Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k bakalářské práci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k bakalářské práci"— Transkript prezentace:

1 Seminář k bakalářské práci
Ing. Martina Juříková, Ph.D. lide.fmk.utb.cz konzultace: dle dohody

2 Cíle Hlavní cíl předmětu:
Zpracování bakalářské práce Cíle Hlavní cíl předmětu: napsat a obhájit vynikající bakalářskou práci Dílčí cíle semináře: pochopit strukturu bakalářské práce seznámit se s doporučenými normami pro citace konzultovat zaměření bakalářské práce

3 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA BP
OBSAH – bakalářská práce prokazuje: schopnost studenta(ky) uplatnit teoretické poznatky z jednotlivých disciplín k řešení dané situace schopnost studenta analyzovat a řešit marketingový (komunikační) problém a vyvodit návrhy a doporučení pro jeho řešení →Empirický charakter JAZYK, STYLISTIKA: Ne „volná tvorba“, ale odborný text ÚPRAVA: dle Směrnice rektora UTB č. 15/2010 ROZSAH: 40 – 50 stran v šabloně UTB (od úvodu po konec závěru), tj. min. 72 tis. znaků včetně mezer

4 Postup zpracování BP

5 Postup zpracování BP Zimní semestr: Téma
Tvorba BP + 3 konzultace s vedoucím BP Podklady = zadání = zásady Zápočet Letní semestr: Sepsání Odevzdání Přihlášení k SZZ Hodnocení Obhajoba

6 Postup v ZS TÉMA, PROBLÉM, CÍL
do 22. října 2012 je třeba si vybrat nebo zažádat o vlastní Na tématu záleží! Dobře zvolené téma – základ úspěchu. Doporučení při volbě tématu - pokud je to možné, vybírejte si téma: které znáte, zajímá vás, baví… Ke kterému máte k dispozici hodně zdrojů, dat, poznatků .. co nejužší Téma student: Vybírá ze zveřejněného seznamu Volí vlastní – se souhlasem vedoucího pak odsouhlasí RSP, podepíše děkanka Pozn. do 5. listopadu bude zveřejněn finální seznam.

7 Postup v ZS 2. TVORBA BP + 3 POVINNÉ KONZULTACE zapsané v systému Pozn. Náplň konzultací zapisuje vedoucí BP. Můžete si ji zkontrolovat, pokud zadáte jméno a heslo jako do Novellu + kontext (FMK-ST) 3. PODKLADY (ZADÁNÍ, ZÁSADY) PRO ZPRACOVÁNÍ BP - naformulovat, prokonzultovat, příp. upravit strukturu BP + základní literaturu s vedoucím BP, Zadat do Portálu v sekci VÝUKA – KVALIFIKAČNÍ PRÁCE Vytisknout a odevzdat na sekretariátu nebo mě do 4. ZÁPOČET ZE Semináře k BP ZA ZS - podmínky: - 3 konzultace zapsané na fmk.utb.cz/konzultace Odevzdané vytištěné a podepsané „Zásady..“ Zápočet zapisuje M. Juříková v posledním týdnu zkouškového období ZS 5.

8 Postup – letní semestr - 2x tištěná verze (z toho 1 v deskách),
1. SEPSÁNÍ BP V DANÉ STRUKTUŘE – VIZ DÁLE + konzultace s vedoucím BP 2. ODEVZDÁNÍ BP do : - 2x tištěná verze (z toho 1 v deskách), -  1x na CD s popisem (Autor, název, rok) - 1x „nahrána“ do Portálu v PDF + údaje o ní  3. PŘIHLÁŠENÍ K SZZ do     4. HODNOCENÍ BP 8. OBHAJOBA BP v termínu   viz harmonogram:

9 II. Praktická (analytická) část Závěr Seznam literatury
Zpracování bakalářské práce Struktura bakalářské práce Úvod I. Teoretická část Metodika práce II. Praktická (analytická) část Závěr Seznam literatury Seznam příloh, obrázků, grafů

10 Úvod Odůvodnění volby, zajímavosti, aktuálnosti tématu
Formulace hlavního cíle (kam práce spěje?), za jakým účelem (k čemu budou využity výsledky?) Nástin, jak se bude práce odvíjet (co bude součástí jednotlivých částí, příp. kapitol, jaké zdroje a analýzy budou použity…) Tzn. Úvod = odpovědi na otázky: proč jste zvolili téma, čeho hodláte dosáhnout a jak budete postupovat.

11 Teoretická část, teoretická východiska práce
Bakalářská práce Teoretická část, teoretická východiska práce SPECIFICKY, KONKRÉTNĚ k tématu NIKOLIV OBECNĚ, čerpat z více zdrojů v rámci 1 kapitoly NEJEN CITACE, autorský (parafrázovaný) text by měl převažovat, uvádět PŮVODNÍ zdroje Teoretická část odpovídá na otázky: kdo již o daném problému psal? Necitovat „dámy X a Y“, autory netitulovat jaké různé přístupy k řešení problému je možné v literatuře najít? který z vymezených teoretických přístupů využíváte ve své práci? Hlavní prameny informací 1) knihy (sborníkové práce a monografie), 4) internetové zdroje 2) časopisecká literatura a jiné zdroje (skripta), 5) normotvorné zdroje 3) databáze, HELP: Služba knihovny UTB: IVA

12 Metodika práce – tj. formulace:
Cíle práce – resp. jeho upřesnění, odpověď na otázku: Kam práce spěje?, příp. účel práce – K čemu budou sloužit výstupy práce? Výzkumné otázky u kvalitativních šetření a hypotéz u kvantitativních výzkumů, kdy jsou statisticky testovány hypotézy Metod: jaké konkrétní analytické či výzkumné metody budou využity a proč? (historická metoda, srovnávací analýza, textová analýza, rešerše médií, marketingový průzkum zákazníků či konkurence apod.)? proč si zvolil/a právě tyto metody, jaké jsou jejich výhody a omezení při řešení daného problému?

13 Analýza, výsledky analýzy
u srovnávací metody – nastavení kritérií a jejich objektivní hodnocení, např. posouzení komunikačních nástrojů dle zacílení, timingu, ek. efektivity, návratnosti, souladu s korporátním designem atd. U kvalitativního i kvantitativního výzkumu - metodika průzkumu - velikost vzorku, kde, kdy, jak a proč byl osloven + vyhodnocení stěžejních otázek Za každou analýzou dílčí závěr, na konci praktické části hlavní zjištění analýz(y) – např. shrnutí do SWOT problému, situace… vhodné je uvést i limity použitých metod (finanční, personální, jiné..) Výsledky analýz + interpretace! z OBJEKTIVNÍCH (podložených) analýz je třeba vyvodit závěry a doporučení

14 Závěr práce Co stěžejního (inovativního) navrhujete, doporučujete?
Tj. odpovědi na otázky: Dosáhli jste cílů, které jste si stanovili? Co stěžejního (inovativního) navrhujete, doporučujete? Jaké jsou limity a možnosti realizace vašich návrhů? V čem přesně spočívá Váš osobní přínos k řešení problematiky? Jak Vás osobně práce na daném tématu obohatila? Jakým způsobem by bylo možno (nebo nutno) na zkoumání daného problému pokračovat?

15 Práce se zdroji – doporučení:
Věnujte dostatek času rešerším odborných zdrojů Dbejte na jejich pestrost (knihy, časopisy, internet, diskusní fóra, konference, sborníky, odborné databáze, TV, rozhlas, …) Inspirujte se v seznamu literatury v pracích na podobné téma (DSpace – úložiště kvalifikačních prací na UTB) Upřednostňujte ověřené zdroje (internet není všemocný) Dbejte na aktuálnost odborných zdrojů Nevyhýbejte se cizojazyčné literatuře 15

16 Citace odborných zdrojů
Každý zdroj citujte! Doporučení: zaznamenávejte si použité zdroje průběžně Dodržujte jednotnou formu citování v celém textu Necitujte zdroje, které jste v práci nepoužili!  Generátor citací: 6. prosince 2007 Nové trendy v marketingu, 16 2

17 Citace – Harvardský systém
Př.: Na intrapersonální úrovni se komunikační výzkum soustřeďuje na zpracování informace (McQuail, 2002, s. 29). Například Holá (2006) tvrdí, že komunikaci lze charakterizovat jako proces sdílení určitých informací. Řečené však ještě neznamená slyšené (Šuleř, 2009b, s. 75) Bibliografické citace – seznam literatury: Bibliografické citace jsou uspořádány v seznamu v abecedním pořadí podle příjmení autorů. Rok vydání se u této metody neuvádí až za nakladatele, ale přímo za tvůrce po čárce. Jako datum vydání se uvádí pouze přesnější datum, je-li známé. Seznam je možné i číslovat. HOLÁ, Jana, Interní komunikace ve firmě. Brno: Computer Press. ISBN McQUAIL, Denis, Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál. ISBN ŠULEŘ, Oldřich, 2009b. 100 klíčových manažerských technik: komunikování, vedení lidí, rozhodování a organizování. Brno: Computer Press. ISBN

18 Doporučuji psát přímo do šablony…
Formální úprava BP Dle Směrnice rektora č. 15/2010: Jednotná formální úprava závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupnění Příloha 1.A šablony pro Word aj. Doporučuji psát přímo do šablony…

19 Odbornost jazyka stylistika logická návaznost
Neméně důležité: Odbornost jazyka stylistika logická návaznost

20 HARMONOGRAM BP/DP 1. 10. 2012 Zveřejnění témat BP/DP
do     Odevzdání podkladů pro BP/DP – MKS     Zveřejnění okruhů ke státním závěrečným zkouškám od   do Vyzvednutí oficiálního zadání BP/DP v sekretariátu ústavu – MKS do     Odevzdání DP - MKS, do     Odevzdání BP - MKS do     Přihlášení k SZZ   Státní závěrečné zkoušky - MKS, HPS 15. a Promoce

21 Dotazy, konzultace: Martina Juříková jurikova@fmk.utb.cz
Zpracování bakalářské práce Dotazy, konzultace: Martina Juříková mobil:


Stáhnout ppt "Seminář k bakalářské práci"

Podobné prezentace


Reklamy Google