Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ING. MARTINA JUŘÍKOVÁ, Ph.D. LIDE.FMK.UTB.CZ Seminář k bakalářské práci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ING. MARTINA JUŘÍKOVÁ, Ph.D. LIDE.FMK.UTB.CZ Seminář k bakalářské práci."— Transkript prezentace:

1 ING. MARTINA JUŘÍKOVÁ, Ph.D. HTTP:// LIDE.FMK.UTB.CZ JURIKOVA@FMK.UTB.CZ JURIKOVA@FMK.UTB.CZ Seminář k bakalářské práci

2 2 Zpracování bakalářské práce Cíle Hlavní cíl předmětu: napsat a obhájit vynikající bakalářskou práci Dílčí cíle TOHOTO semináře: „oživit“ znalosti metodiky tvůrčí práce, doporučených citačních norem konzultovat průběh zpracování bakalářské práce

3 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA BP • OBSAH – bakalářská práce prokazuje: – schopnost studenta(ky) uplatnit teoretické poznatky z jednotlivých disciplín k řešení dané situace – schopnost studenta analyzovat a řešit marketingový (komunikační) problém a vyvodit návrhy a doporučení pro jeho řešení →Empirický charakter • JAZYK, STYLISTIKA: Ne „volná tvorba“, ale odborný text • ÚPRAVA: dle Směrnice rektora UTB č. 15/2010 • ROZSAH: 40 – 50 stran v šabloně UTB (od úvodu po konec závěru), tj. min. 72 tis. znaků včetně mezer

4 Postup zpracování BP

5 • Zimní semestr: 1.Téma 2.Tvorba BP + 3 konzultace s vedoucím BP 3.Podklady = zadání = zásady 4.Zápočet • Letní semestr: 1.Sepsání, konzultace 2.Odevzdání 3.Přihlášení k SZZ 4.Hodnocení 5.Obhajoba HOTOVO!

6 Postup – letní semestr 1. SEPSÁNÍ BP V DANÉ STRUKTUŘE – VIZ DÁLE + NEPOVINNÉ konzultace s vedoucím BP 2. ODEVZDÁNÍ BP do 25. 4. 2014: - 2x tištěná verze (z toho 1 v deskách), - 1x na CD s popisem (Autor, název, rok) - 1x „nahrána“ do Portálu v PDF + vloženy údaje o ní (anotace, klíčová slova) 3. PŘIHLÁŠENÍ K SZZ do 2. 5. 2014 4. HODNOCENÍ BP vedoucím a oponentem bude v Portálu 5. OBHAJOBA BP i celé SZZ v termínu 19. 5. 2014 - 30. 5. 2014 6

7 7 Zpracování bakalářské práce Struktura bakalářské práce Úvod I. Teoretická část Metodika práce II. Praktická (analytická) část Závěr Seznam literatury Seznam příloh, obrázků, grafů

8 8 Úvod • Odůvodnění volby, zajímavosti, aktuálnosti tématu • Formulace hlavního cíle (kam práce spěje?), za jakým účelem (k čemu budou využity výsledky?) • Nástin, jak se bude práce odvíjet (co bude součástí jednotlivých částí, příp. kapitol, jaké zdroje a analýzy budou použity…) Tzn. Úvod = odpovědi na otázky: proč jste zvolili téma, čeho hodláte dosáhnout a jak budete postupovat.

9 9 Bakalářská práce I.Teoretická část • teoretická východiska SPECIFICKY, KONKRÉTNĚ k tématu NIKOLIV OBECNĚ, čerpat z více zdrojů v rámci 1 kapitoly • NEJEN CITACE, autorský (parafrázovaný) text by měl převažovat, uvádět PŮVODNÍ zdroje Teoretická část odpovídá na otázky: • kdo již o daném problému psal? Necitovat „dámy X a Y“, autory netitulovat • jaké různé přístupy k řešení problému je možné v literatuře najít? • který z vymezených teoretických přístupů využíváte ve své práci? Hlavní prameny informací 1) knihy (sborníkové práce a monografie),4) internetové zdroje 2) časopisecká literatura a jiné zdroje (skripta),5) normotvorné zdroje 3) databáze, HELP: Služba knihovny UTB: IVA

10 10 Metodika práce – tj. formulace: • Cíle práce – resp. jeho upřesnění, odpověď na otázku: Kam práce spěje?, příp. účel práce – K čemu budou sloužit výstupy práce? • Výzkumné otázky • Metod(y): •jaké konkrétní analytické či výzkumné metody budou využity a proč? (historická metoda, srovnávací analýza, textová analýza, rešerše médií, marketingový průzkum zákazníků či konkurence apod.)? •proč si zvolil/a právě tyto metody, jaké jsou jejich výhody a omezení při řešení daného problému?

11 11 II. Praktická (analytická) část • u srovnávací metody – nastavení kritérií a jejich objektivní hodnocení, např. posouzení komunikačních nástrojů dle zacílení, timingu, ek. efektivity, návratnosti, souladu s korporátním designem atd. •U kvalitativního i kvantitativního výzkumu - metodika průzkumu - velikost vzorku, kde, kdy, jak a proč byl osloven + vyhodnocení stěžejních otázek •Za každou analýzou dílčí závěr, na konci praktické části hlavní zjištění analýz(y) – např. shrnutí do SWOT problému, situace… • vhodné je uvést i limity použitých metod (finanční, personální, jiné..) •Výsledky analýz + interpretace! • z OBJEKTIVNÍCH (podložených) analýz je třeba vyvodit závěry a doporučení

12 12 Závěr práce Tj. odpovědi na otázky: • Dosáhli jste cílů, které jste si stanovili? •Zodpověděli jste výzkumné otázky práce? • Co stěžejního (inovativního) navrhujete, doporučujete? • Jaké jsou limity a možnosti realizace vašich návrhů? • V čem přesně spočívá Váš osobní přínos k řešení problematiky? • Jak Vás osobně práce na daném tématu obohatila? • Jakým způsobem by bylo možno (nebo nutno) na zkoumání daného problému pokračovat?

13 13 Práce se zdroji – doporučení: Věnujte dostatek času rešerším odborných zdrojů Dbejte na jejich pestrost (knihy, časopisy, internet, diskusní fóra, konference, sborníky, odborné databáze, TV, rozhlas, …) Inspirujte se v seznamu literatury v pracích na podobné téma www.knihovna.utb.czwww.knihovna.utb.cz (DSpace – úložiště kvalifikačních prací na UTB) Upřednostňujte ověřené zdroje (internet není všemocný) Dbejte na aktuálnost odborných zdrojů Nevyhýbejte se cizojazyčné literatuře

14 Metody citování literatury • Přímá citace – Jedná se o doslovné převzetí části textu. Přímá citace se uvádí v uvozovkách nebo kurzivou. • Parafráze – Jedná se o volně přeformulované myšlenky jiného autora. Dejte však pozor na to, abyste neuváděli převzaté myšlenky do zcela jiného kontextu. Parafráze je většinou oddělena odstavcem. • Obecně známá informace – Obecně známé informace se citují pouze v případě, že doslovně přebíráte text z jiného zdroje. Příkladem obecně známé informace je např. “Evropská unie se 1. května 2004 rozrostla o 10 států na stávajících 25 členů.“ U každé citace i parafráze je třeba uvést zkráceně zdroj!!!! 14

15 TypOdkaz na bibliografickou citaci v textuBibliografická citace v seznamu literatury 1 autor … tato teorie je stará několik desetiletí. (Weinberg, 1998, s. 25) Tuto teorii podporuje také Weinberg (1998, s. 25)… WEINBERG, Steven, 1998. První tři minuty: moderní pohled na počátek vesmíru. 2. aktualizované vydání. Přeložil Michal HORÁK. Praha: Mladá fronta. Kolumbus, sv. 138. ISBN 80-204-0700-6. 2 autoři … URI bylo poprvé představeno Timem Bernersem Lee v roce 1994. (Hilse a Kothe, 2006, s. 4) HILSE, Hans-Werner a Jochen KOTHE, 2006. Implementing persistent identifiers: overview of concepts, guidelines and recommendations. London: Consortium of European Research Libraries. ISBN 90-6984- 508-3. 3 autoři… jak bylo dříve představeno. (Reid, Parsons a Green, 1989, s. 115) REID, Denis H., Marsha B. PARSONS a Carolyn W. GREEN, 1989. Staff management in human services: behavioral research and application. Springfield: Charles C Thomas. ISBN 978-0398055479. mnoho autorů… tímto je způsobena bolest za krkem. (Jull et al., 2008, s. 205) JULL, Gwendolen et al., 2008. Whiplash, Headache, and Neck Pain: Research-Based Directions for Physical Therapies. Edinburgh: Churchill Livingstone. ISBN 978-0443100475. bez autora … úpravy porostu jsou v takovém případě nutné. (Lesnický naučný slovník, 1994, s. 755) Lesnický naučný slovník, 1994. Praha: Agrospoj. ISBN 80-7084-111-7. více děl jednoho autora ve stejném roce … když se na to podíváme z geografického hlediska. (Dawkings, 1996a, s. 25-35; 1996b, s. 82-90) DAWKINGS, Richard, 1996a. Climbing Mount Improbable. New York: W. W. Norton. ISBN 978-0393316827. DAWKINGS, Richard, 1996b. River Out Of Eden: A Darwinian View Of Life. New York: Basic Books. ISBN 978-0465069903. 15 Více na http://iva.k.utb.cz/?page_id=5476

16 16 Citace odborných zdrojů Každý zdroj citujte! Doporučení: zaznamenávejte si použité zdroje průběžně Dodržujte jednotnou formu citování v celém textu Necitujte zdroje, které jste v práci nepoužili!  Generátor citací: http://www.citace.com/generator.phphttp://www.citace.com/generator.php 2 Nové trendy v marketingu, 21. 11. 2007 6. prosince 2007

17 Citace – užitečné odkazy: 17 • Citační tahák: http://iva.k.utb.cz/?page_id=433 http://iva.k.utb.cz/?page_id=433 • Odkazy v textu a bibliografický záznam: http://iva.k.utb.cz/?page_id=5476 • Harvardský systém: http://iva.k.utb.cz/wp- content/uploads/harvardsky-system.pdf

18 18 Formální úprava BP Dle Směrnice rektora č. 15/2010: Jednotná formální úprava závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupnění http://web.utb.cz/cs/docs/smernice_r15_2010.pdf Příloha 1.A šablony pro Word aj. Doporučuji psát přímo do šablony…

19 Neméně důležité: -Odbornost jazyka - stylistika - logická návaznost 19

20 HARMONOGRAM BP • 1. 10. 2013 Zveřejnění témat BP • Do 21. 10. 2013 výběr tématu a vedoucího • do 31. 1. 2014 Odevzdání podkladů pro BP – MKS • 14. 2. 2014 Zveřejnění okruhů ke státním závěrečným zkouškám • od 7. 4. 2014 do 11. 4. 2014 Vyzvednutí oficiálního zadání BP v sekretariátu ústavu – MKS • do 25. 4. 2014 Odevzdání BP - MKS • do 2. 5. 2014 Přihlášení k SZZ • 19. 5. 2014 - 30. 5. 2014 Státní závěrečné zkoušky • 14. a 15. 7. 2014 Promoce

21 21 Zpracování bakalářské práce Dotazy, konzultace: Martina Juříková jurikova@fmk.utb.cz mobil: 725 549 822 Lide.fmk.utb.cz/martina-jurikova


Stáhnout ppt "ING. MARTINA JUŘÍKOVÁ, Ph.D. LIDE.FMK.UTB.CZ Seminář k bakalářské práci."

Podobné prezentace


Reklamy Google