní kapitál, náklady a výnosy a hospodářský výsledek náklady a výnosy a hospodářský výsledek

21 Základní funkce účetnictví = poskytovat informace využitelné pro rozhodování jeho uživatelům (ale „co potřebují vědět?“) (ale „co potřebují vědět?“) Předmětem zobrazování je část souhrnného společenského ekonomického procesu, který probíhá v jeho základní jednotce = podniku (v současné době dochází v jednotce „podnik“ k výrazným změnám, které přinášejí nové problémy do jeho účetní zobrazování) (v současné době dochází v jednotce „podnik“ k výrazným změnám, které přinášejí nové problémy do jeho účetní zobrazování)

22 Obsahem procesů v podniku je využívání prostředků je využívání prostředků s cílem dosahovat zisku s cílem dosahovat zisku prostředky k podnikání prostředky k podnikání zisk zisk Účetnictví využívá pro Účetnictví využívá pro o procesech v podniku o procesech v podniku 1) Uložení (forma) : - konkrétní podoba prostředků určených k podnikání = majetek podniku = přírůstek kapitálu vloženého do podniku vloženého do podniku uspořádání informací dvojí pohled majetek 2) Zdroje - kdo do podniku prostředky vložil (čí jsou) prostředky vložil (čí jsou)

23 Forma prostředků (majetku) - aktiva podniku podle podstaty: podle podstaty: a) hmotný b) nehmotný podle funkce: podle funkce: a) neoběžný (stálý, dlouhodobý) dlouhodobý) b) oběžný

24 Zdroje majetku = Kapitál vložený do podniku, určený ke zhodnocení, a to zhodnocení, a to a) kapitál vlastní (vložil jej zakladatel a vlastník je podniku trvale k dispozici) je podniku trvale k dispozici) b) kapitál cizí (vložil jej jiný subjekt, než vlastník podniku, je dočasný) podniku, je dočasný)

25 Dvojí pohled na majetek - bilanční princip Bilanční princip je princip konstrukce základního účetního přehledu, v němž poskytuje data (výkazu) – rozvaha je princip konstrukce základního účetního přehledu, v němž poskytuje data (výkazu) – rozvaha je základem (podmínkou a příčinou) metody průběžné evidence změn na účtech – metoda podvojného zápisu je základem (podmínkou a příčinou) metody průběžné evidence změn na účtech – metoda podvojného zápisu je základem vnitřní provázanosti účetních dat je základem vnitřní provázanosti účetních dat

26 Pojetí majetku (aktiv) Pojem aktiv - běžně užíván, avšak ! V ČR není definován – ani v teorii ani v předpisech (nejčastější vymezení v učebnicích: „majetek (nejčastější vymezení v učebnicích: „majetek členěný podle toho, jakou má formu“) členěný podle toho, jakou má formu“) - v rámci harmonizace účetnictví byly vymezeny podmínky pro vykázání majetku v úč.výkazech: - je zdrojem budoucích požitků - je zdrojem budoucích požitků - je výsledkem minulých skutečností - je výsledkem minulých skutečností - existuje možnost jeho ocenění - existuje možnost jeho ocenění - je pod kontrolou podniku - je pod kontrolou podniku

27 Pojetí závazků - Nejčastěji přebíráno z formulací právních předpisů – „povinnost uhradit, splatit“ - V rámci harmonizace (IAS): jsou vymezeny podmínky pro vykázání závazků jsou vymezeny podmínky pro vykázání závazků v účetních výkazech : v účetních výkazech : - budoucí odtok prostředků - budoucí odtok prostředků - výsledek minulých skutečností - výsledek minulých skutečností - odtok je více než pravděpodobný - odtok je více než pravděpodobný - vyplývá i z jiných než právních - vyplývá i z jiných než právních předpisů předpisů

28 Kapitál - pasiva Základní členění : podle vztahu k vlastníku-zakladateli: a) vlastní (vlastní kapitál) b) cizí (závazky, úvěry) V anglosaském pojetí : Kapitál = equity, tj. vlastní kapitál Cizí kapitál = liabilities, tj. závazky !! !! Širší význam pojmu závazky: úvěry+závazky !! Širší význam pojmu závazky: úvěry+závazky

29 Kapitál - pasiva formy vlastního kapitálu: formy vlastního kapitálu: - základní kapitál - kapitálové fondy emisní ážio - fondy ze zisku - nerozdělený zisk formy cizího kapitálu: formy cizího kapitálu: - úvěry, půjčky - závazky - rezervy

30 Bilanční princip aktiva aktiva = údaje o majetku = údaje o majetku v jeho konkrétních v jeho konkrétních formách (objem formách (objem jednotlivých forem) jednotlivých forem) dvě stránky dvě stránky součet aktiv = součet aktiv = pasiva pasiva = zdroje použité pro = zdroje použité pro pořízení majetku pořízení majetku (objem čerpání (objem čerpání jednotlivých zdrojů) jednotlivých zdrojů)majetku součet pasiv součet pasiv

31 Pohyb peněz provází pohyb majetku a) mění se složky majetku beze změn kapitálu (př.nákup materiálu za hotové) b) mění se jak složky majetku tak složky kapitálu (př. platba dodavatelům, nákup na úvěr) c) mění se složky kapitálu beze změn složek majetku (př. zvýšení zákl.kapitálu ze zisku)

32 Zobrazované toky (transakce) = zobrazované pohyby prostředků: Pohyby (toky) prostředků: a) hmotné (pohyb hmotných prostředků) b) finanční (vznikají finanční vztahy: pohledávky a závazky) pohledávky a závazky) c) peněžní (pohyb peněžních prostředků)

33 Základní typy transakcí z pohledu zachycení v bilanci : A+ A- A + Xa - Xa = P A+ A- A + Xa - Xa = P A+ P+ A + Xap = P + Xap A+ P+ A + Xap = P + Xap A- P- A - Xap = P – Xap A- P- A - Xap = P – Xap P+ P- A = P + Xp - Xp P+ P- A = P + Xp - Xp

34 Základní formy sdělování účetních dat = základní účetní výkazy: a) Bilance b) Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) c) Výkaz cash-flow (peněžních toků) d) Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu + Příloha k účetní závěrce (není výkazem, poskytuje informace, které nejsou zachyceny v účetních výkazech (nekvantifikovatelné, stojící mimo zorný úhel účetnictví)

35 Bilance (rozvaha) „přehled o majetku podniku a jeho zdrojích“ „přehled o finanční situaci podniku“ - stavový výkaz – k určitému okamžiku - vychází z minulosti, údaje o stavu majetku a čerpaných zdrojů, které je výsledkem minulých skutečností Současná podoba rozvahy je výsledkem vývoje různých přístupů k tomu, jak majetek vykazovat, jakou úlohu má bilance plnit (viz dále) (viz dále)

36 Struktura bilance Aktiva Pasiva Stálá aktiva Vlastní kapitál (dlouhodobý majetek) - základní kapitál (dlouhodobý majetek) - základní kapitál - nehmotná - fondy (kapit.a ze zisku) - nehmotná - fondy (kapit.a ze zisku) - hmotná - nerozdělený zisk a - hmotná - nerozdělený zisk a - finanční zisk běžného období - finanční zisk běžného období Oběžná aktiva Cizí kapitál - zásoby - rezervy - zásoby - rezervy - pohledávky - úvěry - pohledávky - úvěry - krátkodobý fin.majetek - závazky - krátkodobý fin.majetek - závazky

37 Výkaz zisku a ztrát (výsledovka) „přehled nákladů, výnosů a hosp.výsledku“ „přehled o tvorbě zisku/hospodářského výsledku“ - tokový výkaz – údaje vznikají za časový interval - shrnuje vynaložené prostředky na činnost v účetním období a výsledky této činnosti - aktuální podoba odráží přístup k pojetí „výsledku činnosti“ podniku a další souvislosti „výsledku činnosti“ podniku a další souvislosti (např. daňové), což se odráží i v pojetí nákladů a výnosů (např. daňové), což se odráží i v pojetí nákladů a výnosů

38 Struktura výkazu zisku a ztráty náklady výnosy ___________________________________ - z provozní činnosti - z provozní činnosti - z finanční činnosti - z finanční činnosti - z mimořádné činnosti - z mimořádné činnosti Zisk ztráta

39 Výsledek činnosti podniku a jeho zjišťování V současnosti : prostřednictvím údajů náklady a výnosy: HV = výnosy – náklady náklady a výnosy: HV = výnosy – náklady Hospodá ř ský výsledek (zisk/ztráta) - je vždy vztažen k ur č itému č asovému intervalu (ú č etnímu období) !! - vyjad ř uje výsledek proces ů ( č innosti) podniku (nikoli zm ě nu ve vlastnických vztazích) - jeho podstatou je p ř ír ů stek vlastního kapitálu za ú č etní období Výnosy = zvýšení objemu majetku firmy jako Výnosy = zvýšení objemu majetku firmy jako důsledek činnosti v daném období důsledek činnosti v daném období Náklady = snížení objemu majetku firmy vyvolané Náklady = snížení objemu majetku firmy vyvolané činností v daném období činností v daném období

40 Výsledek činnosti a jeho zjišťování - zjištění HV může být prováděno i z celkových objemových veličin: Δ M (přírůstek majetku), tj. HV = M k - M p M k = konečný stav M k = konečný stav M p = počáteční stav M p = počáteční stav Δ M > 0 = Z (zisk), Δ M 0 = Z (zisk), Δ M < 0 = ztráta Rozkladem M p, kde M p = M pv + M pc, M pv = základní kapitál (ZK) - prostředky vložené do podnikání na poč.období M pc = cizí kapitál, dluhy (D) – prostředky vložené cizími subjekty na konci období M k = aktiva (A) – nakoupené a vlastní činností získané prostředky na konci obd. pak Hv lze zjistit na základě vztahu: HV = A - VK p - CK k

41 Výkaz cash-flow - poskytuje informace o zdrojích peněžních prostředků a jejich použití (za oblast provozní, investiční, financování jejich použití (za oblast provozní, investiční, financování Počáteční stav peněžních prostředků Příjmy Výdaje - z provozní činnosti - z provozní činnosti - z investiční činnosti - z investiční činnosti - z financování - z financování Peněžní tok celkem (+/-) Peněžní tok celkem (+/-) Konečný stav Konečný stav peněžních prostředků peněžních prostředků

42 Výkaz cash-flow Provozní (běžná činnost) CF - příjmy od odběratelů + - přijaté úvěry krátkodobé + - platby věřitelům - - platby zaměstnancům - - splátky úvěrů - - placené úroky, daně -

43 Výkaz cash-flow (toku peněz) Investiční činnost CF Investiční činnost CF - nákup dlouhodobého majetku - - nákup cenných papírů - - prodej dlouhodobého majetku + - prodej cenných papírů +

44 Výkaz cash-flow (toku peněz) Financování P V Financování P V - Přijetí dlouhodobého úvěru + - Emise akcií, dluhopisů + - splátka dlouhodobého úvěru - - Zpětný odkup dluhopisů - - Výplata dividend/podílů -

45 Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu - Přehled všech druhů (příčin) změn ve všech formách vlastního kapitálu - základní kapitál - kapitálové fondy - fondy ze zisku - nerozdělený zisk - zisk/ztráta běžného období


Stáhnout ppt "Účetní systémy 1 1.roč. magisterského studia Rozsah: PS 1 hod. přednášky /týden Rozsah: PS 1 hod. přednášky /týden 2 hod. cvičení /týden 2 hod. cvičení."

Podobné prezentace


Reklamy Google