Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k bakalářské práci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k bakalářské práci"— Transkript prezentace:

1 Seminář k bakalářské práci
Ing. Martina Juříková, Ph.D. lide.fmk.utb.cz

2 Cíle Hlavní cíl předmětu:
Zpracování bakalářské práce Cíle Hlavní cíl předmětu: napsat a obhájit vynikající bakalářskou práci Dílčí cíle TOHOTO semináře: „oživit“ znalosti metodiky tvůrčí práce, doporučených citačních norem konzultovat průběh zpracování bakalářské práce

3 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA BP
OBSAH – bakalářská práce prokazuje: schopnost studenta(ky) uplatnit teoretické poznatky z jednotlivých disciplín k řešení dané situace schopnost studenta analyzovat a řešit marketingový (komunikační) problém a vyvodit návrhy a doporučení pro jeho řešení →Empirický charakter JAZYK, STYLISTIKA: Ne „volná tvorba“, ale odborný text ÚPRAVA: dle Směrnice rektora UTB č. 15/2010 ROZSAH: 40 – 50 stran v šabloně UTB (od úvodu po konec závěru), tj. min. 72 tis. znaků včetně mezer

4 Postup zpracování BP

5 Postup zpracování BP Zimní semestr: Téma
Tvorba BP + 3 konzultace s vedoucím BP Podklady = zadání = zásady Zápočet Letní semestr: Sepsání, konzultace Odevzdání Přihlášení k SZZ Hodnocení Obhajoba HOTOVO!

6 Postup – letní semestr - 2x tištěná verze (z toho 1 v deskách),
1. SEPSÁNÍ BP V DANÉ STRUKTUŘE – VIZ DÁLE + NEPOVINNÉ konzultace s vedoucím BP 2. ODEVZDÁNÍ BP do : - 2x tištěná verze (z toho 1 v deskách), -  1x na CD s popisem (Autor, název, rok) - 1x „nahrána“ do Portálu v PDF + vloženy údaje o ní (anotace, klíčová slova) 3. PŘIHLÁŠENÍ K SZZ do     4. HODNOCENÍ BP vedoucím a oponentem bude v Portálu 5. OBHAJOBA BP i celé SZZ v termínu  

7 II. Praktická (analytická) část Závěr Seznam literatury
Zpracování bakalářské práce Struktura bakalářské práce Úvod I. Teoretická část Metodika práce II. Praktická (analytická) část Závěr Seznam literatury Seznam příloh, obrázků, grafů

8 Úvod Odůvodnění volby, zajímavosti, aktuálnosti tématu
Formulace hlavního cíle (kam práce spěje?), za jakým účelem (k čemu budou využity výsledky?) Nástin, jak se bude práce odvíjet (co bude součástí jednotlivých částí, příp. kapitol, jaké zdroje a analýzy budou použity…) Tzn. Úvod = odpovědi na otázky: proč jste zvolili téma, čeho hodláte dosáhnout a jak budete postupovat.

9 Bakalářská práce Teoretická část teoretická východiska SPECIFICKY, KONKRÉTNĚ k tématu NIKOLIV OBECNĚ, čerpat z více zdrojů v rámci 1 kapitoly NEJEN CITACE, autorský (parafrázovaný) text by měl převažovat, uvádět PŮVODNÍ zdroje Teoretická část odpovídá na otázky: kdo již o daném problému psal? Necitovat „dámy X a Y“, autory netitulovat jaké různé přístupy k řešení problému je možné v literatuře najít? který z vymezených teoretických přístupů využíváte ve své práci? Hlavní prameny informací 1) knihy (sborníkové práce a monografie), 4) internetové zdroje 2) časopisecká literatura a jiné zdroje (skripta), 5) normotvorné zdroje 3) databáze, HELP: Služba knihovny UTB: IVA

10 Metodika práce – tj. formulace:
Cíle práce – resp. jeho upřesnění, odpověď na otázku: Kam práce spěje?, příp. účel práce – K čemu budou sloužit výstupy práce? Výzkumné otázky Metod(y): jaké konkrétní analytické či výzkumné metody budou využity a proč? (historická metoda, srovnávací analýza, textová analýza, rešerše médií, marketingový průzkum zákazníků či konkurence apod.)? proč si zvolil/a právě tyto metody, jaké jsou jejich výhody a omezení při řešení daného problému?

11 II. Praktická (analytická) část
u srovnávací metody – nastavení kritérií a jejich objektivní hodnocení, např. posouzení komunikačních nástrojů dle zacílení, timingu, ek. efektivity, návratnosti, souladu s korporátním designem atd. U kvalitativního i kvantitativního výzkumu - metodika průzkumu - velikost vzorku, kde, kdy, jak a proč byl osloven + vyhodnocení stěžejních otázek Za každou analýzou dílčí závěr, na konci praktické části hlavní zjištění analýz(y) – např. shrnutí do SWOT problému, situace… vhodné je uvést i limity použitých metod (finanční, personální, jiné..) Výsledky analýz + interpretace! z OBJEKTIVNÍCH (podložených) analýz je třeba vyvodit závěry a doporučení

12 Závěr práce Zodpověděli jste výzkumné otázky práce?
Tj. odpovědi na otázky: Dosáhli jste cílů, které jste si stanovili? Zodpověděli jste výzkumné otázky práce? Co stěžejního (inovativního) navrhujete, doporučujete? Jaké jsou limity a možnosti realizace vašich návrhů? V čem přesně spočívá Váš osobní přínos k řešení problematiky? Jak Vás osobně práce na daném tématu obohatila? Jakým způsobem by bylo možno (nebo nutno) na zkoumání daného problému pokračovat?

13 Práce se zdroji – doporučení:
Věnujte dostatek času rešerším odborných zdrojů Dbejte na jejich pestrost (knihy, časopisy, internet, diskusní fóra, konference, sborníky, odborné databáze, TV, rozhlas, …) Inspirujte se v seznamu literatury v pracích na podobné téma (DSpace – úložiště kvalifikačních prací na UTB) Upřednostňujte ověřené zdroje (internet není všemocný) Dbejte na aktuálnost odborných zdrojů Nevyhýbejte se cizojazyčné literatuře 13

14 Metody citování literatury
Přímá citace – Jedná se o doslovné převzetí části textu. Přímá citace se uvádí v uvozovkách nebo kurzivou. Parafráze – Jedná se o volně přeformulované myšlenky jiného autora. Dejte však pozor na to, abyste neuváděli převzaté myšlenky do zcela jiného kontextu. Parafráze je většinou oddělena odstavcem. Obecně známá informace – Obecně známé informace se citují pouze v případě, že doslovně přebíráte text z jiného zdroje. Příkladem obecně známé informace je např. “Evropská unie se 1. května 2004 rozrostla o 10 států na stávajících 25 členů.“ U každé citace i parafráze je třeba uvést zkráceně zdroj!!!!

15 Více na http://iva.k.utb.cz/?page_id=5476
Typ Odkaz na bibliografickou citaci v textu Bibliografická citace v seznamu literatury 1 autor … tato teorie je stará několik desetiletí. (Weinberg, 1998, s. 25) Tuto teorii podporuje také Weinberg (1998, s. 25)… WEINBERG, Steven, 1998. První tři minuty: moderní pohled na počátek vesmíru. 2. aktualizované vydání. Přeložil Michal HORÁK. Praha: Mladá fronta. Kolumbus, sv ISBN 2 autoři … URI bylo poprvé představeno Timem Bernersem Lee v roce (Hilse a Kothe, 2006, s. 4) HILSE, Hans-Werner a Jochen KOTHE, Implementing persistent identifiers: overview of concepts, guidelines and recommendations. London: Consortium of European Research Libraries. ISBN 3 autoři … jak bylo dříve představeno. (Reid, Parsons a Green, 1989, s. 115) REID, Denis H., Marsha B. PARSONS a Carolyn W. GREEN, Staff management in human services: behavioral research and application. Springfield: Charles C Thomas. ISBN mnoho autorů … tímto je způsobena bolest za krkem. (Jull et al., 2008, s. 205) JULL, Gwendolen et al., 2008. Whiplash, Headache, and Neck Pain: Research-Based Directions for Physical Therapies. Edinburgh: Churchill Livingstone. ISBN  bez autora … úpravy porostu jsou v takovém případě nutné. (Lesnický naučný slovník, 1994, s. 755) Lesnický naučný slovník, Praha: Agrospoj. ISBN více děl jednoho autora ve stejném roce … když se na to podíváme z geografického hlediska. (Dawkings, 1996a, s ; 1996b, s ) DAWKINGS, Richard, 1996a. Climbing Mount Improbable. New York: W. W. Norton. ISBN  DAWKINGS, Richard, 1996b. River Out Of Eden: A Darwinian View Of Life. New York: Basic Books. ISBN  Více na

16 Citace odborných zdrojů
Každý zdroj citujte! Doporučení: zaznamenávejte si použité zdroje průběžně Dodržujte jednotnou formu citování v celém textu Necitujte zdroje, které jste v práci nepoužili!  Generátor citací: 6. prosince 2007 Nové trendy v marketingu, 16 2

17 Citace – užitečné odkazy:
Citační tahák: Odkazy v textu a bibliografický záznam: Harvardský systém:

18 Doporučuji psát přímo do šablony…
Formální úprava BP Dle Směrnice rektora č. 15/2010: Jednotná formální úprava závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupnění Příloha 1.A šablony pro Word aj. Doporučuji psát přímo do šablony…

19 Odbornost jazyka stylistika logická návaznost
Neméně důležité: Odbornost jazyka stylistika logická návaznost

20 HARMONOGRAM BP 1. 10. 2013 Zveřejnění témat BP
Do výběr tématu a vedoucího do     Odevzdání podkladů pro BP – MKS     Zveřejnění okruhů ke státním závěrečným zkouškám od   do Vyzvednutí oficiálního zadání BP v sekretariátu ústavu – MKS do     Odevzdání BP - MKS do     Přihlášení k SZZ   Státní závěrečné zkoušky 14. a Promoce

21 Lide.fmk.utb.cz/martina-jurikova
Zpracování bakalářské práce Dotazy, konzultace: Martina Juříková mobil: Lide.fmk.utb.cz/martina-jurikova


Stáhnout ppt "Seminář k bakalářské práci"

Podobné prezentace


Reklamy Google