Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování ročníkových prací – zimní semestr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování ročníkových prací – zimní semestr"— Transkript prezentace:

1 Zpracování ročníkových prací – zimní semestr
Ing. Martina Juříková, Ph.D. Konzultace metodiky PS: středa 9 – 11 h KS: po dohodě em Více na lide.fmk.utb.cz/jurikova

2 Cíle Hlavní cíl předmětu: napsat a obhájit kvalitní ročníkovou práci
Zpracování ročníkové práce Cíle Hlavní cíl předmětu: napsat a obhájit kvalitní ročníkovou práci Dílčí cíle semináře: objasnit si strukturu ročníkové práce seznámit se s citační normou konzultovat zaměření ročníkové práce

3 Postup LETNÍ SEMESTR ZIMNÍ SEMESTR
Zpracování ročníkové práce Postup LETNÍ SEMESTR ZIMNÍ SEMESTR Volba tématu do Oficiální odsouhlasení ÚMK do Podmínky za ZS: 3 konzultace s vedoucím RP + jejich záznam na Pozn.: login jako do Portálu Zápočet k Dokončení RP + konzultace s vedoucím RP dle uvážení (nezapisují se) Odevzdání v tištěné podobě do Pozor: pro odevzdání NENÍ náhradní (opravný) termín!!! Návrh hodnocení (posudek) vedoucího Vám bude zaslán em Obhajoby RP 14. –

4 Principy výběru tématu
Zpracování ročníkových prací Principy výběru tématu Pokud je to možné, vybírejte si téma: které znáte, zajímá vás, baví… Ke kterému máte k dispozici hodně zdrojů, dat, poznatků .. co nejužší (vzhledem k rozsahu RP)

5 Základní požadavky na ročníkové práce
Zpracování seminárních a ročníkových prací Základní požadavky na ročníkové práce OBSAH: rešeršní charakter či teoreticko-aplikační (empirický charakter). Je komplexnější než SP (může být přípravou k BP) a postihuje konkrétní problematiku ROZSAH cca stran od úvodu po konec závěru. JAZYK, STYLISTIKA: Ne „volná tvorba“, ale odborný text ÚPRAVA: dle Směrnice rektora UTB č. 15/2010

6 II. Praktická (analytická) část Závěr Seznam literatury
Zpracování ročníkové práce Struktura ročníkové práce Titulní strana Obsah Úvod I. Teoretická část Metodika práce II. Praktická (analytická) část Závěr Seznam literatury Seznam příloh, obrázků, grafů

7 Titulní list obsahuje:
Zpracování ročníkových prací Titulní list obsahuje:

8 Úvod Odůvodnění volby, zajímavosti, aktuálnosti tématu
Formulace hlavního cíle (kam práce spěje?), za jakým účelem (k čemu budou využity výsledky?) Nástin, jak se BUDE práce odvíjet (co bude součástí jednotlivých částí, příp. kapitol, jaké zdroje a analýzy budou použity…) Tzn. Úvod = odpovědi na otázky: proč jste zvolili téma, čeho hodláte dosáhnout a jak budete postupovat.

9 Teoretická část, teoretická východiska práce
Ročníková práce Teoretická část, teoretická východiska práce SPECIFICKY, KONKRÉTNĚ k tématu NIKOLIV OBECNĚ, čerpat z více zdrojů v rámci 1 kapitoly NEJEN CITACE, autorský (parafrázovaný) text by měl převažovat, uvádět PŮVODNÍ zdroje Teoretická část odpovídá na otázky: kdo již o daném problému psal? Pozn.: Necitovat „dámy X a Y“, autory netitulovat jaké různé přístupy k řešení problému je možné v literatuře najít? který z vymezených teoretických přístupů využíváte ve své práci? Hlavní prameny informací 1) knihy (sborníkové práce a monografie), 4) internetové zdroje 2) časopisecká literatura a jiné zdroje (skripta), 5) normotvorné zdroje 3) databáze, HELP: Služba knihovny UTB: IVA

10 Metodika práce – tj. kapitola, kde uvádíte:
Cíl práce – resp. jeho upřesnění, odpověď na otázku: Kam práce spěje?, příp. účel práce – K čemu budou sloužit výstupy práce? Výzkumná otázka Metody: jaké konkrétní analytické či výzkumné metody budou využity a proč? (historická metoda, srovnávací analýza, textová analýza, rešerše médií, marketingový průzkum zákazníků či konkurence apod.)? proč si zvolil/a právě tyto metody, jaké jsou jejich výhody a omezení při řešení daného problému? Příp. teorii k těmto analýzám.

11 II. Praktická (analytická) část
charakteristika firmy a/či řešené situace objektivní (podložená) analýza dle nastavených kritérií a výzkumné otázky popis a interpretace výsledků návrhy a doporučení

12 Závěr práce Co stěžejního (inovativního) navrhujete, doporučujete?
Tj. odpovědi na otázky: Dosáhli jste cílů, které jste si stanovili? Co stěžejního (inovativního) navrhujete, doporučujete? Jaké jsou limity a možnosti realizace vašich návrhů? V čem přesně spočívá Váš osobní přínos k řešení problematiky? Jak Vás osobně práce na daném tématu obohatila? Jakým způsobem by bylo možno (nebo nutno) na zkoumání daného problému pokračovat?

13 PARAFRÁZE X DOSLOVNÁ CITACE CO TO JE A JAK NA TO?

14 Metody citování literatury
Přímá citace – Jedná se o doslovné převzetí části textu. Přímá citace se uvádí v uvozovkách nebo kurzivou. Parafráze – Jedná se o volně přeformulované myšlenky jiného autora. Dejte však pozor na to, abyste neuváděli převzaté myšlenky do zcela jiného kontextu. Parafráze je většinou oddělena odstavcem. Obecně známá informace – Obecně známé informace se citují pouze v případě, že doslovně přebíráte text z jiného zdroje. Příkladem obecně známé informace je např. “Evropská unie se 1. května 2004 rozrostla o 10 států na stávajících 25 členů.“ U každé citace i parafráze je třeba uvést zkráceně zdroj!!!!

15 Více na http://iva.k.utb.cz/?page_id=5476
Typ Odkaz na bibliografickou citaci v textu Bibliografická citace v seznamu literatury 1 autor … tato teorie je stará několik desetiletí. (Weinberg, 1998, s. 25) Tuto teorii podporuje také Weinberg (1998, s. 25)… WEINBERG, Steven, 1998. První tři minuty: moderní pohled na počátek vesmíru. 2. aktualizované vydání. Přeložil Michal HORÁK. Praha: Mladá fronta. Kolumbus, sv ISBN 2 autoři … URI bylo poprvé představeno Timem Bernersem Lee v roce (Hilse a Kothe, 2006, s. 4) HILSE, Hans-Werner a Jochen KOTHE, Implementing persistent identifiers: overview of concepts, guidelines and recommendations. London: Consortium of European Research Libraries. ISBN 3 autoři … jak bylo dříve představeno. (Reid, Parsons a Green, 1989, s. 115) REID, Denis H., Marsha B. PARSONS a Carolyn W. GREEN, Staff management in human services: behavioral research and application. Springfield: Charles C Thomas. ISBN mnoho autorů … tímto je způsobena bolest za krkem. (Jull et al., 2008, s. 205) JULL, Gwendolen et al., 2008. Whiplash, Headache, and Neck Pain: Research-Based Directions for Physical Therapies. Edinburgh: Churchill Livingstone. ISBN  bez autora … úpravy porostu jsou v takovém případě nutné. (Lesnický naučný slovník, 1994, s. 755) Lesnický naučný slovník, Praha: Agrospoj. ISBN více děl jednoho autora ve stejném roce … když se na to podíváme z geografického hlediska. (Dawkings, 1996a, s ; 1996b, s ) DAWKINGS, Richard, 1996a. Climbing Mount Improbable. New York: W. W. Norton. ISBN  DAWKINGS, Richard, 1996b. River Out Of Eden: A Darwinian View Of Life. New York: Basic Books. ISBN  Více na

16 Citace odborných zdrojů
Každý zdroj citujte! Doporučení: zaznamenávejte si použité zdroje průběžně Dodržujte jednotnou formu citování v celém textu Necitujte zdroje, které jste v práci nepoužili!  Generátor citací: 6. prosince 2007 Nové trendy v marketingu, 16 2

17 Citace – užitečné odkazy:
Citační tahák: Odkazy v textu a bibliografický záznam: Harvardský systém:

18 Doporučuji psát přímo do šablony…
Formální úprava RP Dle Směrnice rektora č. 15/2010: Jednotná formální úprava závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupnění Příloha 1.A šablony pro Word aj. Doporučuji psát přímo do šablony…

19 Odbornost jazyka stylistika logická návaznost
Neméně důležité: Odbornost jazyka stylistika logická návaznost

20 Dotazy, konzultace: Tel Prezentace:


Stáhnout ppt "Zpracování ročníkových prací – zimní semestr"

Podobné prezentace


Reklamy Google