Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bakalářský seminář Úvod BP Závěr BP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bakalářský seminář Úvod BP Závěr BP."— Transkript prezentace:

1 Bakalářský seminář Úvod BP Závěr BP

2 Struktura BP Abstrakt, klíčová slova Obsah Úvod
Teoreticko-metodologická část Analytická část Závěr Bibliografie Přílohy

3 Proces psaní BP Výběr tématu práce
Vlastní profesionální a osobní znalosti a dovednosti Odborné znalosti: - Teorie - Modely - Koncepty - Vazby a závislosti Výběr tématu práce Definování problému, řešené problematiky práce Zasazení tématu do teoretického rámce, teorie či koncepce Definování cíle práce (Hypotéza práce) Strategie řešení práce (metodika) Sběr dat (studium literatury, empirické šetření) Analýza a interpretace výsledků

4 Úvod práce CO píši, PROČ to píši, JAK to píši
Jasně definovaná struktura: Vymezení problému Cíl práce, popř. dílčí cíle (Hypotéza) Obecná strukturace řešení cíle práce Metodika psaní práce Rozsah úvodu Stylistika, jazyková stránka Citace

5 Vymezení problému PROČ se danou problematikou zabývám Zdůvodnění zvoleného tématu, nastínění problému, který bude v práci řešen. Charakteristiku současného stavu řešené problematiky v odborných kruzích. Jaký se stav poznání, odborná diskuse Např. SLDB, doprava ve vybrané obci, environmentální politika města, spolupráce firem apod. Předpoklady: znalost odborné literatury!

6 1. Definování PROBLEMATIKY A cíle práce
Aktuální znalost Nedostatečné poznatky Zkoumané poznání Problém, který řeším

7 Cíle práce Cíl musí být přesný, hodnotitelný ( měřitelný), reálný,
V úvodu práce Nejdůležitější první krok Vydefinovat si co chci a proč Na základě rešerše literatury a zdrojových pramenů Relativně stručný ale jasný cíl a záměr – odvíjí se od něj další části práce Cíl musí být přesný, hodnotitelný ( měřitelný), reálný, Může být doplněn dílčími cíli

8 Definování cíle práce Výchozí bod práce, výchozí otázka práce
Spojovací článek, „společná nit“ práce Východisko pro strukturaci práce Pro definování cíle je nutné znát PROČ dané téma zpracovávám a ČEHO chci dosáhnout Ne příliš široký, jen jedno téma! Nehodnotit, nemoralizovat Pozor na vlastní dohady, předvídání Ne popis – ne na zaměření deskripce Cíl musí být specifický – vymezí nám hranice práce Je zaměřen na poznání procesů a vzájemných vazeb

9 Cíle práce Vymezit kritéria hodnocení
NE: vysvětlení, charakteristika, přehled (ani ucelený), postižení!, pochopení ANO: analýza (směřující k hodnotícím závěrům), komparace! (čeho), hodnocení Vymezit kritéria hodnocení Např. Cílem práce je zhodnotit přínos využívání dotačních titulů pro zvyšování kvality života v obcích) Jaký je dopad pozitivního hodnocení zaměstnanců na zvyšování celkové efektivity úřadu?

10 Strukturace a metodika práce
Strukturace: JAK chceme daného cíle dosáhnout Stručné představení řešení daného problému STRUČNĚ představíme obsah práce, hlavní body jednotlivých kapitol 1-2 odstavce – přehled kapitol, ne výklad! METODIKA Popis vědeckých metod práce, které k dosažení cíle budou využívány, včetně zdůvodnění jejich výběru Rozbor odborné literatury, dostupných zdrojů Představení sociologických metod a přístupů, včetně popisu využitých metod Komplikace se kterými jsme se potkali Metodika – viz pokyn prorektora

11 Závěr Závěr shrnuje získané poznatky získané při studování a řešení dané problematiky (prezentace dedukcí, posouzení kvality výsledků, srovnání s jinými metodami). Prezentace, čeho bylo dosaženo, co se podařilo prokázat a ozřejmit, čím případně student dosavadní stav poznání, obohatil (prezentace výsledků). V Závěru závěrečné práce je autor povinen jasně deklarovat, zda byl splněn stanovený cíl práce. Autor rekapituluje potvrzení či vyvrácení hypotéz a odkazuje na dosažené výsledky. (negativní výsledek je výsledkem) Lze zde uvést i kvantitativní hodnocení, ovšem neměly by se zde opakovat pasáže z hlavního textu, nebo přílišné podrobnosti


Stáhnout ppt "Bakalářský seminář Úvod BP Závěr BP."

Podobné prezentace


Reklamy Google