Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Správní akt Synonyma: ISA konkrétní akt vrchnostenský akt mocenský akt Pojem: jednostranný PÚ, kterým orgán veřejné správy autoritativně rozhoduje o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Správní akt Synonyma: ISA konkrétní akt vrchnostenský akt mocenský akt Pojem: jednostranný PÚ, kterým orgán veřejné správy autoritativně rozhoduje o."— Transkript prezentace:

1 1 Správní akt Synonyma: ISA konkrétní akt vrchnostenský akt mocenský akt Pojem: jednostranný PÚ, kterým orgán veřejné správy autoritativně rozhoduje o právních poměrech určitých adresátů Pojmové znaky: -jednání na základě zákona -jednostranný výrok o právech (povinnostech) nepodřízených subjektů -nerovnoprávné postavení těchto subjektů -v konkrétní věci a vůči konkrétním adresátům -ve vztahu k adresátům právně závazný a vynutitelný

2 2 Správní akt Někdy bývá SA zaměňován s nařízením: Společné znaky SA a N -jednostrannost (nejde o dohodu) -mocenský (vrchnostenský) charakter -zákonný základ pro jejich vydání Rozdíly: -abstraktnost N x konkrétnost SA -obecná závaznost N x individuální závaznost SA

3 3 Správní akt Členění (klasifikace) SA: podle povahy právních účinků 1. konstitutivní 2. deklaratorní podle zavazovaných subjektů 1. akty in personam 2. akty in rem

4 4 Správní akt Členění (klasifikace) SA: podle trvání jejich účinků 1. časově omezené 2. časově neomezené podle přínosu obsahu pro adresáta 1. zvýhodňující (benefiční) 2. znevýhodňující (deteriorační)

5 5 Správní akt Členění (klasifikace) SA: podle pozice adresáta 1. pozitivní 2. negativní podle obsahu 1. materiální 2. procesní podle procesního postupu 1. obecné správní řízení 2. řízení ve věcech daní a poplatků 3. řízení o přestupcích 4. řízení podle NKÚ 5. řízení podle obecného kontrolního řádu

6 6 Správní akt Náležitosti SA: 1.kompetenční 2.obsahové 3.formální 4.procedurální

7 7 Správní akt Vlastnosti SA: 1.platnost 2.právní moc 3.vykonatelnost 4.vynutitelnost

8 8 Správní akt Základní typy SA: 1.schvalovací 2.povolovací 3.koncese

9 9 Správní akt INDIVIDUÁLNÍ SLUŽEBNÍ POKYNY synonyma: interní individuální akty, individuální služební akty Pojem: individuální rozhodnutí vůči konkrétnímu adresátovi uvnitř systému veřejné správy v rámci hierarchie obdobně jako vnitřní předpisy (INI) slouží k řízení a vnitřní organizaci forma ani podmínky pro vydání nejsou zpravidla předepsány

10 10 Správní akt Vady SA: podle povahy nedostatků 1.formálně vadné 2.věcně nesprávné 3.protiprávní (nezákonné, relativně neplatné) 4.nulitní (nicotné, absolutně neplatné, paakty)

11 11 Správní právo Pojem: ta část právního řádu, která upravuje veřejnou správu Předmět úpravy: široký okruh právních norem, které upravují práva a povinnosti FO a PO v oblasti veřejné správy Členění: -obecná část x zvláštní část -hmotné x procesní spr. právo

12 12 Správní právo Obecná část (obecné správní právo): vše, co je společné pro daný obor -základní pojmy -právní instituty -procesní postupy -prameny práva -správní akty -veřejnoprávní smlouvy -správní právo trestní -právní záruky a kontrola

13 13 Správní právo Zvláštní část : - zahrnuje hmotně-právní úpravu správního práva - částečně i procesně-právní úpravu - velmi rozsáhlá oblast, která nemůže být předmětem výuky jako celek; přednášejí se jen vybrané obory

14 14 Správní právo Předmět a systém: Obecně – správní právo patří spíše do oblasti práva veřejného, ale… 1.teorie zájmová 2.teorie mocenská 3.teorie organická (materiální organická)

15 15 Správní právo procesní Zásady a principy rozhodování: zásada = pravidlo s dopadem na víc než jeden případ princip = nosná zásada, „superzásada“, zásada, která ovlivňuje celé právní odvětví Principy zmíněny např. v zák. č. 349/1999 Sb. - § 1 odst. 1

16 16 Správní právo procesní Principy demokratického právního státu: 1.suverenita lidu 2.lidská práva a svobody 3.vázanost zákonodárného orgánu ústavou 4.nezávislost soudnictví 5.dělba a kontrola moci 6.záruky soudcovské nezávislosti 7.správní soudnictví 8.rovnost v právech 9.hodnotová neutralita ústavy

17 17 Správní právo procesní Principy dobré správy: 1.slušnost 2.vstřícnost 3.bezprůtahovost 4.nejen právní hledisko 5.přiměřenost 6.předvídatelnost

18 18 Správní právo procesní Rozlišovat !!! 1.zásady a principy VEŘEJNÉ SPRÁVY jako takové 2.zásady a principy ORGANIZACE veřejné správy (bylo přednášeno) 3.zásady a principy ROZHODOVÁNÍ ve veřejné správě

19 19 Správní právo procesní Principy demokratické veřejné správy: 1.legality 2.právní jistoty 3.nezaujatosti 4.proporcionality 5.publicity 6.transparence 7.demokratičnosti 8.naplňování cílů a úkolů 9.odpovědnosti za rozhodnutí 10.další...

20 20 Správní právo procesní Principy ROZHODOVÁNÍ: 1.zásady zahájení řízení - oficiality - dispoziční 2.zásady dokazování - materiální (objektivní) pravdy - formální (procesní) pravdy - vyšetřovací - projednací 3.zásada slyšení účastníků 4.+ zásady dle správního řádu

21 21 Správní právo procesní Proces rozhodování: 1.zásada materiální pravdy 2.rozdíly mezi civilním a správním procesem 3.zahájení řízení [podnět (žádost) x ex offo] 4.ukončení řízení - odložení věci - rozhodnutí ve věci (lhůty!!!) - zastavení řízení

22 22 Správní právo procesní Ochrana před nečinností: Nadřízený orgán -příkaz konat -převzetí věci a vlastní rozhodnutí -přikázání věci jinému orgánu -prodloužení lhůty

23 23 Správní právo procesní Správní akt jako výsledek rozhodovacího procesu: 1.zpravidla písemná forma 2.označení rozhodnutí 3.výroková část, odůvodnění, poučení o opravných prostředcích 4.oznámení (zpravidla doručením) 5.právní moc 6.vykonatelnost 7.nicotnost (nulita, neexistentnost, paakt)

24 24 Správní právo procesní Možnosti přezkoumání rozhodnutí: Právní (1/3): 1.v rámci správního řízení 1.1 řádný - odvolání - rozklad - námitky při exekuci 1.2 mimořádný - přezkumné řízení - obnova řízení 1.3 dozorčí - přezkumné řízení - obnova řízení

25 25 Správní právo procesní Možnosti přezkoumání rozhodnutí: Právní (2/3): 2.ve správním soudnictví 2.1 správní žaloba 2.2 žaloba proti nečinnosti 2.3 kasační stížnost 2.4 obnova řízení ve správním soudnictví

26 26 Správní právo procesní Možnosti přezkoumání rozhodnutí: Právní (3/3): 3.v ústavním soudnictví - ústavní stížnost 4.před evropskými orgány ochrany lidských práv - ESLP ve Štrasburku Jiné: - podnět Veřejnému ochránci lidských práv

27 27 Správní právo procesní Správní uvážení a neurčité právní pojmy: Správní uvážení = volná úvaha, správní diskrece zákonem umožněné postupy, kdy správní úřad na základě zhodnocení skutkového a právního stavu věci samostatně vybírá jedno z více alternativ rozhodnutí Neurčité právní pojmy 1.absolutně neurčité 2.částečně určité 3.neurčité význam rozlišení SU x NPP - praktický

28 28 Správní právo procesní Přezkum správního uvážení: -v rámci odvolacího řízení -nové správní uvážení -možné zrušení rozhodnutí -možný soudní přezkum správního uvážení Analogie ve spr.právu: -analogie zákona -analogie práva -nepřípustná x přípustná


Stáhnout ppt "1 Správní akt Synonyma: ISA konkrétní akt vrchnostenský akt mocenský akt Pojem: jednostranný PÚ, kterým orgán veřejné správy autoritativně rozhoduje o."

Podobné prezentace


Reklamy Google