Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracovávání BP a DP Odborná praxe pro bakalářské studium

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracovávání BP a DP Odborná praxe pro bakalářské studium"— Transkript prezentace:

1 Zpracovávání BP a DP Odborná praxe pro bakalářské studium
Setkání se studenty Zpracovávání BP a DP Odborná praxe pro bakalářské studium

2 Struktura BP a DP: a) přední strana desek bakalářské/diplomové práce,
b) titulní strana, c) abstrakt v jazyce českém nebo slovenském a v jazyce anglickém, d) obsah, e) úvod, f) vlastní text práce, g) závěr,

3 h) seznam použitých pramenů a literatury,
i) seznam tabulek, j) seznam grafů, k) seznam příloh, l) přílohy.

4 Abstrakt se uvádí v jazyce českém nebo slovenském a v jazyce anglickém, abstrakt má rozsah 50 – 100 slov je redukovaný text, který charakterizuje obsah dokumentu bez rozlišování autorství abstraktu, bez doplňkových informací, bez vlastní interpretace a hodnocení dokumentu. Základními vlastnostmi abstraktu jsou výstižnost, přehlednost, jasnost, stručnost, přesnost, objektivnost a čtivost. Je formulován v přirozeném jazyce – obvykle ve větách. Může používat textových formulací z referovaného dokumentu, ale jako celek je formulován nově.

5 Osnova BP/DP - doporučení
Úvod Teoretická východiska Prezentace subjektů (obec, úřad práce, obchodní společnost) Praktická část BP včetně metodiky Návrhy, doporučení Závěr

6 Úvod Neosobní Zdůvodnění výběru tématu
Formulace vlastního poslání práce Cíl práce Formulace hypotéz práce Nastínění použitých metod, technik Informace o jednotlivých kapitolách

7 Teoretická východiska
Odborná literatura a zdroje Citace (mohou být umístěny na konci textu, v poznámce pod čarou nebo částečně v textu a částečně pod čarou) Citace se řídí platnými normami pro bibliografické citování ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 Neuvedení informačních zdrojů může být považováno za plagiát.

8 Prezentace subjektů (např. obec, úřad práce obchodní společnosti aj.)
Profil subjektu vyplývající: ze zákona z rejstříku stanoveného zákonem - ze statutu - z organizačního řádu

9 Praktická část BP/DP včetně metodiky
Tvoří jádro BP nebo DP Obsahuje vlastní řešení problému Musí být patrné, že student zvládl zadané téma, je schopen aplikovat poznatky získané studiem a formulovat vlastní stanovisko k řešeným problémům

10 Metodika a metody Nastínění metod, resp. uvede metodiku, pomocí kterých bude stanovený problém řešit. Metoda – promyšlený, objektivně správný způsob (postup, prostředek) nebo soustava způsobů, které umožňují nalezení nebo objasnění vědeckých poznatků a zákonitostí, umožňujících poznat daný objekt: Pozorování, srovnávání, analogie, syntéza, abstrakce, indukce, dedukce, matematické a statistické metody

11 Návrhy a doporučení Nástin doporučení a návrhů, jejichž realizace v praxi by pomohla vyřešit v práci vytyčený problém.

12 Závěr Obsahuje shrnutí výsledků práce, student se vrací k cílům a hodnotí, jak se mu podařilo je splnit. Pokud v úvodu práce stanoví pracovní hypotézy, poukáže na to, jak se je podařilo potvrdit nebo vyvrátil

13 Hodnocení BP / DP vedoucím a oponentem
Vedoucí i oponent BP / DP bude hodnotit především: Jak byl splněn cíl Zda diplomant při zpracování postupoval samostatně Zda diplomant prokázal schopnost aplikovat teoretické poznatky získané studiem odborné literatury

14 V čem spočívá přínos práce a jaké je její praktické využití
Jaká je obsahová a formální úroveň práce Formuláře posudku vedoucího práce a posudku oponenta se nacházejí na G: / studium / Formuláře /

15 Obhajoba BP/DP studentem
Student si pro obhajobu připraví úvodní slovo, ve kterém seznámí komisi: s důvody, které ovlivnily výběr daného tématu, s cílem práce, s přístupem k řešení problému včetně metod a postupů,

16 s problémy, se kterými se setkal při zpracování práce
s hlavními východisky a závěry, které z práce vyplývají včetně míry splnění cílů práce, u prací zpracovaných v konkrétních obchodních společnostech zdůrazní přijetí a hodnocení práce managementem, resp. možnosti realizace jejích závěrů a doporučení

17 Nejčastější nedostatky při psaní BP/DP
Věcné chyby Holá tvrzení bez zdůvodnění Povrchní argumentace Vydávání citátu za argument Nekoncepčnost práce Kompilační charakter práce

18 Nesprávná proporcialita mezi jednotlivými částmi
Nedostatečná práce s literaturou a zdroji Nedostatky při zpracování faktů (chybí jejich analýza, jde jen o jejich popis) Není vyjádřen vlastní přínos

19 Jazykové chyby Nesprávné řazení vět Dlouhá, komplikovaná souvětí Pravopisné chyby Technické chyby Přílohy neobsahují názvy Scházejí některé části práce Obsah nekoresponduje s názvy a tříděním kapitol v textu a naopak

20 Chyby v desetinném třídění
Číselné údaje, resp. tabulky v textu jsou nedostatečně využity a komentovány Přílohy mají nedostatečné propojení na text a naopak, jsou přiřazeny neorganicky Závěr není závěrem, ale spíše shrnutím předtím uvedených věcí


Stáhnout ppt "Zpracovávání BP a DP Odborná praxe pro bakalářské studium"

Podobné prezentace


Reklamy Google