Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

31.7.2015 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Realizace a aplikace práva Katedra práva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "31.7.2015 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Realizace a aplikace práva Katedra práva."— Transkript prezentace:

1 31.7.2015 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Realizace a aplikace práva Katedra práva

2 www.econ.muni.cz 2 Realizace práva Definice Formy realizace Vztah realizace a aplikace práva

3 www.econ.muni.cz 3 Aplikace práva Stadium realizace práva (návaznost např. manželství → rozsudek o určení vlastnického práva k nemovitosti, závazkové vztahy), anebo samotný zdroj vzniku právních vztahů (konstitutivní IPA) proces autoritativního stanovování práv a povinností subjektům, anebo osvědčování/potvrzování existence těchto práv a povinností poslání: individualizace právních poměrů účastníků

4 www.econ.muni.cz 4 Individuální právní akt Výsledek aplikace práva v určitém procesu (občanském, trestním, správním, řízení před Ústavním soudem atd.) nikoliv všechny produkty činnosti státních orgánů jsou IPA (vyjádření, osvědčení, sdělení, přípisy, dopisy apod.) – část IV. správního řádu Závaznost IPA Vždy individuální Inter partes (tj. mezi účastníky procesu) Erga omnes (tj. vůči všem ostatním, nezúčastněným osobám Např. statusová rozhodnutí či rozhodnutí o vině a trestu za trestný čin

5 www.econ.muni.cz 5 Náležitosti IPA Formální Záhlaví Výrok Odůvodnění Poučení Materiální Právní moc Vykonatelnost

6 www.econ.muni.cz Právní moc a vykonatelnost IPA Právní moc je spojena s nemožností změny IPA prostřednictvím řádných opravných prostředků formální stránka- nezměnitelnost materiální stránka – závaznost Vykonatelnost Dobrovolnost plnění (lhůta k plnění) x státní donucení předběžná vykonatelnost 6

7 www.econ.muni.cz Stadia aplikace práva Zjišťování skutkového stavu (questio facti) proces dokazování, důkazní prostředky zásada materiální pravdy x zásada formální pravdy zásada volného hodnocení důkazů x vázané dokazování domněnky a fikce nedokazuje se: právo, notoriety, skutečnosti známé z úřední činnosti 7

8 www.econ.muni.cz Stadia aplikace práva nalezení právní normy (zjištění práva - questio iuris) – tzv. právní interpretace zásada denegatio iustitiae proces interpretace a jeho pravidla tradiční metody výkladu (tzv. standardní) jazyková (úloha právního jazyka) logická (zvláštní právně-logické argumenty)  analogie legis, analogie iuris (analogie podle NOZ - § 9) systematická historická (hledání historické vůle zákonodárce) teleologická (hledání účelu zákona - tzv. ratio legis) 8

9 www.econ.muni.cz Právní interpretace nadstandardní metody výkladu argumentace principy: princip bezrozpornosti práva, princip právní jistoty subjektů, princip ústavní konformity výkladu, princip eurokonformního výkladu, princip proporcionality (metoda aplikace principů a základních práv a svobod) výkladové direktivy (Ústava, Listina, OZ...) + výklad podle NOZ (§ 2, § 9) 9

10 www.econ.muni.cz Rozhodnutí ve věci na základě tzv. subsumpce (podřazení) meze subsumpce (jednoduché x složité případy) Řešení kolize norem – co má přednost? Lex superior Lex posterior Lex specialis presumpce správnosti IPA Druhy IPA konstitutivní x deklaratorní meritorní x procesní ex offo x na návrh 10

11 www.econ.muni.cz 11 Opravné prostředky opravné prostředky dle kritéria právní moci řádné mimořádné … devolutivní (tzv.“posouvací“ ) a suspenzivní („odkládací“) účinek kasační x revizní princip apelační princip další principy

12 www.econ.muni.cz 12 Druhy opravných prostředků odvolání, obnova řízení - SPOLEČNÉ všem řízením námitky, odpor, rozklad, stížnost - řádné specifické OP dovolání, kasační stížnost, žaloba pro zmatečnost, stížnost pro porušení zákona - mimořádné specifické OP + rekodifikace Prostředky ochrany ZLPS ústavní stížnost (vyčerpání opravných prostředků) stížnost k ESLP (vyčerpání všech vnitrostátních opravných prostředků) Veřejný ochránce práv – přispívá k ochraně ZLPS

13 www.econ.muni.cz 13 Úkoly soudnictví a principy čl. 36, 40 Listiny: Úkol poskytovat ochranu právům princip veřejnosti a ústnosti princip nezávislosti (prostředky jejího zajištění) princip nestrannosti (prostředky jejího zajištění) princip zákonného soudce

14 www.econ.muni.cz 14 Obecné soudnictví civilní, trestní a správní soudnictví Okresní soudy Krajské soudy Vrchní soudy Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud

15 www.econ.muni.cz 15 NS, NSS Nejvyšší soud Nejvyšší správní soud Pravomoc, působnost Judikatura www.nsoud.cz www.nssoud.cz

16 www.econ.muni.cz 16 Ústavní soudnictví Obecné x ústavní soudnictví Pravomoci Ústavního soudu Ústavní stížnost Negativní zákonodárce www.concourt.cz

17 www.econ.muni.cz 17 ESLP, ESD Evropský soud pro lidská práva Evropský soudní dvůr Pravomoc a působnost Judikatura

18 www.econ.muni.cz 18 Veřejná správa Státní správa x samospráva ústřední orgány dekoncentráty obce, kraje územní a zájmová samospráva Vykonavatelé x adresáti

19 www.econ.muni.cz 19 Principy výkonu veřejné správy centralizace x decentralizace koncentrace x dekoncentrace vertikální x horizontální subordinace koordinace dobrá správa nařizovací charakter atp.

20 www.econ.muni.cz 20 Shrnutí Realizace x aplikace Individuální právní akt Veřejná správa Soudnictví Obecné a ústavní soudnictví ESLP, ESD


Stáhnout ppt "31.7.2015 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Realizace a aplikace práva Katedra práva."

Podobné prezentace


Reklamy Google