Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminární prací žák prokazuje schopnost:  vyhledávat a třídit informace,  pracovat s odbornou literaturou a internetem,  porozumět danému tématu, 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminární prací žák prokazuje schopnost:  vyhledávat a třídit informace,  pracovat s odbornou literaturou a internetem,  porozumět danému tématu, "— Transkript prezentace:

1

2 Seminární prací žák prokazuje schopnost:  vyhledávat a třídit informace,  pracovat s odbornou literaturou a internetem,  porozumět danému tématu,  zpracovat zvolené téma v písemné formě i ve formě stručné prezentace,  dodržovat formální stránku seminární práce,  DOKÁZAT, ŽE DO ŠKOLY NECHODIL ZBYTEČNĚ.

3  ZSP žák zpracuje samostatně pod metodickým dohledem vedoucího práce.  N a zpracování ZSP má žák 7 až 9 týdnů.  K e zpracování ZSP využívá různých informačních zdrojů, které však v seminární práci musí uvést.

4  T éma seminární práce si žák, výjimečně skupina žáků, volí z nabídky vypsané jednotlivými vyučujícími.  V e výjimečných případech může žák po dohodě s konzultantem téma upravit, případně navrhnout vlastní.  T émata jsou k dispozici na webových stránkách školy v oddíle Seminární práce.

5  Viz webové stránky školy.

6  S vedoucím práce konzultujte a ujasněte si obsahovou náplň a cíle ZSP.  Vyberte si téma, které vás zajímá, nebo téma, o němž již máte určité znalosti. Ty vám usnadní počáteční orientaci.  Pokud svou silnější stránku spatřujete v praktické činnosti, vyberte si téma, v němž budete provádět pokusy, výzkumy nebo budete něco vyrábět.  Důležité je vybrat si téma tak, aby pro vás práce byla přínosná a zároveň vás zaujala.

7  Co nejdříve si po dohodě s vedoucím seminární práce zadejte téma a vyplňte přihlášku.  Přihlášku odevzdejte od 26.3. do 4.4.2014 zástupci ředitelky Mgr. Danielu Raszkovi denně od 7. 40 do 7. 55 a o velké přestávce.

8

9  Konzult ujte s vedoucím seminární práce (termín schůzky je nutné dohodnout předem).  V yhledá vejte v informačních zdroj ích (nestačí internet, je třeba čerpat i z literatury, časopisů, slovníků, apod.).  Z prac ujte úkol, výzkum, pl ňte další úkol y podle zadání.  N ap ište ZSP podle zásad formální úprav y.

10  P řiprav te prezentaci své práce.  P řiprav te upoutávku na svou ZSP, např. formou nástěnky.  P řed komisí a publikem prezent ujte výsledky zjištěné v rámci ZSP.

11  26.3. – 4.4.2014 – výběr témat, podávání přihlášek,  26.3. – 22.5.2014 – konzultace, získávání informací, zpracování ZSP,  23.5.2014 – odevzdání ZSP v tištěné formě vedoucímu práce (konzultantovi),  24.5. – 9.6.2014 – hodnocení ZSP konzultanty, případné závěrečné úpravy,

12  11.6.2014 – příprava prezentace a upoutávky,  11.6.2014 – hodnocení upoutávky žáky 8. ročníku,  12.6.2014 – prezentace ZSP před komisemi,  17.6.2014 – prezentace nejlepších ZSP žákům 8. ročníku, rodičům, učitelům a dalším hostům.

13 Hodnoceno bude:  ZSP v písemné formě - posoudí vedoucí práce,  prezentace výsledků ZSP - zhodnotí komise, kterou budou tvořit učitelé, vedení školy a zástupci žáků,  kritéria hodnocení budou upřesněna.

14  Věcná správnost, souhlas zadání a obsahu práce (10b)  Míra samostatnosti a tvůrčí činnosti žáka, zapracování připomínek vedoucího práce, originalita přístupu ke zpracování tématu, uvedení zdrojů informací a p.(10b)  Úroveň písemného zpracování (logická struktura textu, formální zpracování písemnosti – dodržování zásad psaní na PC, citací apod.) (10b)  Pozdní odevzdání práce (-5b)

15  Viz webové stránky školy

16  Práce bude napsána na kancelářský papír formátu A4 vždy na jedné straně.  Použijte písmo Times New Roman o velikost i 11 nebo 12 bodů, řádkování jednoduché.  Z arovná vejte oboustrann ě, všechny okraje 2,5 cm.  P ro zvýraznění textu se doporučuje používat výhradně jeden způsob, např. pouze tučné písmo či pouze podtržené atd.  V celém textu musí být dodržena jednotná grafická úprava.

17  P okud bude te čerp at z odborné literatury, časopisů, internetu apod., je nutné uvést odkazy na odbornou literaturu nebo internetovou adresu.  V příloze uveďte seznam literatury.

18  Tištěná forma má mít asi 3 strany (mohou být rozdíly podle zvoleného tématu a podle dohody s konzultantem).  P rezentace nesmí přesáhnout 7 minut.

19  PŘEJEME HODNĚ ÚSPĚCHŮ A RADOSTI PŘI REALIZACI ZÁVĚREČNÉ SEMINÁRNÍ PRÁCE


Stáhnout ppt "Seminární prací žák prokazuje schopnost:  vyhledávat a třídit informace,  pracovat s odbornou literaturou a internetem,  porozumět danému tématu, "

Podobné prezentace


Reklamy Google