Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování ročníkových prací Metodika tvůrčí práce Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování ročníkových prací Metodika tvůrčí práce Ing. Martina Juříková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Zpracování ročníkových prací Metodika tvůrčí práce Ing. Martina Juříková, Ph.D.

2 2 Zpracování seminárních a ročníkových prací Ročníkové práce Ročníková práce je zadávána studentům druhého ročníku bakalářského studijního programu. Rozsah cca 15 stran od úvodu po konec závěru. Téma, zadání, je komplexnější (může být přípravou k bakalářské práci) a postihuje konkrétní problematiku.

3 Struktura kvalifikačních prací Ročníková práceBakalářská práceDiplomová práce Úvod Teoretická východiska Metodika práce Praktická (analytická) část? Závěr Seznam literatury, příloh, příp. obrázků, grafů apod. Úvod Teoretická východiska Metodika práce Praktická (analytická) část Závěr Seznam literatury, příloh, příp. obrázků, grafů apod. Úvod Teoretická východiska Metodika práce Praktická (analytická) část Projektová část Závěr Seznam literatury, příloh, příp. obrázků, grafů apod.

4 Výstupy kvalifikačních prací Ročníková práceBakalářská práceDiplomová práce Rešerše (důkladná) nového teoretického přístupu? x/a Analýza a výstupy z ní v podobě závěrů a doporučení Rešerše (důkladná) nového teoretického přístupu? x/a Jedna náročná či více dílčích (podložených) analýz a sumarizace hlavních závěrů a doporučení Rešerše odborné literatury a odborného tisku, sekundárních zdrojů dat + Analýza/y a výstupy z nich v podobě závěrů + Komplexní projekt vycházející se závěrů předchozích částí + Doporučení, omezení, limity realizace projektu

5 Formální úprava Neméně důležitá Ročníková práce by měla být psána v předepsané šabloně pro kvalifikační práce 5 F

6 Úvod Odůvodnění volby, zajímavosti, aktuálnosti tématu Charakteristika současného stavu problému Formulace hlavního cíle (kam práce spěje?) Nástin, jak se bude práce odvíjet (co bude součástí jednotlivých částí, příp. kapitol, jaké zdroje a analýzy budou použity…) 6 F

7 7 Stanovení cíle práce Věcné a jednoznačné: např. seznámit se s danou problematikou … na konkrétním příkladu ověřit… porovnat jevy….. dobrat se nových poznatků v oblasti ….. naznačit, jak bylo možné dosáhnout změny současného stavu. Cíl (příp. dílčí cíle) vycházejí z tématu práce.

8 8 Teoretická východiska práce Rešerše + kritická komparace, kde převažuje autorský, parafrázovaný text (1/2 strany doslovné citace je nepřípustné) je nutné: čerpat z více zdrojů v rámci 1 kapitoly, zdrojovat parafráze, uvádět PŮVODNÍ zdroje, objasnit, který z vymezených teoretických přístupů využíváte ve své práci?

9 Hlavní prameny informací 1.knihy (sborníkové práce a monografie), 2.časopisecká literatura a jiné zdroje (skripta), 3.databáze, 4.internetové zdroje 5.normotvorné zdroje (vyhlášky, zákony, předpisy, normy, statistiky). HELP: Služba knihovny UTB: IVA 9

10 10 Metodika práce jaké konkrétní analytické či výzkumné metody budou využity (historická metoda, srovnávací analýza, textová analýza, rešerše médií, marketingový průzkum zákazníků či konkurence apod.)? proč jste zvolil/a právě tyto metody, jaké jsou jejich výhody a omezení při řešení daného problému? kvantitativní x kvalitativní výzkum – kdy a který využít, jaké metody, techniky, jak je správně vyhodnotit formulace pracovních hypotéz – u kvantitativních šetření se statistickým testováním Formulace výzkumných otázek – u kvalitativních šetření, náročnost u jednotlivých úrovní kvalif. Práce?

11 11 Analýza, výsledky analýzy co, proč a jak (a kde) analyzujete (metodika průzkumu - velikost vzorku, kde, kdy, jak a proč byl osloven, stanovení kritérií pro analýzu, atd. ), velikost vzorku – v závislosti na velikosti a dosažitelnosti základního souboru (cca 100 respondentů dle doporučení vedoucího) testování pracovních hypotéz na platnost, jaká jsou hlavní zjištění analýz(y) závěry, návrhy na opatření, zlepšení, atd. atd.

12 12 Závěr práce Dosáhli jste cílů, které jste si stanovili? Jaké jsou limity a možnosti realizace vašich návrhů? V čem přesně spočívá Váš osobní přínos k řešení problematiky? Jak Vás osobně práce na daném tématu obohatila? Jakým způsobem by bylo možno (nebo nutno) na zkoumání daného problému pokračovat?

13 13 Citace – Harvardský systém – viz kurz Jak správně citovat… služby IVA Knihovny UTB na http://iva.k.utb.czhttp://iva.k.utb.cz Ukázka: Na intrapersonální úrovni se komunikační výzkum soustřeďuje na zpracování informace (McQuail, 2002, s. 29). Například Holá (2006) tvrdí, že komunikaci lze charakterizovat jako proces sdílení určitých informací. Řečené však ještě neznamená slyšené (Šuleř, 2009b, s. 75) Bibliografické citace Bibliografické citace jsou uspořádány v seznamu v abecedním pořadí podle příjmení autorů. Rok vydání se u této metody neuvádí až za nakladatele, ale přímo za tvůrce po čárce. Jako datum vydání se uvádí pouze přesnější datum, je-li známé. Seznam je možné i číslovat. HOLÁ, Jana, 2006. Interní komunikace ve firmě. Brno: Computer Press. ISBN 80-251-1250-0. McQUAIL, Denis, 2002. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál. ISBN 80-7178-714-0. ŠULEŘ, Oldřich, 2009b. 100 klíčových manažerských technik: komunikování, vedení lidí, rozhodování a organizování. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-2173-3.

14 14 Dotazy, konzultace: Jurikova@fmk.utb.cz Tel. 725 549 822 Prezentace: http://Lide.fmk.utb.cz/martina-jurikova


Stáhnout ppt "Zpracování ročníkových prací Metodika tvůrčí práce Ing. Martina Juříková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google