Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurz právnických dovedností II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurz právnických dovedností II."— Transkript prezentace:

1 Kurz právnických dovedností II.
Úvodní přednáška JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.

2 Dovednosti dnes vládnou světem
Dovednosti dnes vládnou světem. Zdokonalí se v nich jen ti, kteří je procvičují. Cíl přednášky: naznačit, jak je možné dovednosti důležité pro praxi začít rozvíjet už dnes …

3 Motto Rada je zřídkakdy vítaná.
Nejvíce ji odmítají ti, kteří ji nejvíce potřebují. Samuel Johnson

4 Osnova přednášky Pojem dovednost
Jak začít s rozvojem dovedností během studia – CREAM strategy Specifické dovednosti kritické myšlení přesvědčivá prezentace akademické psaní

5 Pojem dovednost psychologie učení (vlohy – schopnosti – dovednosti)
specifický předpoklad k výkonu určité činnosti vytváří se na základě vrozených předpokladů (vlohy), ale také předchozí zkušenosti a sebereflexe jejich kvalita není stálá, je třeba je rozvíjet

6 Transformace schopností a dovedností
obecné schopnosti studijní dovednosti profesní dovednosti

7 Studijní dovednosti dodržování termínů, organizace práce a času
motivovanost, osobní rozvoj mluvený a psaný projev, vyhledávání informací, čtení a porozumění textu, umění rozlišit mezi relevantním a nerelevantním a hledat pro a proti, argumentace, vlastní názor, kritické myšlení.

8 Ze studia do praxe… Účast na seminářích Prezentace Seminární práce
time-management, týmová spolupráce, komunikace atd. Prezentace mluvený projev, přesvědčivost, time-management, plánování, používání audiovizuálních pomůcek atd. Seminární práce písemný projev, dodržení lhůt, time-management atd. Přednášky naslouchání, výběr relevantních informací, písemný projev atd. Zkoušky plánování a time-management, mluvený nebo písemný projev, zvládání stresu,argumentace

9 Inzeráty na práci „Jedním z předpokladů pro zařazení kandidáta do výběrového řízení je výborná znalost angličtiny; znalost dalšího cizího jazyka je samozřejmě výhodou. Student by měl mít výborné analytické a logické myšlení, být pohotový, rychle se orientovat a reagovat na požadavky právníků„ (Havel & Holásek) Do svého týmu hledáme vzdělané, cílevědomé a kreativní osobnosti se schopností samostatného myšlení a vlastní iniciativou. (Peterka & Partners) Kancelář ROWAN LEGAL je otevřena každému, kdo má zájem o týmovou práci, orientuje se na výborný výsledek, respektuje jedinečnost ostatních a přináší do týmu novou hodnotu ve vlastní jedinečnosti.

10 Profesní dovednosti v KPD
Práce s informačními zdroji Prezentace Problem-solving, analýza případu Interviewing a counselling Vyjednávání, mediace

11 CREAM strategy C (creative) = kreativita R (reflective) = reflexe
E (effective) = efektivita A (active) = aktivita M (motivated) = motivace Vaše učení bude zárukou úspěchu, pokud budete při studiu využívat tvůrčí myšlení, reflexi, budete efektivněji organizovat svoji práci i čas, když budete při výuce i mimo ni aktivní a vysoce motivovaní.

12 C - kreativita = tvořivost
tvůrčí myšlení např. při řešení problémů – schopnost hledat alternativní řešení mít nápady a používat představivost být zvídavý a zajímat se o probíraná témata i nad rámec studijních povinností metody: např. myšlenkové mapování (viz učebnice KPD, s. 105 an.

13 Příklad myšlenkové mapy
Zdroj:

14 R - reflexe = zpětná vazba k určitému počinu, např. hodnocení zkoušky nebo seminární práce = od ostatních a také vlastní (sebereflexe) důležitá a často opomíjená fáze procesu učení – viz Kolbův cyklus (učebnice KPD, s. 9 an.) pomáhá vyhodnotit, jaký pokrok jste již udělali a naplánovat si další postup metody: vytvořit si vlastní portfolio, jehož součástí bude životopis, kde uvedete všechny praxe, stáže, jazykové zkoušky, soutěže, semináře, kurzy atd., které jste doposud absolvovali, a plán, co budete chtít v průběhu studia ještě zvládnout (např. studijní pobyt v zahraničí) reflektivní deník, kde si budete vést záznamy o průběhu praxe, své postřehy, dovednosti, které rozvíjíte atd.

15 E - efektivita = účinnost vašeho studia, tzn. nakolik jste úspěšní při dosahování svých cílů Zeptejte se sami sebe: Jaké jsou moje studijní cíle? Jakého úspěchu chci studiem na PF UP dosáhnout? Daří se mi to? Jsem na dobré cestě? Pozor na prokrastinaci aneb věčné otálení při plnění studijních povinností! Postihuje až 40% všech studentů VŠ v ČR – jste jedním z nich? Metody: time-management: zhodnoťte si pomocí tabulky, kterou jste dostali na přednášce dosavadní způsob využívání času a pokuste se navrhnout nový, který bude efektivnější – kupte si nějakou knihu o time-managementu a řiďte se radami v ní uvedenými plány aktivit s různým časovým výhledem: denní (daily agenda), týdenní atd.

16 A - aktivita aktivní účast na výuce a činorodost mimo výuku
kdo se aktivně zapojí do výuky, ptá se, přemýšlí nad svým názorem i názorem jiných, lépe si vše zapamatuje, pochopí a je schopen to později využít učení se na základě zkušeností – vyšší efektivita! snažte se vždy dělat něco navíc, kromě studia povinných a volitelných předmětů: absolvujte praxi, stáž, soutěž, např. moot court, zapište se do právní kliniky, udělejte si certifikát z cizího jazyka, jeďte do zahraničí na studijní pobyt (Erasmus ad.), zapojte se do činnosti studentských organizací atd. = vše se počítá a může být v budoucnu výhodou při hledání vysněného zaměstnání

17 M- motivace = psychický proces, který usměrňuje naše chování a jednání k dosažení určitého cíle Uvědomte si, proč jste šli na právnickou fakultu. Měli jste radost, když jste zjistili, že jste byli přijati? S jakou motivací, očekáváním a cílem jste na PF šli? svoji motivaci si v průběhu studia neustále připomínejte Metody: zaznamenávejte si své úspěchy, které vedou k naplnění cíle, např. v životopise. stanovujte si menší cíle, které povedou k hlavnímu cíli – udělejte si akční plán a snažte se jej naplnit, dělejte vždy něco navíc, než ostatní. poraďte se o tom, co ještě můžete udělat pro svůj úspěch s ostatními (s učiteli, s někým z praxe atd.).

18 Umění přesvědčivé prezentace
Princip „otevři dveře“ (OPEN UP) aneb jací musíte být, abyste zvládli úspěšně prezentovat: O (organized) = připravený P (passionate) = zapálený E (engaging) = poutavý N (natural) = přirozený, svůj U (understanding) = znát své publikum P (practice) = praxe, cvičení

19 Prezentace a tréma reakce na stres a výsledek touhy být úspěšný
výhody a nevýhody při prezentaci Jak na trému?

20 Jak na trému? Soustředit se na svoje sdělení a publikum
Pozitivní myšlení – představte si úspěch První 2 minuty nazpaměť Poznámky Cvičení Přijďte o hodinu dříve Pozor na jídlo a pití! Dobře se připravte Neříkejte všechno

21 Kritické a analytické myšlení
„schopnost nepodléhat prvnímu dojmu, obecnému mínění nebo naléhavosti nějakého sdělení, nepřebírat naivně tradované názory, nýbrž dokázat zaujmout odstup a vytvořit si vlastní názor na základě vědomostí a zkušeností jak vlastních, tak jiných důvěryhodných osob“ (zdroj: wikipedia) rozviňte si detektivní myšlení při čtení, psaní, poslouchání Ptejte se proč? z jakého důvodu? je zdroj informace důvěryhodný?

22 K čemu je kritické myšlení dobré?
je základem pro práci právníka a řada zaměstnavatelů je vyžaduje pomáhá najít více řešení problému a vybrat po zvážení všech důsledků to nejvhodnější podněcuje vás utvořit si vlastní názor jde ruku v ruce s kreativitou pracujte na jeho rozvoji už v průběhu studia, ať jste do praxe připravení.

23 Akademické psaní základ pro profesní (profesionální?) psaní – zaměstnavatelé vyžadují vysokou úroveň psaného projevu. nejde o automatickou dovednost časté předsudky (neumím, psát, nejde mi to atd.) Text má formální stránku, obsahovou stránku, ale je třeba dbát i na strukturu textu! Viz učebnice KPD, s. 276 an. + Zbíral, R. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Linde, 2009.

24 Než začnu psát… je třeba si uvědomit: co píšu… proč píšu…
pro koho píšu… jaký je rozsah… do kdy…

25 Jak začít… Freewriting Asociace Otázky Brainstorming Myšlenkové mapy
Osnovou ….writing in layers

26 Vyzkoušejte metodu Writing in Layers
Vytvořte si osnovu práce: hlavní nadpisy Napište 1-2 věty pod každý nadpis Udělejte si seznam bodů pod každý nadpis Napište úvodní odstavec pro každou kapitolu Rozpracujte jednotlivé kapitoly Provažte jednotlivé odstavce Na konci každé kapitoly napište stručné shrnutí hlavních myšlenek – poslouží při psaní závěru Závěr vytvořte z důležitých závěrů každé kapitoly

27 Struktura textu Název (obsahuje skrytou otázku)
Úvod (o čem je text, naznačte otázka a odpověď na ni) Stať (argumentace k odpovědi) Závěr (shrnutí z argumentace, žádná nová informace!) Zdroje (z kterých jste čerpali)

28 Struktura odstavce

29 Pozor na popisnost! Použijte kritické myšlení!
Při psaní dbejte na to, aby text nebyl příliš popisný, tzn. neopisujte pouze to, co je v zákonech, ale snažte se vždy přidat něco navíc. Nejlepší je vyvážená kombinace popisnosti a kritického (analytického) psaní! Zkoumejte popisovanou problematiku kriticky, tzn. nespokojte se s názorem v jedné učebnici – vyhledejte si v literatuře, judikatuře, novinách nebo na internetu, jestli se k tématu neváže nějaká diskuse o problémech atd. použijte kritické názory (pozitivní hodnocení i negativní kritiku) ve své práci – vždy odkazujte na zdroj! Přidejte i vlastní názor na vyhledanou diskusi, příp. judikaturu atd.

30 Rozdíl mezi popisným a kritickým textem
Popisný (deskriptivní) text popisuje, co se stalo nebo jaké něco je (např. jaká je právní úprava kupní smlouvy v OZ) popisuje, co říká teorie informuje o různých názorech, ale bez hodnocení Kritický (analytický) text Hodnotí pro a proti prezentovaných názorů nebo teorií Autor zaujímá vlastní názor, který odůvodní Uvádí k popsanému i proč je tomu tak (např. proč je u kupní smlouvy možná i ústní forma uzavření) Svá tvrzení vždy zdůvodňuje a uvádí příklady na podporu svých tvrzení Strukturuje text tak, že dává větší váhu tomu, co je důležité Z toho, co napsal, autor vždy dělá závěry Nezapomeňte, že nejlepší je kombinace těchto dvou stylů!!!!

31 Když psaní nejde… různé důvody, pátrejte po příčině
strategie překonání bloku: začněte čímkoliv zkuste různé strategie, jak začít psát pište tužkou, na cár papíru ujistěte se, že jde o hrubou verzi, která je jen pro vás

32 Hodně štěstí a děkuji za pozornost!
Shrnutí Dovednosti jsou základem vašeho budoucího úspěchu. Můžete je rozvíjet již dnes, stačí jen chtít, příležitostí je spoustu. Hodně štěstí a děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Kurz právnických dovedností II."

Podobné prezentace


Reklamy Google