Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady reedukace spu PhDr. Zuzana Širmerová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady reedukace spu PhDr. Zuzana Širmerová."— Transkript prezentace:

1 Zásady reedukace spu PhDr. Zuzana Širmerová

2 Reedukace – obecná doporučení
Dítě má většinou velmi nepříjemné zážitky z předcházejícího učení Jestliže chceme změnit vztah dítěte k učení, motivovat ho k budoucí spolupráci začneme činností, kde lze očekávat úspěch a neúspěšné oblasti vynecháme Reedukaci předchází navázání kontaktu s dítětem, uvolnění, vyprávění o mimoškolní činnosti, zájmech apod. Cílem je získání důvěry, víry, že terapeut chce pomoci

3 Reedukace - obecná doporučení
Po navázání kontaktu můžeme začít s průpravnými cvičeními tj. rozvoj percepce, Rozvoj řeči, cvičení pravolevé a prostorové orientace soustředění atd. Cvičení jsou prováděna formou her a soutěží, dítě by nemělo mít pocit, že se učí. Průpravná cvičení mohou být i prostředkem diagnostiky

4 Reedukace – obecná doporučení
Neomezujeme pouze na tu oblast, v níž se porucha projevuje nejvíce Ne opakování diktátů Rozvoj dílčích funkcí Reedukace vychází z diagnózy, která se v průběhu práce s dítětem zpřesňuje Na základě diagnózy se volí i nejvhodnější metoda práce, popř. se metoda mění pokud se ukazuje jako neúčinná

5 ÚČINNÝ POSTUP PŘEDPOKLÁDÁ:
Znalost metod vyučování Provedení pedagogické diagnostiky s vyvozením závěr pro praxi Znalost speciálních reedukačních postupů Cvičení nejsou určena pro určitý věk Jsou řazena tak, aby svou obtížností sledovala vývoj dovedností S dítětem vycházíme z té úrovně, které dosáhlo

6 Reedukace Součástí reedukace by měly být i rozhovory zaměřené na sebehodnocení dítěte vůbec a zvláště pak v předmětech, kde se objevuje porucha Učíme dítě uvědomovat si své klady a nedostatky Existenci poruchy nezakrýváme, ale ani její závažnost nepřeceňujeme V zahraničí je celá řada odborníků kteří se nezabývají metodami reedukace, ale považují za nejdůležitější naučit dítě s poruchou žít

7 Zásady Východiskem je diagnostický rozbor případu
Poznat mechanismy , které vedly ke vzniku poruchy Poznat klinický obraz, kterým se projevují Vnitřní podmínky dítěte Znát závěry diagnostiky, možnosti dítěte (intelekt) Schopnost koncentrace, volní vlastnosti i motivaci k práci Vnější podmínky Podpora rodiny, Podpora učitele Podpora ostatních osob, které přicházejí do styku s dítětem

8 Zásady Reedukační postupy je nutno přizpůsobit individuální povaze případů Vytváříme příznivou léčebnou atmosféru Reedukační péče má mít komplexní ráz Dobrý začátek Zájem dítěte udržet Účelný výběr nápravných metod

9 Podpůrná opatření ve škole
Posadit dítě ve třídě před sebe, samotné, nebo vedle klidného dítěte, ne vedle upovídaného Posadit jej lépe doprostřed než na kraj Vysvětlovat novou látku krátkými větami a jednoduchými slovy Ujišťovat ho, že to dobře pochopilo a vštěpovat mu posloupnosti Domluvit se na úkolech – krátké termíny na známkování na počtech možných chyb na počtu zadaných úkolů

10 Podpůrná opatření ve škole
Vyhnout se únavě, rychlému rytmu Pomoci dítěti najít si svůj čas na daný počet cvičení Nechat ho odpovídat na otázky, i když nebude odpovídat dle pořadí a dodávat mu odvahu přeskakovat otázky, které neumí vyřešit Vyhnout se učení těžké látky po diktátě, nebo aktivitě, která dítěti vzala mnoho energie Pomoci mu v počátku plnění svého úkolu

11 Podpůrná opatření ve škole
Být trpělivý nad jeho pomalostí (to je základ úspěchu a dítě se nestresuje) Nechat dítě objevovat své schopnosti a využívat to před třídou Je třeba rozvíjet poznatky o poruchách učení, informovaný pedagog ví, co dělat Hledat možnosti přizpůsobení školní docházky v závislosti na druhu závažnosti případu Vytvořit si vizuální a fonologické pomůcky – „kufřík pomůcek“ soustavně se připravovat

12 Reedukace dyslexie Zaměření na oblasti : sluchová diferenciace,
zraková diferenciace, prostorová orientace, pravolevá orientace, pozornost, paměť

13 Základní techniky reedukace dyslexie
Metoda obtahování. Metoda Fernaldové. Metoda postřehování. Čtení se záložkou (okénkem). Čtení v duetu. Metoda vyhledávání chyb. Metoda dublového čtení. Nácvik dlouhých a krátkých samohlásek. Metoda globálního čtení.

14 Reedukace dysortografie
Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek Rozlišování slabik DY-DI, TY-TI, NY-NI Rozlišování sykavek s,c,z,š,č,ž, Vynechávání přidávání, přesmykování písmen, popř. slabik Hranice slov v písmu Reedukace osvojování a aplikace gramatických pravidel Osvojování gramatických pravidel Oprava písemných prací žáků

15 Reedukace dysortografie
Obrázek hlavy jelena pro znázornění Y, I „Mačkadlo“

16 Reedukace dysortografie
Bzučák

17 Reedukace dyskalkulie
Postupujeme v rozvoji oblastí Předčíselné představy klasifikace, třídění (třídění předmětu podle jednoho nebo více znaků), párové přiřazování (2 hrnky k sobě), používání pojmů více-méně, stejně, nejvíce-nejméně, největší-nejmenší serializace - pokračování v řazení prvků (– o x…), rozlišení části a celku, doplnění části do celku. Číselné představy Zápis čísel Základní matematické operace

18 Reedukace dysgrafie Rozvoj hrubé motoriky Rozvoj jemné motoriky
Procvičení paží, správný sed Rozvoj jemné motoriky Držení psacího náčiní Uvolňovací cviky Metodiky rozvoje grafomotoriky Metoda dobrého startu. Metodika rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní – SVOBODOVÁ . Grafomotorika pro děti předškolního věku – LOOSEOVÁ, PIEKERTOVÁ, DIENEROVÁ. Tréninkový program HEYROVSKÉ.


Stáhnout ppt "Zásady reedukace spu PhDr. Zuzana Širmerová."

Podobné prezentace


Reklamy Google