Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetnictví 1. přednáška. Ú č etnictví – p ř edm ě t u č ebního plánu Za ř azení : 1. sem. Rozsah výuky : 1/1 týdně (presenční studium) 1/1 týdně (presenční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetnictví 1. přednáška. Ú č etnictví – p ř edm ě t u č ebního plánu Za ř azení : 1. sem. Rozsah výuky : 1/1 týdně (presenční studium) 1/1 týdně (presenční."— Transkript prezentace:

1 Účetnictví 1. přednáška

2 Ú č etnictví – p ř edm ě t u č ebního plánu Za ř azení : 1. sem. Rozsah výuky : 1/1 týdně (presenční studium) 1/1 týdně (presenční studium) 6 za sem. (kombinované – distanční - studium) 6 za sem. (kombinované – distanční - studium) Zakon č ení : zápočet : (3 kredity) podmínky pro získání zápočtu : 1) účast na cvičeních (se zohledněním předcházejícího studia), 2) 2 průběžné testy (dle vyučujícího na cvičeních)

3 Účetnictví – studijní literatura Základní: 1) KUBÍČKOVÁ D., Základy účetnictví, Praha : Eupress 2006 2) DVOŘÁKOVÁ D., Sbírka příkladů a úloh k úvodu do účetnictví, Praha : VŠE 2005 3) právní předpisy (Zákon č. 563/1991 Sb o účetnictví, Vyhláška 500/2002 Sb., České účetní standardy pro podnikatele) 4) PELÁK J., Účetnictví v příkladech, Praha : VŠE 2008 Doporu č ená: 5) KOVANICOVÁ D., KOVANIC P.: Poklady skryté v účetnictví, I. díl. Jak porozumět účetním výkazům, 6. vyd., Praha : Polygon 2001 Jak porozumět účetním výkazům, 6. vyd., Praha : Polygon 2001 6) KOVANICOVÁ D., Abeceda účetních znalostí pro každého, Praha : Polygon 2007

4 Informace na IS školy - Osnova předmětu, obsah přednášek - Literatura - Požadavky na zápočet - Vzorový test = IS-studijní materiály-ZUc-Učební materiály

5 1. přednáška Osnova 1. p ř ednášky: 1) Účetnictví a jeho místo v běžném životě a v ekonomice: - informace a řízení, - informace a řízení, - řízení a ekonomika - řízení a ekonomika - funkce účetnictví, - funkce účetnictví, 2) Systém ekonomických informací a systém účetnictví 3) Historie účetnictví 4) Uživatelé účetních dat, 5) Způsob presentace účetních dat – účetní výkazy 6) Současná regulace účetnictví v ČR, právní předpisy a účetnictví

6 1) Účetnictví a jeho místo v běžném životě Pojmy užívané v běžném životě: -Z-Z-Z-Zisk, -K-K-K-Kapitál, -T-T-T-Tržby, -N-N-N-Náklady, -D-D-D-Doklady, -I-I-I-Inventura …..

7 O č em ú č etnictví je ???? Příklad: Stánek s občerstvením na vinobraní (víno bude prodávat soused): potřebujeme : prodávat soused): potřebujeme : - Párky - Chléb - Stánek (nájem) - Tácky - Hořčice - Kečup - Nádoby na ohřívání - Ubrousky - Vařič (pokud nebude součástí stánku) …

8 Co je ješt ě d ů ležit ě jší ??? Kde vzít peníze na pořízení („finance“) - Vlastní úspory (7 000,-) - Příspěvek od rodičů (5 000,-) - Kamarád půjčí (5 000,-) - Část prostředků (tácky, ubrousky) nemu- síme hradit okamžitě (faktura = 1500,-)

9 Je dobré si všechno uspo ř ádat : Co k č innosti máme ? Odkud jsme na to vzali ? - vařič, nádoby na ohřívání 3 000,- - vlastní úspory a od rodičů 12 000,- - párky, chléb, hořčici, kečup, ubrousky, tácky, 12 000,- - Půjčka od kamaráda 5 000,- 5 000,- - Půjčka-strýc 2 500,- - Peníze na zaplacení nájmu aj. 6 000,- - Dluh u dodavatelů zboží 1 500,- Celkem maj. 21 000,- Celkem zdrojů 18 500,- 21 000,- 21 000,-

10 Shrnutí : Tento přehled vypovídá : - o tom, co máme, a - o tom, odkud jsme vzali prostředky = poskytuje základní informace o tom, kolik majetku firma využívá, a o tom, kolik komu dluží = nejdůležitější údaje (informace) pro řízení firmy = základem způsobu evidence majetku podniku označované jako účetnictví

11 2) Informace x ř ízení Informace = Informace = sdělení o skutečnostech objektivního i subjektivního světa, které se stává základem pro přijímaná rozhodnutí, a to jak ve fázi poznávací, tak ve fázi dispoziční, tj. jak na místě východiska, na jehož základě je rozhodnutí prováděno, tak ve formě sdělení výsledku rozhodování, budoucí či konečné podoby výsledku činnosti. Ř ízení bývá v nejobecnější úrovni vymezováno jako cílevědomé usměrňování řízeného objektu řídícím subjektem k dosažení předem stanoveného cíle. Proces ř ízení = nepřetržitá řada rozhodovacích situací, v nichž na základě zjištění údajů o současném stavu a jejich porovnání se stavem cílovým (zamýšleným, očekávaným) se rozhoduje o způsobech, které by zajistily jejich co největší soulad. Informace = základní nástroj řízení.

12 Ř ízení podniku Podnik = základní organizační jednotka, v níž probíhá ekonomický proces (proces hospodaření) – základní cíl = dosahovat zisku prostřednictvím uspokojování potřeb lidí Procesy v podniku je nutno usměrňovat ke stanovenému cíli k tomu jsou nutné informace: stanovenému cíli k tomu jsou nutné informace: - o skutečném stavu řízeného subjektu (podniku) - o skutečném stavu řízeného subjektu (podniku) - o stavu žádoucím (plánovaném) a - o stavu žádoucím (plánovaném) a - o rozdílech mezi nimi a - o rozdílech mezi nimi a - o tom, jaké úkony povedou k cílové podobě. - o tom, jaké úkony povedou k cílové podobě.

13 Obsahem proces ů v podniku - je využívání prostředků určených k podnikání s - je využívání prostředků určených k podnikání s cílem dosahovat zisku cílem dosahovat zisku (prostředky k podnikání = majetek podniku ) (prostředky k podnikání = majetek podniku )Příklad: Ve stánku s občerstvením jsou využívány nádoby a vařič spolu s přípravou a prodejem potravin pro poskytování služeb občerstvení.

14 Úkol ú č etnictví Úkol ú č etnictví Základním úkolem účetnictví je : Základním úkolem účetnictví je : poskytovat informace poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např. pro hodnocení správu a pro další účely (např. pro hodnocení podniku bankou při poskytnutí úvěru, pro vstup podniku bankou při poskytnutí úvěru, pro vstup investora, pro finanční a daňovou kontrolu apod.) investora, pro finanční a daňovou kontrolu apod.)

15 Funkce ú č etnictví - podrobn ě ji - poskytuje informace pro ochranu a správu majetku - - poskytuje informace pro operativní i strategické ř ízení podniku - - poskytuje informace pro vym ěř ení da ň ové povinnosti - - poskytuje informace pro posuzování ekonomické situace a výkonnosti podniku pro různé subjekty /banky, investory, burzovní instituce/ - - poskytuje informace a je zároveň d ů kazním prost ř edkem p ř i vedení spor ů

16 P ř edm ě t zobrazování v ú č etnictví Obecně: Obecně: majetek podniku majetek podniku a jeho změny za sledované období a jeho změny za sledované období Předmět konkretizují jednotlivé kategorie, Předmět konkretizují jednotlivé kategorie, které účetnictví používá: které účetnictví používá: - majetek (aktiva) - majetek (aktiva) - závazky - závazky - kapitál - kapitál - hospodářský výsledek: - náklady - hospodářský výsledek: - náklady - výnosy

17 Informace x ekonomické informace Důležité: Podnikové procesy mají mnoho stránek: - ekonomická (objem majetku, objem zisku, …) - ekonomická (objem majetku, objem zisku, …) - technická (výkonnost, spotřeba, … - technická (výkonnost, spotřeba, … - sociální (vzdělání pracovníků, …) - sociální (vzdělání pracovníků, …) - psychologická (pracovník jako osobnost, …) - psychologická (pracovník jako osobnost, …) - kulturní (zvyky, hodnoty určité skupiny, …) - kulturní (zvyky, hodnoty určité skupiny, …) - ekologická (vliv na životní prostředí, …) - ekologická (vliv na životní prostředí, …) = informace ekonomické, technické, sociální …. Účetnictví – poskytuje informace o ekonomické stránce procesů v podniku, informace ekonomické

18 Základní funkce ú č etnictví = poskytovat ekonomické informace využitelné pro řízení ekonomických procesů v podniku Předmětem zobrazování v účetnictví je část souhrnného společenského ekonomického procesu, který probíhá v jeho základní jednotce, tj. podniku. Hlavním účelem poskytovaných informací je vypovědět o majetkové a finanční situaci podniku všem, kteří tyto informace potřebují pro svá rozhodnutí a pro výkon své činnosti (všem uživatelům) o majetkové a finanční situaci podniku všem, kteří tyto informace potřebují pro svá rozhodnutí a pro výkon své činnosti (všem uživatelům)

19 Uživatelé ú č etních informací – kladou požadavky na obsah i formu informací poskytovaných účetnictvím 1. interní: - management a řídící orgány řídící orgány - vlastníci původní uživatelé účetních informací, původní uživatelé účetních informací, pro něž účetnictví jako zdroj pro něž účetnictví jako zdroj informací vznikalo informací vznikalo - zaměstnanci 2. externí: 2. externí: - banky - banky - dodavatelé /věřitelé/ - dodavatelé /věřitelé/ - odběratelé /dlužníci,zákazníci/ - odběratelé /dlužníci,zákazníci/ - investoři /potenciální vlastníci/ - investoři /potenciální vlastníci/ - finanční úřady /daňové účely/ - finanční úřady /daňové účely/ - státní správa - státní správa - subjekty působící na finančních - subjekty působící na finančních trzích /burzovní orgány/ trzích /burzovní orgány/ - veřejnost - veřejnost - regionální orgány - regionální orgány

20 Soustava ekonomických informací Ekonomické informace poskytují kromě účetnictví i další obory: - statistika - rozpočetnictví - kalkulace - operativní evidence -- všechny obory vypovídají o ekonomických procesech v podniku (mají shodný předmět), liší se však použitými metodami pro získávání a zpracování informací v podniku (mají shodný předmět), liší se však použitými metodami pro získávání a zpracování informací Účetnictví – součást informační soustavy podniku, v níž jsou zastoupeny a vzájemně propojeny různé obory ekonomických informací

21 Typy ú č etních soustav a ) Účetnictví jednoduché – (nyní „daňová evidence“) eviduje pohyb pouze jedné formy majetku-peněžních prostředků, pohyb pouze jedné formy majetku-peněžních prostředků, nesleduje ostatní formy majetku nesleduje ostatní formy majetku b) Účetnictví podvojné – ucelený, vnitřně propojený systém založený na bilančním principu a účtu, z nichž vyplývá charakteristická metoda vedení evidence – metoda podvojného zápisu změn v majetku a kapitálu c) Účetnictví kamerální – zvláštní historická forma, některé prvky se dnes využívají v účetnictví institucí veřejné správy prvky se dnes využívají v účetnictví institucí veřejné správy

22 Podvojné ú č etnictví = jádro celého systému ekonomických informací díky své metodě, která: = jádro celého systému ekonomických informací díky své metodě, která: - zachycuje procesy v podniku úplně - zachycuje procesy v podniku úplně - ve vzájemné provázanosti - ve vzájemné provázanosti - ve spojení dvou (dosud) nejdůležitějších - ve spojení dvou (dosud) nejdůležitějších stránek, stránky naturálně věcné a stránek, stránky naturálně věcné a stránky hodnotové (bilanční princip) stránky hodnotové (bilanční princip)

23 Místo ú č etního systému v systému ekonomických informací = základní, ústřední, protože : - postihuje veškeré procesy v podniku - postihuje základní, podstatné souvislosti ekonomické stránky činnosti podniku - postihuje veškeré procesy ve vzájemné souvislosti - je nejpropracovanější, s nejdelší tradicí

24 Historie ú č etnictví sahá až do starověku, pův. evidence hospodářské činnosti sahá až do starověku, pův. evidence hospodářské činnosti v 15. století Lucas Pacioli sebral a popsal hlavní zásady podvojného účetnictví v 15. století Lucas Pacioli sebral a popsal hlavní zásady podvojného účetnictví v práci Tractatus XI. particularis de camputis et scriptus (Rozprava o účtech a písemnostech) v práci Tractatus XI. particularis de camputis et scriptus (Rozprava o účtech a písemnostech) Současná podoba podvojného účetnictví se rozvíjela od konce 18.stol., zejména pak na přelomu 19. a 20.stol. (pojetí účetních výkazů) Současná podoba podvojného účetnictví se rozvíjela od konce 18.stol., zejména pak na přelomu 19. a 20.stol. (pojetí účetních výkazů)

25 P ř edm ě t zobrazování v ú č etnictví - podrobn ě ji stav a pohyb majetku a závazků podniku stav a pohyb majetku a závazků podniku stav a změny vlastního kapitálu stav a změny vlastního kapitálu náklady a výnosy a náklady a výnosy a výsledek hospodaření a jeho užití výsledek hospodaření a jeho užití

26 Formy sd ě lení ú č etních dat - výkazy Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech (účetní závěrce): Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech (účetní závěrce): Bilance Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu + příloha (komentář) k výkazům + příloha (komentář) k výkazům

27 Obecné ú č etní zásady (1) Zásada nepřetržitosti trvání účetní jednotky a nepřetržitosti vedení účetnictví – podnik bude svou činností se snažit o zachování své existence Zásada nepřetržitosti trvání účetní jednotky a nepřetržitosti vedení účetnictví – podnik bude svou činností se snažit o zachování své existence Zásada nezávislosti účetních období ( akruální princip ) – do účetního období, jehož výsledek je zjišťován,je třeba zahrnout jen ty změny,které s ním věcně a časově souvisejí Zásada nezávislosti účetních období ( akruální princip ) – do účetního období, jehož výsledek je zjišťován,je třeba zahrnout jen ty změny,které s ním věcně a časově souvisejí Zásada vymezené účetní jednotky – musí být přesně vymezen rozsah majetku a závazků, oddělen od ostatních subjektů Zásada vymezené účetní jednotky – musí být přesně vymezen rozsah majetku a závazků, oddělen od ostatních subjektů Zásada bilanční kontinuity – nezávislá účetní období musí být vzájemně propojena, tzn. že konečné stavy jednoho období musí být zároveň počátečními stavy následujícího období Zásada bilanční kontinuity – nezávislá účetní období musí být vzájemně propojena, tzn. že konečné stavy jednoho období musí být zároveň počátečními stavy následujícího období

28 Obecné ú č etní zásady (2) Zásada objektivnosti účetních informací (úplnost, pravdivost, správnost, průkaznost) – požadovaná kvalita účetních informací (v předpisech ČR) Zásada objektivnosti účetních informací (úplnost, pravdivost, správnost, průkaznost) – požadovaná kvalita účetních informací (v předpisech ČR) Zásada historických cen – tj. v cenách okamžiku pořízení Zásada historických cen – tj. v cenách okamžiku pořízení Zásada zákazu kompenzace – zákaz vzájemného započtení protisměrných toků (např. přijaté a zaplacené úroky) Zásada zákazu kompenzace – zákaz vzájemného započtení protisměrných toků (např. přijaté a zaplacené úroky) Zásada opatrnosti – účetnictví má informovat i o všech rizicích spojených s předkládanými daty Zásada opatrnosti – účetnictví má informovat i o všech rizicích spojených s předkládanými daty Někdy: zásada vymezení okamžiku realizace

29 Ú č etní systém Podle podrobnosti a úplnosti poskytovaných informací se v účetním systému rozlišuje účetnictví účetnictví a) finanční – poskytuje souhrnné informace a) finanční – poskytuje souhrnné informace o podniku jako celku o podniku jako celku b) vnitropodnikové (manažerské) – poskytuje b) vnitropodnikové (manažerské) – poskytuje informace o procesech uvnitř podniku, informace o procesech uvnitř podniku, ve vnitropodnikových útvarech, tj. ve vnitropodnikových útvarech, tj. podrobnější podrobnější

30 Podmínky zachycení v ú č etnictví Podmínky zachycení v ú č etnictví Doložení účetním dokladem Doložení účetním dokladem (se všem náležitostmi účetního dokladu) (se všem náležitostmi účetního dokladu) Peněžní vyjádření (ocenitelnost) – Peněžní vyjádření (ocenitelnost) – základní předpoklad pro zachycení v účetnictví, možnost základní předpoklad pro zachycení v účetnictví, možnost sumarizace různorodých prvků a procesů, vylučuje však sumarizace různorodých prvků a procesů, vylučuje však z účetního zobrazení řadu důležitých informací, např. z účetního zobrazení řadu důležitých informací, např. o kvalifikaci zaměstnanců o kvalifikaci zaměstnanců

31 Regulace ú č etnictví v Č R Třístupňová: 1) Zákon o účetnictví č. 563/1992 Sb. 2) Vyhlášky č. 500-506 pro různé subjekty, č. 500 = pro podnikatelské subjekty č. 500 = pro podnikatelské subjekty 3) České účetní standardy pro podnikatelské subjekty --------------------------- 4) Vnitřní směrnice účetní jednotky – zpracovává sama účetní jednotka

32 Ú č etnictví a právní p ř edpisy Účetní zobrazování ekonomických procesů ovlivňují ustanovení právních norem: - obchodní právo - devizové předpisy - obchodní právo - devizové předpisy - občanské právo - daňové právo - občanské právo - daňové právo - pracovní právo - mezinárodní - pracovní právo - mezinárodní - předpisy o sociálním úmluvy a pravidla - předpisy o sociálním úmluvy a pravidla a zdravotním poj. a zdravotním poj. - předpisy regulující kapitálový trh ad. - předpisy regulující kapitálový trh ad.

33 Otázka na závěr: Bude předmětem účetního zachycení : - zásoba materiálu - smlouva na nákup materiálu - půjčka přijatá od přítele - peníze na účtech u banky - nakoupené akcie jiného podniku - dlužná daň z příjmu účetní jednotky - počítač - výrobní stroj - kvalifikace pracovníků - seznam stálých zákazníků podniku ?


Stáhnout ppt "Účetnictví 1. přednáška. Ú č etnictví – p ř edm ě t u č ebního plánu Za ř azení : 1. sem. Rozsah výuky : 1/1 týdně (presenční studium) 1/1 týdně (presenční."

Podobné prezentace


Reklamy Google